510 2012 Endringsartikkel 467

1 Endringsinformasjon

EndringsID 467
Forslagsdato 2012-12-05 16:10:12
Forslagsstiller Klepslan
Klassifisering Kravendring
Bok 510
Kapittel 5
Avsnitt 2.5.x
Forslagstekst Diverse endringer:

Alternativt krav til underhøyde i kummer. Muligheter for HV- og LV-kabler i samme kum.


Avsnitt 2.5 bør restruktureres.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ivaretatt.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen vesentlig endring.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Noen kompromisser favoriserer enklere tilpasning på ombygging av eldre anlegg, mens vedlikehold (renseverk) kan bli noe mer tilpasset (jf. kabelfritt profil).

2.4 S - sikkerhet

Ivaretatt.

2.5 L - levetid

Ikke relevant.

2.6 K - kapasitet

Kan bety en liten forbedring ved samtidig forlegning av HV- og LV-kabler i samme kum.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Forslag til ny tekst i 2.5 til 2.5.4

3.1 Føringsveier

3.1.1 Sårbarhet

For å unngå skade skal kabler ha en beskyttet forlegning i føringsveier. Kabel skal ikke legges løs på bakken. Tilgjengelige komposittkanaler i tunneler eller på bakken gir dårligere beskyttelse mot oppvarming under brann enn betongkanaler. Dette bør vurderes spesielt for telekabel med optiske fibrer som overfører samband for GSM-R eller annen vital kommunikasjon.

Telekabler med vitale fiberoptiske samband skal ikke føres gjennom kabelkum eller trekkekum sammen med høyspenningskabler og returkabler. Med tiltak mot brann kan lavspenningskabler trekkes inn i en kum med fiberoptisk kabel.

Høyspenningskabel (inkludert returkabel) og annen kabel bør ikke forlegges i samme multikanal (sekundærskade ved varmegang). Høyspenningskabel og annen kabel skal ikke forlegges i samme rør.

3.1.2 Kabelkanaler

Stasjonsområde omfatter strekningen fra innkjørsignal A til innkjørsignal B.

På alle stasjonsområder skal kabler legges i kabelkanaler eller i rørgate. Kabler utenfor stasjonsområder bør forlegges i kanal eller i varerør med tilstrekkelig ringstivhet.

Kanalene skal forlegges som beskrevet i [520], kapittel 5.

Kanalene bør tåle belastninger fra brøyteutstyr og lignende som kan forventes benyttet i området. Alle kanaler skal ha solide lokk som er vanskelig å forskyve. Lokkene bør være så tunge, eller festet på en slik måte, at de ikke kan forskyves eller åpnes uten bruk av verktøy.

Lokk bør tåle minimum 5 tonn trykk fra hjullaster e.l..

Kabelkanaler kan ha tilknytning til kabelkummer eller trekkekummer. Kabelkummer eller trekkekummer kan gi tilgang til rørgater.

En arbeidsbesparende metode for installasjon av fiberoptisk kabel i betongkanal er å dytte inn et egnet subrør i kanalen og deretter blåse inn kabel i subrøret. Dette gir også beskyttelse mot gnagere.

3.1.3 Rørgater

Rørgater kan kan ha omfylling eller være innstøpt og bestå av flere varerør eller kanalprofil med flere kammer. Rørgater skal legges i minimum 0,5 m dybde uten innstøping. Det kan være aktuelt med noe grunnere forlegning av rør enn 0,5 m, og det skal da kompenseres ved bruk av rør med mindre diameter og/eller større ringstivhet (SN > 30) og eventuelt innstøping.

Ved prosjektering av rørgater bør 1/3 av rørene være ledig til fremtidig bruk. Rørgater skal legges uten vesentlige knekker/skarpe svinger. Avstanden mellom kummer anbefales å ikke overstige 50 m. Det skal benyttes rør med ytre diameter på minst 110 mm, og veggtykkelse på minst 2,5 mm. Rørene skal være laget av elektrisk ikke-ledende materiale, og innvendig overflate, enten plan eller korrugert, skal være utformet for å gi liten friksjon ved inntrekking av kabler.

Ved kryssing av jernbane, offentlig vei, stasjonsområder eller områder med tung trafikk (brøyteutstyr etc.) skal det benyttes rør med minst 3,2 mm veggtykkelse. Det skal alltid ligge trekkesnor i rør, også i rør med kabler.

I kabelkum og trekkekum skal ubenyttede rør alltid tettes med lokk for å hindre innsig av vann, smuss og skadedyr.

Trekking av kabler i et rør over en noe lengre strekning der det er flere kabler fra før, kan medføre fastkiling. For å forebygge skade kan en av følgende metoder benyttes:
  • trekke inn subrør over kablene (disse er lettere og mindre utsatt for fastkiling)
  • trekke ut eksisterende kabler og påfølgende subkanalisering
  • trekke ut kablene og trekke samtlige (eksisterende og nye) kabler inn i en samlet operasjon.
Om mulig anbefales det å tette også rør der det er trekt inn kabler. Dette må gjøres på en slik måte at det ikke etableres en permanent propp i røret.

3.1.4 Kabelkummer

Kabelkummer med tilhørende rør skal legges slik at vann ikke samles, men blir drenert bort. Innføringene av rør i kabelkummen skal tettes med et bestandig materiale (f.eks. sementstøp, vanlig byggeskum skal ikke brukes).

Det bør være 0,5 m mellom bunn i kabelkummen og nederste rør. Minste innvendig diameter i kabelkummen bør være 1,2 m, men kan innsnevres i topp til minimum 0,6 m, se Figur 1. Dersom krav til bøyeradius for kablene krever større diameter enn minstemålet, skal det velges en større kabelkum. Høyspenningskabler skal legges i en separat kabelkum, se Figur 2, sammen med tilhørende returledning og beskyttelsesledere. Unntaksvis kan lavspenningskabler føres i kabelkum sammen med høyspenningskabler når dette er forskriftsmessig merket og høyspenningskablene har isolerende ytterkappe og ekstra isolasjon over ytterkappen i kabelkummen.

Figur 1: Minimumsmål for kabelkum. Alle mål i mm.
Figur 2: Separat kum med høyspenningskabler.

3.1.5 Trekkekummer

Trekkekummer er grunne og ofte rektangulære. Trekkekummer med tilhørende rør skal legges slik at vann ikke samles, men blir drenert bort. Innføringene av rør i trekkekummen skal tettes med et bestandig materiale (f.eks. sementpuss, vanlig byggeskum skal ikke brukes).

Det bør være 25 cm fra bunnen av trekkekummen opp til nedkant av nederste rør. Se Rørgater om krav til forlegning av rør.

Trekkekummer skal ha lokk med tilstrekkelig styrke for å tåle maskinell snørydding og lettere anleggsmaskiner. Trekkes det inn (tele-)kabler med stort krav til sikkerhet mot avbrudd, skal trekkekummen ha låsbart underlokk.

Trekkekummer er anvendelige på plattform, og skal fortrinsvis brukes til andre kabler enn høyspenningskabler og returkabler. Om en høyspenningskabel føres gjennom en trekkekum, forutsettes det at den føres gjennom trekkekummen til motstående vegg - det vil si uten nevneverdig endring av retning.

3.1.6 Alternativ underhøyde i kabelkum og trekkekum

Der det er vanskelig å oppnå tilstrekkelig underhøyde (50 cm i kabelkum og 25 cm i trekkekum), kan denne reduseres til 5 cm når samtlige tiltak iverksettes:

  1. Kummen har drenering
  2. Kummen har fast bunn
  3. Det er tilstrekkelig tetting mellom bunn og vegg for å hindre inntrengning av finmasser og andre løsmasser.

Ved etablering av trekkekum i ettertid over rørgater lagt umiddelbart på plattformelement, skal området rundt rørene rengjøres, innføringene i trekkekummen skal tettes, og det skal sørges for nødvendig drenering. Om det tas hull på et eksisterende rør, skal dette foretas på en måte som hindrer skade på kabel og innsig av løsmasse/vann i eksisterende rør.

3.1.7 Kabel i grøft

Kabler skal legges i minimum 0,5 m dybde. Kablene kan unntaksvis legges i en dybde av 0,3 m, men skal da beskyttes med plastrør, plastplater eller tilsvarende, utført og prøvet i henhold til gjeldende bestemmelser. For høyspenningskabler gjelder krav i [FEF]. For fellesføring med telekabler gjelder også bestemmelsene i [NEK EN 50174-3].

Det skal legges minimum markeringsbånd (OBS: ”Kabeltype”) over kabler i alle kabelgrøfter. Over høyspenningskabel skal det i tillegg benyttes mekanisk beskyttelse.

For øvrig vises det til [REN-blad 9000] for grøftedimensjoner, krav til omfyllingsmasse, skille mellom kabler m.v.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

en setning under "rørgater" flyttes inn i grått felt ellers ok

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres