510 2012 Endringsartikkel 480

1 Endringsinformasjon

EndringsID 480
Forslagsdato 2012-12-10 11:08:29
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 510
Kapittel 5
Avsnitt 2.1
Forslagstekst Bedre identifisering av trivielle avvik fra kabelfritt profil, spesielt rundt objekter ved sporet
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ikke endret.

2.2 A - tilgjengelighet

Ikke endret.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarheten reduseres, men vil i normale tilfeller være tilfredsstilt. Det kommer imidlertid mange dispensasjonssøknader, gjerne på stasjonsområder eller korte strekninger med trange passasjer der det vil føre til store utgifter å overholde reglene for kabelfritt profil uten avvik. Erfaring viser at dispensasjonssøknader innvilges.

2.4 S - sikkerhet

Ikke nevneverdig påvirket.

2.5 L - levetid

Ikke påvirket.

2.6 K - kapasitet

Ikke nevneverdig påvirket.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Eksisterende tekst

3.1 Kabelfritt profil

Kabelfritt profil omfatter kabler og alle former for kabelbeskyttelse og er fastsatt til 2,5 m ut til hver side for spormidt og ned til en dybde av 0,9 m under skinneoverkant (SOK), se Figur 3.

Figur 1: Kabelfritt profil

Tilførselskabler til drivmaskiner, varmeelementer, utjevningsforbindelser, tverrforbindelser m.m. som skal tilkobles utstyr i eller tett ved sporet må nødvendigvis komme innenfor kabelfritt profil, se Figur 4. Slike kabler bør legges med ekstra beskyttelse (plastrør, ”panserslange” eller lignende).

Figur 2: Kabelforlegging inn mot spor

Kabler med tyngre beskyttelse (betong/stål) kan plasseres innenfor kabelfritt profil, forutsatt at disse ikke ødelegges ved maskinelt sporarbeid som ballastrens, sporombygging og lignende. Slik innskrenkning skal imidlertid minimaliseres og kun benyttes over kortere utstrekning for å redusere sporets avstand til nabospor/sideterreng.

For å unngå ødeleggelser kan sporet i enkelte tilfeller flyttes vekk fra de aktuelle kablene og lignende før sporarbeidene påbegynnes, for deretter å flyttes tilbake etter gjennomføring.

Forslag til ny tekst

3.2 Kabelfritt profil

a) Kabelfritt profil omfatter kabler og alle former for kabelbeskyttelse og er fastsatt til 2,5 m ut til hver side for spormidt og ned til en dybde av 0,9 m under skinneoverkant (SOK), se Figur 3.

  1. Tilførselskabler til drivmaskiner, varmeelementer, utjevningsforbindelser, tverrforbindelser m.m. som skal tilkobles utstyr i eller tett ved sporet, må nødvendigvis komme innenfor kabelfritt profil, se Figur 4. Slike kabler bør legges med ekstra beskyttelse (plastrør, ”panserslange” eller lignende).
  2. Kabler med tyngre beskyttelse (betong/stål) kan plasseres innenfor kabelfritt profil, forutsatt at disse ikke ødelegges ved maskinelt sporarbeid som ballastrens, sporombygging og lignende. Minsteavstanden bør være minst 2,3 m fra spormidt over en strekning på inntil 10 m, samtidig som normalt krav til kabelfritt profil er tilfredsstilt på den andre siden av sporet.
  3. Kabelkummer kan unntaksvis plasseres innenfor kabelfritt profil, forutsatt at disse ikke ødelegges ved maskinelt sporarbeid som ballastrens, sporombygging og lignende. Minsteavstanden bør være minst 2,3 m fra spormidt, samtidig som normalt krav til kabelfritt profil er tilfredsstilt på den andre siden av sporet.
  4. I tunneler og på bruer der ballastsporet er plassert i et trau, gjelder kabelfritt profil innenfor trauet.
For å unngå ødeleggelser kan sporet i enkelte tilfeller flyttes vekk fra de aktuelle kablene og lignende før sporarbeidene påbegynnes, for deretter å flyttes tilbake etter gjennomføring.
Figur 3: Kabelfritt profil
Figur 4: Kabelforlegging inn mot spor

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres