510 2011 Endringsartikkel 128

1 Endringsinformasjon

EndringsID 128
Forslagsdato 2011-11-15
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 510
Kapittel 6
Avsnitt 2.11 b)
Forslagstekst Gammel tekst:

Ved dobbeltspor, eller på stasjoner med en langsgående jordleder for hvert spor, skal de langsgående jordlederne kobles sammen med tverrforbindelser.

Forslag: På stasjoner ved enkeltsporede baner med en langsgående jordleder for hvert spor, skal de langsgående jordlederne kobles sammen med tverrforbindelser.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Generell jording er ivaretatt.

2.2 A - tilgjengelighet

uten betydning.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Tverrfaglig jordingsplan må uansett oppdateres ved endringer.

2.4 S - sikkerhet

Farespenninger er minst like godt ivaretatt.

2.5 L - levetid

---

2.6 K - kapasitet

---

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

anbefalt

Ved dobbeltsporede baner er det allerede en plan over tverrforbindere i forbindelse med sugetransformatorer, og en ytterligere generell bruk av tverrforbindere mellom sporene kombinert med langsgående jordleder, krever noe mer detaljert prosjektering, spesielt der det er en enkelt sideplattform på en dobbeltsporet bane. En ukritisk etablering av tverrforbindere i kombinasjon med langsgående jordleder kan her ha uheldige følger mhp. farespenninger mellom åk og objekter på plattform.

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Behandlet 25.11.11

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres