510 2012 Endringsartikkel 414

1 Endringsinformasjon

EndringsID 414
Forslagsdato 2012-09-11 13:24:21
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 510
Kapittel 6
Avsnitt 2.11.5
Forslagstekst Sekundærviklingen(e) på sugetransformatorer bør ikke kortsluttes gjennom tilkopling med sammenhengende langsgående jordleder. I motsatt fall vil ikke sugetransformatoren ha så stor nytteverdi med å tilbakeføre strømmer i jordsmonnet til returledning/returkretsen.

Eksisterende tekst i 2.11.5:

a) Sammenhengende langsgående jordleder

  1. bør brukes på stasjoner med enkeltisolerte sporfelter, dersom det ikke kommer i konflikt med sporfeltene.
  2. kan brukes på strekninger uten sporfelter.
  3. kan brukes på strekninger med akseltellere.

Bruk av sammenhengende ...

Nytt forslag:

a) Sammenhengende langsgående jordleder

  1. bør brukes på stasjoner med enkeltisolerte sporfelter, dersom det ikke kommer i konflikt med sporfeltene.
  2. kan brukes på strekninger uten sporfelter.
  3. kan brukes på strekninger med akseltellere.
  4. skal ikke kortslutte hele eller deler av sekundærviklingen på en sugetransformator. Se også om langsgående jordleder i avsnittet Utstyr nær sugetransformatorer med nullfelt.

Bruk av sammenhengende ...

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen reduksjon av pålitelighet, heller tvert imot.

Om sekundærviklingen på sugetransformatoren kortsluttes, blir det sterkere jordstrømmer - noe som kan resultere i forstyrrelser for deteksjonen av tog.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring av tilgjengelighet.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Uvesentlig forskjell.

2.4 S - sikkerhet

Sporfeltrelé bør i alle fall justeres etter arbeid med returkretsen. Ingen påviselig sikkerhetsbrist.

2.5 L - levetid

Upåvirket.

2.6 K - kapasitet

Upåvirket. (Se eventuelt kommentar til pålitelighet.)

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

anbefales

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

Teknisk regelverk ble korrigert for feil i figur 16 der viklingene var kortsluttet gjennom av langsgående jordleder. I ny figur er jordlederen seksjonert, og kortslutningen borte. I tillegg er det tatt med en ny figur 17 som viser en sugetransformator med returleder og der det er sammenhengende langsgående jordleder. Dette krever skjøteløse sporfelt eller akseltellere, og midtuttaket på impedansen skal ikke tilkoples sporet.

Kravendringen i endringsartikkel 414 er følgelig mer en synliggjøring av tiltak for å unngå en uheldig installasjon (jf. tidligere figur 16 før oktober 2012). Formelt representerer andringsartikkel 414 en kravendring, mens det egentlig er en presisering/oppdatering av feil/uheldig informasjon.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres