510 2011 Endringsartikkel 123

1 Endringsinformasjon

EndringsID 123
Forslagsdato 2011-11-14
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Nytt krav
Bok 510
Kapittel 9
Avsnitt 3
Forslagstekst Gammelt forslag

NS EN 50173 bør vurderes

2011: Vel så relevant med samsvarserklæring fra installatør på EN 50174-1 og EN 50174-2

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Sikre minimumskrav for entrepriser.

2.2 A - tilgjengelighet

--

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Kan ha positiv betydning.

2.4 S - sikkerhet

Kan ha positiv betydning.

2.5 L - levetid

Kan ha positiv betydning.

2.6 K - kapasitet

Kan ha betydning.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Innstilling til nytt punkt 3.4
3.4 IKT-kabling med hovedvekt på kontorstøtte

Forut for detaljprosjektering (entreprise) skal det settes opp en oppdragsspesifikasjon (jf. NEK EN 50174-1) med:

 • antatte eksterne tjenesteytere og eksterne telekommunikasjonsgrensesnitt
 • antatte anvendelser (aktuelle grensesnitt for telefoni, data, multimedia etc.)
 • tekniske krav til kabling (balansert kabling/kategori(-er), optisk kabling/kategori(-er))
 • forventet antall tilkoplingspunkter av de ulike kategoriene per arbeidsplass
 • volum (antall arbeidsplasser fordelt på de aktuelle arealene) med tidsperspektiv på minst fem år
 • utførelse (eventuelle atkomstbegrensninger/avlåsing av fordelere og kabelføringer)
 • omfang av overtakelsesmålinger
 • dokumentasjon
 • avvikshåndtering
 • samsvarserklæringer med henvisning til standarder (f.eks. EN 50174-serien, EN 50173-serien, EN 50310, EN 50346 etc.)
 • spesielle forhold med hensyn til jording på grunn av nærhet til jernbaneinstallasjoner - spesielt ved elektrifiserte jernbaner.
Eksempler på blankett med samsvarserklæring kan finnes på nettsidene til f.eks. Post-og teletilsynet eller Nelfo.
Normene foreligger på både norsk, engelsk, fransk og tysk.

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja

4 Behandling i godkjenningsrådet

Behandlet 25.11.11

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres