510 2012 Endringsartikkel 461

1 Endringsinformasjon

EndringsID 461
Forslagsdato 2012-11-30 14:43:07
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 510
Kapittel 7
Avsnitt 3.2.1
Forslagstekst Utjevning mellom mast og impulselektrode bør skje med en utjevningsleder fra impulselektroden til et punkt høyt oppe i masten.

En lynpuls som avledes mot impulselektroden vil da ikke returnere opp igjen, men bare fortsette videre i samme retning. Følgelig ivaretas utjevning mellom mast og impulselektrode og at øvrig infrastruktur ikke utsettes for de verste lynstrømmene.

Referansedokumenter JD510 07 fig001v002.pdf

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen betydning for togfremføring. Ingen reduksjon fra tidligere tekst.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen betydning for togfremføring. Ingen reduksjon fra tidligere tekst.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen betydning for togfremføring. Usikkerhet med arbeidsjording er eliminert.

2.4 S - sikkerhet

Ingen betydning for togfremføring. Ingen reduksjon fra tidligere tekst.

2.5 L - levetid

Ikke relevant.

2.6 K - kapasitet

Ikke relevant.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Eksiterende tekst

3.1 Jordingsutførelse for overspenningsvern

a) Overspenningsvern skal monteres med isolert nullpunkt mot mast, se Figur 1.

Ved utisolering må man ta hensyn til at det kan være potensialforskjell mellom mast/konsoll koblet til spor eller langsgående jordleder og vernets jordpunkt koblet til egen jordelektrode.

b) Alle overspenningsvern som er koblet mellom spenningsførende del og jord, skal ha egen jordelektrode med gode høyfrekvente egenskaper (kråkefot eller tilsvarende) i umiddelbar nærhet. Ledningsføringen skal være kort og med tilpassede buer (ingen skarp knekk).

 1. Det skal være en egen isolert leder (gul/grønn) fra overspenningsvernets jordpunkt til jordelektroden.

c) Jordelektroden bør ha egen utjevningsforbindelse til banestrømmens returkrets, utført etter ett av følgende alternativer.

 1. Der det er langsgående jordleder kobles utjevningsforbindelsen til denne.
 2. Utjevningsforbindelsen kobles til nullpunktet på filterimpedans, hvis det finnes på stedet.
 3. Utjevningsforbindelsen kan kobles til sporet over en liten spole for å lage høyohmig forbindelse for høyfrekvente lynimpulser.
 4. Dersom det ikke er mulig å koble jordelektroden til sporet av hensyn til sporfelter (se kapittel 6), skal det etablerers tilgjengelige tilkoplingspunkter på jordelektroden og på mast/konsoll for å koble en midlertidig utjevningsforbindelse ved arbeid på stedet.
Figur 1: Overspenningsvern ved sugetransformator, reservestrømstransformator og kabelendemuffe
Siden det her ikke er noen permanent utjevning til mast, er hensikten med impulselektroden å beskytte utstyr (sugetransformator, reservestrømstransformator etc.) mot lynskade. Anbefalt overgangsmotstand mot jord bør være mindre enn 100 ohm.

Forslag til ny tekst

a) Overspenningsvern skal monteres med isolert nullpunkt mot mast, se Figur 2.

 1. Det skal være en egen isolert beskyttelsesleder (gul/grønn, minimum 25 mm²) fra overspenningsvernets jordpunkt til impulselektroden (jordelektroden).
 2. Ledningsføringen skal være kortest mulig og med tilpassede buer (anbefalt radius > 50 cm).
 3. Det skal være en egen isolert beskyttelsesleder (gul/grønn, minimum 25 mm²) fra impulselektroden (jordelektroden) til et punkt i masta.
Den primære funksjonen til impulselektroden er funksjonell beskyttelse av utstyr (sugetransformator, reservestrømstransformator etc.) mot lynskade. Anbefalt overgangsmotstand mot jord er mindre enn 100 ohm.
Med denne konfigurasjonen vil det meste av energien i en rask transient (lynpuls) ledes direkte til jord i stedet for å bli ledet til returkretsen. Et lyn klarer ikke å følge med i "tverrvendingen".

b) Mast skal ha utjevningsforbindelse til banestrømmens returkrets utført etter ett av følgende alternativer.

 1. Der det er langsgående jordleder, koples utjevningsforbindelsen til denne.
 2. Der det er sporavsnitt uten sporfelt (f.eks. med akseltellere), kan utjevningsforbindelsen koples til skinne.
 3. Alternativ utførelse er å kople utjevningsforbindelsen til skinnene via nullpunktet på en filterimpedans.
Figur 2: Overspenningsvern ved sugetransformator, reservestrømstransformator og kabelendemuffe

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

ok

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres