510 2016 Endringsartikkel 1313

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1313
Forslagsdato 08.01.2016
Forslagsstiller Røberg John / Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 9
Avsnitt 2.11
Forslagstekst Det er utarbeidet reviderte krav til adgangskontroll for tekniske rom.

Detaljert tekst inkluderes i endringsartikkel:

2.11 Tilgangskontroll - sikring mot uønsket inngrep i elektrotekniske anlegg

a) Uvedkommende: Dør inn til elektrotekniske rom og frittstående skap skal være sikret slik at uvedkommende ikke kan ta seg inn (Samtrafikkforskriften, FOR 2010-06-16 nr. 820, Vedlegg III, punkt 2 med underpunkter).

b) Godkjenning av tilgang: Sakkyndig driftsleder eller den han/hun har bemyndiget, skal godkjenne tilgang til elektrotekniske rom i Jernbaneverket. Tilgang til elektrotekniske rom skal bare gis til godkjent personale. (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg, FOR-2006-04-28-458, §3, 6 og 9).

c) Tilgang for driftspersonale: Godkjent personale skal ha uhindret tilgang til utstyr for sikring av togfremføringen.

d) Tilgang for andre teleoperatører: Jernbaneverket kan gi tilgang til teleoperatør som har innlosjert teknisk utstyr i Jernbaneverkets elektrotekniske rom.

 1. Utførelse: Innlosjering av teknisk utstyr tillates kun i elektrotekniske rom av kategori 3 eller kategori 3 Skap.
 2. Utførelse: Tilgang for teleoperatørens driftspersonale kan etter vurdering begrenses til gitte tider eller av andre restriksjoner.
 3. Utførelse: Jernbaneverkets skap/utstyr skal være avlåst i elektrotekniske rom med innlosjert utstyr fra en annen teleoperatør.

2.11.1 Eksisterende låsesystem med sylinderlås

Det er mange etablerte elektrotekniske rom med sylinderlås eller annen adgangsbegrensning.

a) Nye bygninger eller ombygning: Gamle låsesystemer bør fjernes og erstattes med elektronisk låsesystem når det settes opp ny bygning, eller det foretas omfattende ombygning i tekniske installasjoner.

2.11.2 Elektronisk låsesystem

a) Funksjon: Alle dører med elektronisk adgangskontroll skal administreres fra en sentral tjener.

 1. Utførelse: Elektrotekniske rom med utstyr for sikring av togframføringen skal utstyres med elektronisk adgangskontroll og et lukket låsesystem. Dette omfatter elektrotekniske rom for sikringsanlegg, elektrotekniske rom for teleanlegg, rom for betjeningsanlegg og rom for strømforsyningsanlegg.
 2. Utførelse: Elektronisk adgangskontroll kan brukes også for tilgang til andre rom på en stasjon eller til avlåste arealer.
 3. Utførelse:Det er sentral tjener som bestemmer om det skal gis tilgang, og da basert på hvem som har forhåndsgodkjenning for tilgang, til hvilke rom og innenfor hvilket tidsrom.

b) Tilgang: Alle dører med elektronisk adgangskontroll skal styres og overvåkes fra sentral tjener.

 1. Utførelse: Elektroniske adgangskort skal brukes for tilgang.
 2. Utførelse: Adgangskortene skal være berøringsfrie og støtte standarden Mifare.
 3. Utførelse:Tilgang krever presentasjon av adgangskort og korrekt inntastet personlig kode.
 4. Unntak: Sentral tjener skal nekte tilgang dersom person ikke innehar nødvendig godkjenning for tilgang til dette rommet/arealet.

c) Manuell tilgang: Alle dører med elektronisk adgangskontroll skal kunne fjernåpnes fra sentral tjener (f.eks. telefonisk henvendelse).

 1. Utførelse: Dører skal kun fjernåpnes for person som har nødvendig godkjenning for tilgang til dette rommet/arealet.

d) Tilgang med nødnøkkel i lukket låsesystem: Nødnøkkel skal være tilstrekkelig for tilgang.

2.11.2.1 Lukket låsesystem

Et lukket låsesystem består av sylinderlås der antall kopier av nøkkel og tilgang til fysisk nøkkel holdes begrenset. Denne nøkkelen betegnes som nødnøkkel.

a) Sylinderlås: Lukket låsesystem skal ha sylinderlås.

 1. Utførelse: Samme type sylinderlås skal brukes – uavhengig av fagområde.
 2. Utførelse: Sylinderlås på utvendig dør skal være av typen «rund sylinder».
 3. Utførelse: På innvendig dør kan det benyttes oval sylinder.

b) Oppbevaring av nødnøkkel: Nødnøkkel skal kun være tilgjengelig i sikrede nøkkelskap under kontroll av Jernbaneverket.

c) Bruk av nødnøkkel: Nødnøkkel skal kun brukes i dersom systemfeil forhindrer anleggets elektroniske adgangskontroll i å åpne døren.

 1. Utførelse: Nødnøkkel tillates brukt i nødssituasjoner som brann, ulykke etc.

2.11.2.2 Elektronisk adgangskontroll

a) Overordnede krav: Systemet skal tilfredsstille Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemds krav: “Krav til system og enkeltkomponenter for elektronisk avlåsning i beskyttelsesklassene B1, B2 og B3”.

 1. Utførelse: Elektronisk adgangskort og korrekt inntastet kode skal kreves for alle passeringer med tilgang til elektrotekniske rom.

b) Hendelser: Driftshendelser og alarmer skal overføres til en sentral tjener.

 1. Utførelse: SNMP og TCP/IP er foretrukne nettverksprotokoller.
 2. Utførelse: Systemet skal automatisk varsle om driftsavbrudd ved feilalarm på systemet.

c) Tjener: Sentral tjener for elektronisk adgangskontroll skal journalføre alle hendelser og alarmer.

 1. Utførelse: Sentral tjener skal betjene lokale anlegg med lokalt plassert sentralutstyr.
 2. Utførelse: Alle passeringer lagres i 90 dager på sentral tjener (jf. Datatilsynets regelverk).
 3. Utførelse: Alle passeringer med tilgang registreres sammen med:
  * Innehaver av adgangskort (personnavn)
  * Kortnummer
  * Dato og klokkeslett.

d) Funksjonalitet: Personell med klarering for elektroteknisk rom for sikringsanlegg eller teleanlegg skal også ha klarering for rom for betjeningsanlegg og rom for strømforsyningssanlegg.

 1. Utførelse: Rom som inneholder overlastvern over 250 A har spesielle krav for godkjenning av tilgang.

e) Teknisk utstyr: Lokalt plassert sentralutstyr til elektronisk adgangskontroll skal plasseres i stativ i teleteknisk rom.

 1. Unntak: Dersom det ikke finnes et teleteknisk rom, skal sentralutstyret plasseres i stativ i lavspenningsrom.
 2. Utførelse: Elektriske grensesnitt skal ha fritt programmerbare innganger og utganger (potensialfrie).

f) Elektriske komponenter: Normal driftsspenning skal være 24 V likespenning.

 1. Utførelse: Lokalt utstyr og dørlåser skal forsynes fra UPS med 8 timers batterireserve.
 2. Utførelse: Med en tilgjengelig UPS som leverer 48 V, må spenningen omvandles til 24 V.
 3. Utførelse: Elektriske låser skal bruke 24 V likespenning.
 4. Utførelse: Elektriske låser på alle elektrotekniske rom og ytterdører skal være rettvendte (låst når de er spenningsløse).
 5. Unntak: Dersom døren er en innvendig dør i rømningsveien fra et annet rom, skal elektrisk lås være omvendt (åpen når den er spenningsløs), være utstyrt med nødåpner/nødvrider og automatisk avblokkert ved utløst brannalarm.
 6. Utførelse: Det skal være døralarm fra magnetkontakt og mikrobryter på alle dører som har elektronisk adgangskontroll.
 7. Utførelse: Tilbakemeldingssignal fra magnetkontakt skal være «normalt lukket» når døren er lukket.
 8. Utførelse: Tilbakemeldingssignal fra mikrobryter skal være «normalt lukket» når døren er låst.
 9. Utførelse: Tilbakemeldingssignal fra magnetkontakt og mikrobryter skal tilkobles på separate ledere i samme kabelen som mater den elektriske låsen.
 10. Utførelse: Dører til høyspenningsrom uten elektronisk adgangskontroll skal overvåkes med døralarm (magnetkontakt).
 11. Utførelse: Motorlås skal kun benyttes som tillegg til annen elektrisk lås dersom det er krav til ekstra innbruddssikring av dør. Motorlås skal aldri benyttes som hovedlås.

g) Mekaniske tilpasninger: Rømning fra elektrotekniske rom skal sikres ved å montere innvendig nødvrider på sylinderlåsen.

 1. Utførelse: Dersom det er flere dører inn til et elektroteknisk rom fra utsiden, skal kun én dør utstyres med elektronisk adgangskontroll.
 2. Utførelse: De andre dørene (som f.eks innlastingsdører for utstyr), skal bare kunne åpnes fra innsiden.
 3. Utførelse: Høyspenningsrom skal ha panikkbeslag på innsiden som sikrer at en person som kryper eller åler, kan åpne døren.
 4. Utførelse: Dør skal slå ut i rømningsretningen.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ivaretatt

2.2 A - tilgjengelighet

Ivaretatt og med vesentlig forbedringer

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ivaretatt

2.4 S - sikkerhet

Ivaretatt

2.5 L - levetid

Minst like god

2.6 Ø - økonomi

Nybygging og rehabilitering vil utløse behov for investeringer. Elektronisk adgangskontroll er i denne sammenhengen en mindre utgiftspost, men funksjonaliteten gir vesentlige fordeler for daglig drift, og ikke minst sporbarhet for hva som har skjedd i forbindelse med avvik i trafikkavvikling og andre unormale hendelser, inklusiv topphendelser.

2.7 K - kapasitet

Uten betydning

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

Revisjon av teksten er satt opp på grunnlag av informasjon samlet av flere fagpersoner og rapportert av John Røberg.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefalt

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Prosjekter

ok, se for øvrig Infrastruktureieres merknad.--Finn Holom (diskusjon) 12. jan. 2016 kl. 14:42 (CET)

4.3 Infrastruktureier

Det står ingen ting under kapittel Ø - Økonomi. Har forslaget ingen økonomiske konsekvenser?--Jens Melsom (diskusjon) 10. jan. 2016 kl. 14:34 (CET)

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --