510 2011 Endringsartikkel 109

1 Endringsinformasjon

EndringsID 109
Forslagsdato 2011-11-11
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 510
Kapittel 4
Avsnitt 2.1.12
Forslagstekst Eksisterende tekst:

1.1 For personer i bygg

a) I henhold til krav gitt av Statens strålevern/NVE-veiledning datert 1.10.2007, som følge av Stortings prp. nr 66 (2005-06), skal Jernbaneverket utføre vurderinger i forhold til magnetfelt og helse.

  1. Ved etablering eller ombygging av elektriske høyspenningsanlegg (kontaktledninger, kabler, matestasjoner eller annet) skal Jernbaneverket beskrive gjennomsnittlig verdi av magnetfeltet for bygg over ett år før og etter ombyggingen.
  2. Langs det planlagte anlegget skal det beskrives hvor mange bygg som får en gjennomsnittlig belastning av magnetfelt over året på minst 0,4 mikrotesla. Med bygg menes her primært boliger, skoler og barnehager.
  3. For bygg som får minst 0,4 mikrotesla gjennomsnittlig verdi over et år, skal en beskrive mulige tiltak, opplyse om kostnader og andre fordeler og ulemper ved disse, og begrunne de tiltak som foreslås gjennomført eller ikke.
For måling og beregning av magnetisk feltnivå generelt refereres det til [EN 50500].

Endringer:

Endre overskrift på 2.1.2: "For personer med fast tilhold nær elektrifiserte jernbanespor - i eller utenfor bygning"

Kort faktarute med medisinsk betenkning

noe justering på eksisterende tekst a), 1-3 ("bygg" ==> "bygning" etc.)

Kort faktarute om karakteristika om sammenheng mellom anleggstype og EMC-belastning, hva kan forventes av belastning av elektromagnetiske felter i en referanseavstand (10 m ?) fra det nærmeste sporet for ulike anlegg som:

ikke-elektrifiserte baner
enkeltsporet bane og enkelt kontaktledningsanlegg med lav trafikk (f.eks. 10 togbevegelser/døgn)
enkeltsporet bane og enkelt kontaktledningsanlegg med lav trafikk (f.eks. 50 togbevegelser/døgn)
dobbeltsporet bane og enkelt kontaktledningsanlegg med lav trafikk (f.eks. 50 togbevegelser/døgn)
dobbeltsporet bane og enkelt kontaktledningsanlegg med lav trafikk (f.eks. 200 togbevegelser/døgn)

osv. med andre konfigurasjoner på kontaktledning, AT-system mm.

Mulige referanse(r) til tilgjengelige kilder (tekniske artikle) Mulige referanse(r) til helserelaterte forskningsrapporter

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ikke relevant.

2.2 A - tilgjengelighet

Ikke relevant.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ikke relevant.

2.4 S - sikkerhet

Ikke relevant.

2.5 L - levetid

Ikke relevant.

2.6 K - kapasitet

Ikke relevant.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Ny tekst:

3.1 For personer med fast tilhold nær elektrifiserte jernbanespor - i eller utenfor bygning

For personer med fast tilhold nær elektrifisert jernbanespor – i eller utenfor bygning, skal Jernbaneverket utføre vurderinger i henhold til krav gitt av ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) og Statens strålevern/NVE-veiledning datert 1.10 2007, som følge av Stortingsprop. Nr 66 (2005-06).

3.1.1 Kortvarig eksponering

De anbefalte eksponeringsgrensene i henhold ICNIRP er frekvensavhengige. Tabell 1 og Tabell 2 viser anbefalte kortvarige eksponeringsgrenser for elektriske og magnetiske felter for 16,7 Hz og 50 Hz frekvenser for publikum og for yrkesaktive.

Tabell 1: ICNIRPs referansenivåer for elektromagnetiske felt ved 16,7 Hz og 50 Hz,
maksimale verdier for publikum
Frekvens (Hz) E-felt (V/m) H-felt (A/m) B-felt (μT)
16,7 10 000 240 300
50 5 000 80 100

Tabell 2: ICNIRPs referansenivåer for elektromagnetiske felt ved 16,7 Hz og 50 Hz,
maksimale verdier for yrkesaktive
Frekvens (Hz) E-felt (V/m) H-felt (A/m) B-felt (μT)
16,7 20 000 1 200 1 500
50 10 000 400 500

3.1.2 Karakteristiske trekk for magnetfelt ved jernbanespor

Med kontaktledning og retur i skinnene og et strømforbruk på 100 A, er øyeblikksverdien av den magnetiske flukstettheten vist i Tabell 3:

Tabell 3: Avstand fra jernbanespor og magnetisk flukstetthet
Høyde over skinnene Avstand fra midten av spor Magnetisk flukstetthet
(μT)
2 m 0 m 14
2 m 5 m 3,5
2 m 10 m 1,0
2 m 20 m 0,275

Det er flere måter å bygge kontaktledningssystem, og disse gir ulik eksponering av magnetisk flukstetthet. Størst eksponering kommer fra enkelt kontaktledningsanlegg. Med egen returleder som tillegg til skinnene, reduseres eksponeringen, og med AT-system blir eksponeringen minst, se Tabell 4:

Tabell 4: Ulike konsept for kontaktledningsanlegg
Kontaktledningssystem Eksponering nær omformer
(normalisert)
Eksponering midt mellom omformere
(normalisert)
BTRR3 1,00 0,50
BTRC3 0,62 0,33
ATKL6c 0,31 0,18

3.1.3 Langvarig eksponering, krav til undersøkelser

I henhold til krav gitt av Statens strålevern/NVE-veiledning datert 1.10.2007, som følge av Stortings prp. nr 66 (2005-06), skal Jernbaneverket utføre vurderinger i forhold til magnetfelt og helse.

  1. Ved etablering eller ombygging av elektriske høyspenningsanlegg (kontaktledninger, kabler, matestasjoner eller annet) skal Jernbaneverket beskrive gjennomsnittlig verdi av magnetfeltet for bygg over ett år før og etter ombyggingen.
  2. Langs det planlagte anlegget skal det beskrives hvor mange bygg som får en gjennomsnittlig belastning av magnetfelt over året på minst 0,4 mikrotesla. Med bygg menes her primært boliger, skoler og barnehager.
  3. For bygg som får minst 0,4 mikrotesla gjennomsnittlig verdi over et år, skal en beskrive mulige tiltak, opplyse om kostnader og andre fordeler og ulemper ved disse, og begrunne de tiltak som foreslås gjennomført eller ikke.
For måling og beregning av magnetisk feltnivå generelt refereres det til [EN 50500].

3.2 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Forslag er behandlet.

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres.