510 2016 Endringsartikkel 1019

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1019
Forslagsdato 10.12.2014
Forslagsstiller Frank Martinsen
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 5 Kabellegging og kabelkanaler
Avsnitt 2.2.1 Elektrisk prøving av høyspentkabel på nye anlegg
Forslagstekst Det står blant annet at: b) Prøvingen skal utføres med likestrøm og verdier som angitt i Tabell.

Prøving med likespenning er beskrevet, men det står ikke noe om hvilke deler av kabelen som skal testes. Før var det vanlig å teste med spenning mellom leder og skjerm, men i dag ser det ut til å være mer vanlig å teste selve den ytre kappen ved at spenning kobles til skjerm og jordingssystem. REN-blad nr. 9113 beskriver dette. Normene NEK-HD620 og IEC 60502 angir også måter for testing.

Det bør utarbeides nye krav til testing av kabler. I tillgg bør det undersøkes om det virkelig skal være en beskrivesle av kabeltest også i regelverket Banestrømforsyning/Vedlikehold/Kabler. Her er det et vedlegg som heter: "Vedlegg a: Prosedyre for kappetest" som er under utarbeidelse. En sammordning kan trenges.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ikke relevant

2.2 A - tilgjengelighet

Ikke relevant

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ikke relevant

2.4 S - sikkerhet

Ikke relevant

2.5 L - levetid

Ikke relevant

2.6 Ø - økonomi

Reduserte kostnader ved at prøving utelates.

2.7 K - kapasitet

Ikke relevant

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Vurdering:

  • Spenningsprøving mellom leder og skjerm er utført ved fabrikk, og er lite relevant for ny kabel.
  • Kabel som har vært lagret og så installert, kan være degradert, men som oftest vil en spenningsprøving mellom leder og skjerm ikke påvise feil.
  • Spenningsprøving mellom skjerm og omgivelser er lite relevant for kabler forlagt i kanal, i rør eller opphengt - siden kappen kan være skadet uten at måling vil påvise dette.
  • Spenningsprøving mellom skjerm og omgivelser er mer relevant for nedgravd kabel, men dette er en lite benyttet forlegningsmetode i jernbaneverket.

Spenningsprøving i 2.2.1 omfatter bare de to første av de fire listede punktene over.

Dette summerer seg opp til å ha en marginal betydning hvor vidt spenningsprøving gjennomføres eller ikke. En spenningsprøving fremstår her mer som en tidstyv, og punktet om måling bør derfor utgå slik at kostnadene forbundet med prøving kan unngås.

Innstilling: avsnitt 2.2.1 fjernes.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --