510 2016 Endringsartikkel 1338

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1338
Forslagsdato 22.01.2016
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 7 Isolasjonskoordinering
Avsnitt ---
Forslagstekst 510/6 er revidert og medfører justeringer, enten på grunn av overlappende eller motstridende krav.
 • 2.1.2 Isolasjonsnivå på utjevningsledere er begrenset (bl.a. dekket i 510/6 7.2 e)), men for returledere som er seriekoblet med sugetransformator, kan det bli betydelig spenningsfall Ny tekst til 2.1.2 (første lærebokstekst beholdes):

a) Utjevningsledere kan være uten isolasjon.når det ikke er krav om beskyttelse mot korrosjon, annen miljøpåvirkning eller krav om isolasjonsmerking (gul/grønn).

b) Returledere som er koplet direkte i serie med en sugetransformator, skal ha et isolasjonsnivå på 1000 V mot jord.

 • 3.1.2 b) Punktet erstattes med en henvisning til 510/6 avsnitt 10: Beskyttelse mot lynspenninger.
 • 3.1.2 d) (Konsept for utjevning/jording av overspenningsvern i 510/6 er oppgrader) => punkt d) strykes.
 • 3.2.1 .a) Utførelse av overspenningsvern og kobling mot jord er bedre beskrevet i 510/6 avsnitt 10, og
 • 3.2.1: Hele 3.2.1 med justering av tekstinnhold samt figur 1 i revidert utførelse overføres til 510/6 avsnitt 10)
 • 3.2.1 b) (Dekkes av 510/6) strykes
 • 3.2.4 a) erstattes med:

I henhold til kapittel 6 utjevnes høyspenningskabler til returkretsen.

a) Der kabelen er lengre enn 70 meter og skjermen er utjevnet til returkretsen i en ende:

 1. skal det installeres overspenningsavleder med tennspenning som angitt i tabell x (Lag tabell basert på rapport fra GE).
 2. skal skjermen i åpen ende være beskyttet mot tilfeldig berøring, og
 3. skal det varsles med skilt om farlig spenning på skjermen.
 • 3.2.4 c) OK, men underpunktene korrigeres til:
 1. I slike tilfeller skal det benyttes eget overspenningsvern i den ikke-jordede enden, mellom «åpen skjerm» og nullpunktet for overspenningsvernet tilknyttet faselederen.
 2. Overspenningsvernet for skjermen monteres umiddelbart sammen med overspenningsvernet for faselederen.
 • 3.2.5 a) Hele punkt b) erstattes med:

a) I mast i overgangen mellom luftkurs og kabel skal det monteres overspenningsbeskyttelse som beskrevet i avsnitt 3.2.4.

 • 3.2.5 b) Dels overlapp med 510/6 og dels motstrid. Ny tekst til hele punkt b):

b) 2. Når kablene for NL og PL er over 70 m, skal autotransformatoren beskyttes med overspenningsvern mellom henholdsvis NL-tilkoplingen og midtuttaket på autotransformatoren og PL-tilkoplingen og midtuttaket på autotransformatoren.

 1. 3. Når det er overspenningsvern i AT-kiosken, skal det være en impulselektrode i tillegg til ringjord.

I tillegg er det en del løpende oppdatering uten kravendringer (skal/bør)

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ikke endret

2.2 A - tilgjengelighet

ikke endret

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ikke endret

2.4 S - sikkerhet

noe bedret i forhold til farespenninger

2.5 L - levetid

ikke endret

2.6 Ø - økonomi

potensiale for reduksjon i investeringskostnader (jordngselektroder)

2.7 K - kapasitet

ikke endret

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

anbefales

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --