510 2012 Endringsartikkel 404

Endringsinformasjon

EndringsID 404
Forslagsdato 2012-08-17 12:54:49
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 510
Kapittel 6
Avsnitt 3.9
Forslagstekst Det stilles et berettiget spørsmål ved om den tekniske forbedringen av å parallellkople aluminiumslederne og stålbåndene i langlinjekabel med en ekstern jordleder. Den tekniske gevinsten med en slik ekstern jordleder antas å være brøkdeler av dB mens materialkostnader, ekstra installasjonskostnader, hensyn til farespenninger og øket vedlikeholdskostnader er betydelig.

Risikoen på lang sikt er ikke-eksisterende siden anvendelsene av langlinjekabel i fremtiden vil bli overtatt av fiberoptiske kabler. Risikoen for øket elektromagnetisk støy i langlinjekablene på kort sikt antas å være ubetydelig. Teksten i fet kursiv ønskes strøket fra Teknisk regelverk.

3.9 Langlinjekabler

a) For jording av langlinjekabler langs kontaktledningsanlegget (skjermet/armert, tvunnet parkabel, kobber m/reduksjonsfaktor) skal kravene i Tele/Prosjektering og bygging følges.

b) Dersom det oppstår tilfeller der det blir for liten avstand mellom jordelektroder for langlinjekabelen og jordelektroder for banestrømmens returkrets, skal plasseringen av disse jordelektrodene koordineres i henhold til avsnitt om Koordinering av elektrodenes plassering.

c) Langlinjekabel i tunneler med lengde over 5 km skal tilkobles egen isolert langsgående jordleder. På utsiden av tunnelen termineres jordlederen (og langlinjekabelen) til jord med lavest mulig overgangsmotstand, se avsnitt om Ikke-elektrifiserte baner.

  1. Jordlederen forlegges tett sammen med langlinjekabelen (festes til kappen) og kobles sammen med skjermen i kabelen minst ved hver skjøt.
  2. Jordlederen for langlinjekabelen skal isoleres fra det øvrige jordingsanlegget i tunnelen.
  3. d) Skap og koblingsbokser for utstyr i tunnelen, koblet til langlinjekabelen, skal utføres i isolert kapsling, ref. avsnitt om Alternativ jording av kabler for utstyr i kapsling isolert for 15 kV, slik at utstyret er beskyttet mot kontaktledningsspenning og isolert fra omkringliggende utsatte (ledende) anleggsdeler.
Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

Installasjonen blir enklere og mindre utsatt for påvirkning av vedlikeholdsarbeid.

A - tilgjengelighet

Tilgjengeligheten av komponenter i anlegget forventes å bli bedre (siden langlinjekabel og tilkoplet jordleder lett gir noe kaos i føringsveiene).

M - vedlikeholdbarhet

Vesentlig forbedret.

S - sikkerhet

Sikkerhet ivaretas av protokoller på høyere lag. Elektromagnetisk støy i kabelen forventes ikke å bli nevneverdig forverret.

L - levetid

Minst like godt ivaretatt.

K - kapasitet

Uten betydning.

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Anbefalt

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

OK

Utbygging

OK

Bane

OK

Teknologi

OK

Konklusjon

Endringen gjennomføres