510 2013 Endringsartikkel 765

1 Endringsinformasjon

EndringsID 765
Forslagsdato 2013-12-21 23:05:20
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 510
Kapittel 3
Avsnitt 12
Forslagstekst Kravene til omfanget av jording er ikke konsistent med krav andre steder i Teknisk regelverk

Likeledes gir kravene i 2.7 h) en litt for snever (mangelfull) tolkning av muligheter.


Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Uendret.

2.2 A - tilgjengelighet

Uendret.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Uendret.

2.4 S - sikkerhet

Sikkerhet er bedre ivaretatt da ny tekst gir bedre konsistens i kravene til utjevning vis-a-vis sporfelt.

2.5 L - levetid

Uendret.

2.6 K - kapasitet

Uendret.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Eksisterende tekst i 3.12

a) Ledende gjenstander som krysser flere spor, som f.eks. åk, bruer m.v., skal kun kobles til banestrømmens returkrets på den ene siden av sporene.

Det skal tydelig fremgå av jordingsplanen hvilken side objektet er koblet til.

Ny tekst til 3.12

a) Omfanget av utjevning av ledende gjenstander som krysser flere spor er avhengig av sporfelt, se Sporfelter og Kriterier for bruk av direkte tilkopling til skinnegang.

  1. Jordingsplanen skal inneholde detaljer (termineringer/skjøter/side) om alle utjevningene.

b) Utførelsen av utjevningen (termineringsteknikken) er beskrevet i Krav til jordledere og utjevningsforbindelser og i Metoder for tilkopling til banestrømmens returkrets.

Tekst i 2.7 h) endres til

h) Langsgående jordleder (3) og hovedutjevningsforbindelse (1) skal forlegges tilgjengelig.

  1. Se også Mulig utførelse av langsgående sammenhengende jordleder

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres