501 2020 Endringsartikkel 2725

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2725
Forslagsdato 31.08.2020
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 501 Felles bestemmelser
Kapittel 2 Generelle bestemmelser
Avsnitt 10.2 El-sikkerhet
Forslagstekst Avsnittet inneholder generelle krav mtp. elsikkerhet. Krav b) handler om indirekte berøring. Krav mtp. direkte berøring (utenfor anleggsfasen i krav a)) mangler. Foreslår derfor at følgende krav tas inn basert på veiledningen til fef §9-3:

x) Beskyttelse mot direkte kontakt med spenningssatte deler i kontaktledningsanlegg skal utføres ved hjelp av avstand eller bruk av hindre (direkte berøring).

Dette kravet kan brukes som utgangspunkt for henvisninger til krav andre steder i regelverket som stiller konkrete krav i den forbindelse, for eksempel kontaktledning, gjerder og skilt.

Det er under utarbeidelse en veiledning for hensetting av jernbanekjøretøy under spenningssatt kontaktledning som omhandler direkte berøring. Det kan være hensiktsmessig å opplyse om dette informative vedlegget fra kravet til direkte berøring. Eks: "Se blant annet vedlegg med Veiledning for elsikkerhet ved hensetting under spenningssatt kontaktledning (Informativ)".

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

Endringen påvirker ingen systemer.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Hjelpetekst: Systemets evne til å fungere som påkrevd, betingelsene som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd, og måtene systemet kan svikte på.

Ingen endring.

3.2 A - tilgjengelighet

Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.

Ingen endring.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.

Ingen endring.

3.4 S - sikkerhet

Hjelpetekst: Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå.

Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.

Endringen er ment å gi økt fokus på sikkerheten. Vi forsterker dette ved at kravet også lenker til nytt vedlegg: Veiledning for elsikkerhet ved hensetting under spenningssatt kontaktledning (Informativ)

3.5 L - levetid og kapasitet

Hjelpetekst: Systemets forventede levetid.

Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).

Ingen endring.

3.6 Ø - økonomi

Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader.

Ingen endring.

3.7 K - klima og miljø

Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold.

Hjelpetekst: Miljøbelastninger.

Ingen endring.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Veiledning til forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF), §9-3

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Kravet anbefales innført.

c) Beskyttelse mot direkte kontakt med spenningssatte deler i kontaktledningsanlegg skal utføres ved hjelp av avstand eller bruk av hindre (direkte berøring).


"Se blant annet vedlegg med Veiledning for elsikkerhet ved hensetting under spenningssatt kontaktledning (Informativ)".

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 09:53 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK, men er dette et nødvendig krav i TRV. Ref §8-4 i FEF Kontaktledningsanlegget skal ha tilstrekkelig avstand til omgivelsene eller hindere for å unngå fare for personer og for materielle verdier.--Jse (diskusjon) 1. sep. 2020 kl. 14:25 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 09:28 (CEST)

På vegne av fagansvarlig gis kort svar til spørsmålet her: Ja, som hovedregel trenger man ikke å gjenta alle forskriftskrav for elektriske anlegg, men begrepet El-sikkerhet har likevel av flere årsaker vært omtalt i Felles bestemmelser i lengre tid. Det nye kravet begrunnes med følgende to argumenter:

A1) I dagens versjon stilles det krav for å unngå direkte og indirekte berøring under bygge-/anleggsfase. Fra tidspunktet anleggene tas i bruk stilles det imidlertid kun krav om å sikre mennesker mot indirekte berøring. Det nye kravet beskriver altså at det også skal treffes tiltak for å sikre seg mot direkte berøring.

A2) Vi har flere steder i regelverket hvor det er utarbeidet egne veiledere eller krav for å sikre personer mot direkte berøring, eksempelvis overgangsbruer, avsperringer/gjerder og skilt. Vi har også utarbeidet et informativt vedlegg (veiledning) til hvordan man sikrer seg tilstrekkelig (godt nok) mot 3.parts mulighet for å klatre til farlig område på kjøretøy på hensettingsområder. Veiledningen er laget for at prosjekter enklere skal kunne nyttiggjøre seg CSM-RA analysens resultater som blant annet er benyttet for kl-vedtaket om strømforsyning til hensatte tog. Veiledningen vil gjøre RAMS-analyser i prosjektet mye enklere. Vi trenger et nytt krav i TRV omkring elsikkerhet og tiltak for å sikre 3. part mot direkte berøring, slik at vi herfra kan gjøre henvisninger til konkrete underlag (veiledninger, krav) som tematisk viser hvordan dette kan (skal) utføres. --Tore Telstad (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 13:29 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 1. sep. 2020 kl. 22:57 (CEST)

5.4 Teknologi

Kontrollert (Elkraft) og videresendes Godkjenning --Tore Telstad (diskusjon) 1. sep. 2020 kl. 11:12 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres --Christopher Schive (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 14:12 (CEST)

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!