510 2013 Endringsartikkel 523

1 Endringsinformasjon

EndringsID 523
Forslagsdato 2013-01-11 14:04:37
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Nytt krav
Bok 510
Kapittel 6
Avsnitt 2.3
Forslagstekst Utjevning til returkretsen bør begrenses til slyngfeltet og dets umiddelbare nærhet for å begrense mulige snikveier for returstrømmen.

Forslag til ny tekst i nytt punkt c):


c) Utjevning til returkretsen bør unngås for gjenstander som står på trygg avstand (mer enn 2 - 3 m) fra slyngfeltet for å begrense mulige snikveier for returstrømmen.

Jording av slike gjenstander kan like vel være aktuelt ut fra andre kriterier (for eksempel lynvern).
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ivaretatt.

2.2 A - tilgjengelighet

Ivaretatt - lite relevant.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ivaretatt.

2.4 S - sikkerhet

Ivaretatt.

2.5 L - levetid

Ikke relevant

2.6 K - kapasitet

Ikke relevant

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefalt med følgende justering (omarbeidet avsnitt)

3.1 Slyngfelt

Kontaktledningens slyngfelt er definert i henhold til [NEK EN 50122-1]. Ulike definisjoner av slyngfelt finnes i:

a) Utsatte anleggsdeler og annen ledende del innenfor kontaktledningens slyngfelt og sone for strømavtager skal ha utjevningsforbindelse til banestrømmens returkrets (i samsvar med EN 50122-1:2010 eller senere). Ledertverrsnitt velges i henhold til ???.

Unntak:
 1. Annen ledende del (uten elektrisk forsyning eller elektrisk krets) med utstrekning inntil 3 meter langs med sporet eller 2 m vinkelrett på sporet.
  For eksempel skilt, mast med skilt, søppelbøtter, askebeholdere, kumlokk etc..)
 2. Delvis ledende del med utstrekning inntil 15 meter langs med sporet eller 2 m vinkelrett på sporet.
 3. Løs, flyttbar ledende del som ikke forsyner eller inneholder elektrisk utstyr, og som parkeres delvis innenfor slyngfeltet i stativ med permanent utjevningsforbindelse (for eksempel flyttbar rullestolrampe).
 4. Beskyttelsesseksjoner, dødseksjoner og avspenningsliner i loddavspenninger, samt barduner under bardunisolator.
 5. Koaksialkabelantenner i tunnel, forutsatt at de tilfredsstiller kravene i avsnitt om Radioanlegg i tunnel.
 6. Prefabrikkerte betongelementer, f.eks. plattformelementer, TBM-elementer (til borede tunneler) etc., med en maksimal utstrekning (lengde, bredde eller høyde) inntil 5,1 m og der armeringen ikke er eksponert. (Merk! plasstøpte elementer bør ha utjevning til returkretsen.)

b) Alle utsatte anleggsdeler som er slik plassert at det er mulig med samtidig berøring (avstand under 2,5 m) med gjenstander som er tilkoblet banestrømmens returkrets, skal også ha utjevningsforbindelse til banestrømmens returkrets.

 1. Dersom spenningssatte deler av kontaktledningsanlegget kan komme i berøring med en slik utjevnet anleggsdel, skal ledertverrsnittet velges i henhold til ???.
 2. Er det ikke fare for at den utjevnede anleggsdelen kan bli spenningssatt av kontaktledningen, kan ledertverrsnittet velges i henhold til gjeldende forskrift/norm for aktuelle anleggsdel ([NEK 400-5-54], eller tilsvarende). Frittliggende ubeskyttede utjevningsforbindelser utendørs skal ikke være under 16 mm2.

c) Unødvendig utjevning til returkretsen skal unngås for å hindre uønskede veier for returstrømmen, slik som:

Jording av slike gjenstander kan like vel være aktuelt ut fra andre kriterier (for eksempel lynvern).
 1. Parallelt ledende gjerde utenfor slyngfeltet blir påvirket av den samme jordpotensialstigningen som KL-master. Utjevning til returkretsen eller jording er normalt ikke nødvendig, se likevel Langsgående ledende gjenstander for eventuell seksjonering.
 2. Annen ledende del på plattform plassert utenfor slyngfeltet og som ikke omfattes av punkt b) over.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

ok

4.3 Bane

ok

4.4 Teknologi

punkt a) beskriver alle krav som gjelder innenfor slyngfeltet. Her defineres krav todelt til utsatte anleggsdeler og andre ledende deler.

punkt b) beskriver alle krav som gjelder utenfor slyngfeltet. Dette må presiseres. Forslaget innarbeides under b). b) må ha en oppbygning som viser at vi som hovedregel ikke skal ha utjevning, men at unntak gjøres for utsatte anleggsdeler og evt. andre ledende deler under visse betingelser.

Gitt disse kommentarer er forslaget OK.

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres