510 2012 Endringsartikkel 380

1 Endringsinformasjon

EndringsID 380
Forslagsdato 2012-06-21 11:23:34
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 510
Kapittel 6 - Jording
Avsnitt 2.11.5 og 2.11.6 (ny)
Forslagstekst Gammel tekst 2.11.5

a) Sammenhengende langsgående jordleder

  1. bør brukes på stasjoner med enkeltisolerte sporfelter, dersom det ikke kommer i konflikt sporfeltene.
  2. kan brukes på strekninger uten sporfelter.

For øvrig skal bruk av sammenhengende langsgående jordleder spesielt godkjennes av Jernbaneverket i hvert tilfelle.

Sammenhengende langsgående jordleder er en forutsetning i sammenheng med bruk av TN-lavspent strømforsyning, ref. krav vedrørende dette i kapittel 8.
...

Ny tekst 2.11.5

a) Sammenhengende langsgående jordleder

  1. bør brukes på stasjoner med enkeltisolerte sporfelter, dersom det ikke kommer i konflikt sporfeltene.
  2. kan brukes på strekninger uten sporfelter.
  3. kan brukes på strekninger med akseltellere.

Bruk av sammenhengende langsgående jordleder på strekninger med sporfelt skal spesielt godkjennes av Jernbaneverket i hvert tilfelle.

Sammenhengende langsgående jordleder er en forutsetning for installasjon av lavspent energiforsyning med TN-S, se krav om dette i kapittel 8.
...

Ny 2.11.6

1.1 Utjevning mellom sammenhengende langsgående jordleder og energiforsyning med 50 Hz

Figur 1 viser mulig konfigurasjon av utjevning når det på hele den aktuelle strekningen er sammenhengende langsgående jordleder.

Figur 1: Utjevning mellom sammenhengende langsgående jordleder og energiforsyning med 50 Hz

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen signifikant endring av sikkerhet for togfremføring.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen signifikant endring.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen signifikant endring.

2.4 S - sikkerhet

Ingen signifikant endring.

2.5 L - levetid

Ingen signifikant endring.

2.6 K - kapasitet

Ingen signifikant endring.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Endringen gjennomføres