510 2016 Endringsartikkel 1494

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1494
Forslagsdato 12.08.2016
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 9
Avsnitt 2.11 Tilgangskontroll
Forslagstekst Avsnittet er revidert. Forslag til revidert tekst:

Ny tekst


2.11 Tilgangskontroll - sikring mot uønsket inngrep i elektrotekniske anlegg

a) Uvedkommende: Dør inn til elektrotekniske rom og frittstående skap skal være sikret slik at uvedkommende ikke kan ta seg inn (Samtrafikkforskriften, FOR 2010-06-16 nr. 820, Vedlegg III, punkt 2 med underpunkter).

b) Klarering for tilgang: En person skal ha klarering fra Jernbaneverket for å få de nødvendige nøkler for tilgang til (elektrotekniske) rom. Tilgang til elektrotekniske rom skal bare gis til godkjent personale. (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg, FOR-2006-04-28-458, §3, 6 og 9).

 1. Utførelser: I utgangspunktet bør person med klarering for tilgang til et definert elektroteknisk rom også ha nødvendig klarering for å komme frem til dette rommet.

c) Tilgang for andre teleoperatører: Jernbaneverket kan gi tilgang til teleoperatør som har innlosjert teknisk utstyr i Jernbaneverkets elektrotekniske rom.

 1. Utførelse: Innlosjering av teknisk utstyr tillates ikke i elektrotekniske rom av kategori 0, 1 og 2.
 2. Utførelse: Tilgang for teleoperatørens driftspersonale kan etter vurdering begrenses til gitte tider eller av andre restriksjoner.
 3. Utførelse: Jernbaneverkets utstyr skal være avlåst i elektrotekniske rom med innlosjert utstyr fra en annen teleoperatør.

2.11.1 Eksisterende lås med sylinderlås

Det er mange etablerte elektrotekniske rom med sylinderlås eller annen adgangsbegrensning.

a) Ombygning: Gamle låser med ukurant sylinder bør fjernes.

 1. Vurdering: Elektronisk låsesystem bør vurderes.

b) Eksisterende låsesystem: Eksisterende låsesystemer skal vedlikeholdes.

2.11.2 Elektronisk låsesystem

a) Omfang: Elektronisk låsesystem kan omfatte dører i nye og eksisterende bygninger av kategori 0, 1, 2 eller 3.

 1. Utførelse: Elektronisk låsesystem består av en sentralt plassert tjener med database over alle tilgangsrettigheter og begrensninger og mange lokalt plasserte sentralsystemer.
 2. Utførelse: De nødvendige bestemmelser for tilgangsrettigheter og begrensninger under et lokalt plassert sentralsystem skal speiles så ofte det er nødvendig fra den sentralt plasserte tjeneren.
 3. Utførelse: Elektronisk låsesystem kan monteres på dører til rom for (ikke uttømmende liste)
  • sikringsanlegg
  • teleanlegg (telelosjirom)
  • lavspenningsanlegg
  • høyspenningsanlegg
  • nødaggregat
  • avstengt lager
  • kontorlandskap
  • hovedinngang
  • avstengte utearealer

b) Funksjon: Alle dører med elektronisk adgangskontroll skal styres og overvåkes fra lokalt plassert sentralutstyr.

 1. Utførelse: Elektroniske adgangskort skal brukes for tilgang.
 2. Utførelse: Adgangskortene skal være berøringsfrie og støtte standarden Mifare.
 3. Utførelse: Tilgang krever presentasjon av adgangskort og korrekt inntastet personlig kode.
 4. Utførelse: Lokalt plassert sentralutstyr skal nekte tilgang dersom person ikke innehar nødvendig klarering for tilgang til dette rommet/arealet.

c) Manuell tilgang: Alle dører med elektronisk adgangskontroll skal kunne fjernåpnes fra sentral tjener (kun telefonisk henvendelse i kritiske situasjoner).

 1. Utførelse: Dører skal kun fjernåpnes for person som har nødvendig klarering for tilgang til dette rommet/arealet.

d) Tilgang med nødnøkkel i lukket låsesystem: Nødnøkkel skal være tilstrekkelig for tilgang.

2.11.2.1 Lukket låsesystem ====

Et lukket låsesystem består av sylinderlås der antall kopier av nøkkel og tilgang til fysisk nøkkel holdes begrenset. Denne nøkkelen betegnes som nødnøkkel.

a) Sylinderlås: Lukket låsesystem skal ha sylinderlås.

 1. Utførelse: Samme type sylinderlås skal brukes – uavhengig av fagområde.
 2. Utførelse: Sylinderlås på utvendig dør skal være av typen «rund sylinder».
 3. Utførelse: På innvendig dør kan det benyttes oval sylinder.

b) Oppbevaring av nødnøkkel: Nødnøkkel skal kun være tilgjengelig i sikrede nøkkelskap under kontroll av Jernbaneverket.

c) Bruk av nødnøkkel: Nødnøkkel skal kun brukes dersom systemfeil forhindrer anleggets elektroniske adgangskontroll i å åpne døren.

 1. Utførelse: Nødnøkkel skal ikke brukes for periodiske eller tilfeldige oppdrag.
 2. Utførelse: Nødnøkkel tillates brukt i nødssituasjoner som brann, ulykke etc.

2.11.2.2 Elektronisk adgangskontroll

a) Overordnede krav: Systemet skal tilfredsstille Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemds krav: “Krav til system og enkeltkomponenter for elektronisk avlåsning i beskyttelsesklassene B1, B2 og B3”.

 1. Utførelse: Elektronisk adgangskort og korrekt inntastet kode skal kreves for alle passeringer med tilgang til elektrotekniske rom.

b) Hendelser: Driftshendelser og alarmer skal overføres til en sentral tjener.

 1. Utførelse: SNMP og TCP/IP er foretrukne nettverksprotokoller.
 2. Utførelse: Systemet skal automatisk varsle om driftsavbrudd ved feilalarm på systemet.

c) Tjener: Sentral tjener for elektronisk adgangskontroll skal journalføre alle hendelser og alarmer.

 1. Utførelse: Sentral tjener skal betjene lokale anlegg med lokalt plassert sentralutstyr.
 2. Utførelse: Alle passeringer lagres i 90 dager på sentral tjener (jf. Datatilsynets regelverk).
 3. Utførelse: Alle passeringer med tilgang registreres sammen med:
  • Innehaver av adgangskort (personnavn)
  • Kortnummer
  • Dato og klokkeslett.

d) Teknisk utstyr: Lokalt plassert sentralutstyr til elektronisk adgangskontroll skal plasseres i stativ i teleteknisk rom.

 1. Unntak: Dersom det ikke finnes et teleteknisk rom, skal sentralutstyret plasseres i stativ i lavspenningsrom.
 2. Utførelse: Elektriske grensesnitt skal ha fritt programmerbare innganger og utganger (potensialfrie).

e) Elektriske komponenter: Normal driftsspenning skal være 24 V likespenning.

 1. Utførelse: Lokalt utstyr og dørlåser skal forsynes fra UPS med 8 timers batterireserve.
 2. Utførelse: Med en tilgjengelig UPS som leverer 48 V, må spenningen omvandles til 24 V.
 3. Utførelse: Elektriske låser skal bruke 24 V likespenning.
 4. Utførelse: Elektriske låser på alle elektrotekniske rom og ytterdører skal være rettvendte (låst når de er spenningsløse).
 5. Unntak: Dersom døren er en innvendig dør i rømningsveien fra et annet rom, skal elektrisk lås være omvendt (åpen når den er spenningsløs), være utstyrt med nødåpner/nødvrider og automatisk avblokkert ved utløst brannalarm.
 6. Utførelse: Det skal være døralarm fra magnetkontakt og mikrobryter på alle dører som har elektronisk adgangskontroll.
 7. Utførelse: Tilbakemeldingssignal fra magnetkontakt skal være «normalt lukket» når døren er lukket.
 8. Utførelse: Tilbakemeldingssignal fra mikrobryter skal være «normalt lukket» når døren er låst.
 9. Utførelse: Tilbakemeldingssignal fra magnetkontakt og mikrobryter skal tilkobles på separate ledere i samme kabelen som mater den elektriske låsen.
 10. Utførelse: Dører til høyspenningsrom uten elektronisk adgangskontroll skal overvåkes med døralarm (magnetkontakt).
 11. Utførelse: Motorlås skal kun benyttes som tillegg til annen elektrisk lås dersom det er krav til ekstra innbruddssikring av dør. Motorlås skal aldri benyttes som hovedlås.

f) Mekaniske tilpasninger: Rømning fra elektrotekniske rom skal sikres ved å montere innvendig nødvrider på sylinderlåsen.

 1. Utførelse: Dersom det er flere dører inn til et elektroteknisk rom fra utsiden, skal kun én dør utstyres med elektronisk adgangskontroll.
 2. Utførelse: De andre dørene (som f.eks innlastingsdører for utstyr), skal bare kunne åpnes fra innsiden.
 3. Utførelse: Høyspenningsrom skal ha panikkbeslag på innsiden som sikrer at en person som kryper eller åler, kan åpne døren.
 4. Utførelse: Dør skal slå ut i rømningsretningen.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Innskjerping av rutiner og prosedyrer

2.2 A - tilgjengelighet

Ivaretatt

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ivaretatt

2.4 S - sikkerhet

Innskjerping av rutiner og prosedyrer

2.5 L - levetid

Lite relevant

2.6 Ø - økonomi

Ikke vurdert

2.7 K - kapasitet

Lite relevant

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

Innholdet er oppdatert i samsvar med funksjonell virkemåte og nødvendig sikkerhet i prosedyrer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefalt

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

Språket bør forbedres: Eksempel: "innlosjering av teknisk utstyr", man gir vel ikke teknisk utstyr losji? Bør-krav kan kanskje være "skal"? Vanskelig å se hva endringen er. Ellers ok. --Erik Borgersen (diskusjon) 22. aug. 2016 kl. 14:01 (CEST)
--Per Klepsland (diskusjon) 23. aug. 2016 kl. 13:17 (CEST) Begrepet "losji" er kjent i bransjen om innplassering av utstyr fra annen netteier - se http://www.telenorwholesale.no/produkter/telelosji/ :-) ok --Erik Borgersen (diskusjon) 24. aug. 2016 kl. 11:44 (CEST)

4.2 Prosjekter

ok--Finn Holom (diskusjon) 22. aug. 2016 kl. 09:23 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

--Jens Melsom (diskusjon) 21. aug. 2016 kl. 11:24 (CEST)Når endringsartikkelen sier "Forslag til revidert tekst" er det vanskelig å vite hva opprinnelig tekst var uten å gjøre en direkte sammenligning i gjeldende regelverk. Dette blir altfor tidkrevende. Er det en annen måte å vise endringen på? Ellers OK - JMe

4.4 Teknologi

Kan ikke 2.11.2 c) være veldig fordyrende? Det tenkes på at hovedkravet gjelder for alle kategorier av rom (også kategori 3 (kiosker)). ... Trenger virkelig alt å kunne åpnes fra fjernstyringssentral? I utgangspunktet skal alle bruke egne adgangskort - alternativt må nødnøkkel benyttes. Dersom dette IKKE er fordyrende kan endringen aksepteres. --Tore Telstad (diskusjon) 30. aug. 2016 kl. 15:53 (CEST)

--Per Klepsland (diskusjon) 5. sep. 2016 kl. 16:53 (CEST) Er det først installert elektronisk låsesystem, vil funksjonaliteten med fjernåpning bare være en enkel kommando. Det er viktig at dette følges opp i administrative rutiner (men ingen kostnad i materiell).

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --