510 2016 Endringsartikkel 1602

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1602
Forslagsdato 02.12.2016
Forslagsstiller klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 9 Elektrotekniske bygninger og rom
Avsnitt 1
Forslagstekst Elektrotekniske rom er definert med kategori, noe som brukes i flere sammenhenger med kravsetting.

Erfaring har vist at det synes å ha gått inflasjon i fastsettelsen av kategori, og det er også en tendens til overdreven bruk av redundante løsninger. Det er derfor behov for en presisering i form av en kravendring

Merk!

1. Hensikt og omfang (Oppdatert)

2. Karakterisering av elektrotekniske rom (ny)

2.1 Redundans og feiltolerant installasjon (ny)

2.2 Kategori for elektrotekniske rom med telekommunikasjon (ny)

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ikke relevant

2.2 A - tilgjengelighet

ikke relevant

2.3 M - vedlikeholdbarhet

ikke relevant

2.4 S - sikkerhet

ikke relevant

2.5 L - levetid

ikke relevant

2.6 Ø - økonomi

relevant

2.7 K - kapasitet

ikke relevant

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Nytt tekstforslag (innstilling):

4 1. Hensikt og omfang

Hensikten med dette kapitlet er å angi bygningsmessige og elektrotekniske krav til elektrotekniske bygninger/rom. Det er her viktig å skille mellom de mange byggtekniske installasjonene nær jernbanene og de få installasjonene av overordnet nasjonal betydning for fremføring av tog.

De mange byggtekniske installasjonene prosjekteres ut fra:
• kostnadsbegrensning,
• personsikkerhet ved spor,
• sikker og pålitelig togfremføring,
• tilpasset pålitelighet/sårbarhet
• enhetlige utførelser.

De få installasjonene av nasjonal betydning prosjekteres ut fra:
• omfattende sikring av eiendomsverdiene og installert teknisk utstyr mhp. naturskade og skadeverk,
• meget høy pålitelighet og meget høy tilgjengelighet for utstyr og kommunikasjon.

5 2 Karakterisering av elektrotekniske rom

Elektrotekniske rom kan ha svært varierende funksjonalitet, se følgende ikke-uttømmende liste. I noen tilfeller kan samme rom ha flere typer utstyr (f.eks. lavspenning, bygningstjenester, IKT-utstyr):
• høyspenningsrom, høyspenningstransformator
• rom med lavspenningstavler
• rom med bygningstjenester (adgangskontroll, brannvarslingsanlegg etc.)
• rom med ventilasjonsanlegg, eventuelt også luftkondisjonering og kjøling
• batterirom
• rom for IKT-utstyr for administrasjons- og driftspersonale
• kiosk for togvarme
• kiosk/skap for bomanlegg
• rom/skap for blokkpost
• kiosk for autotransformator
• koblingshus
• rom med omformer
• rom for aggregat
• kategoriserte elektrotekniske rom med teleutstyr
Kategoribegrepet er forbeholdt rom med telekommunikasjon.

5.1 2.1 Redundans og feiltolerant installasjon

I Bane NORs nasjonale fiberoptiske nett blir lyssignalene svekket, og må enten forsterkes optisk eller konverteres til elektriske signaler før de igjen kan sendes videre som lys. I begge tilfeller blir det fullt brudd på kommunikasjonen dersom strømforsyningen faller ut, og i ytterste konsekvens lammes togfremføring over store områder. I noder med optisk/elektrisk/optisk utstyr kreves det en meget pålitelig strømforsyning. Redundans kan etableres på følgende måter:
  • Det fysiske nettet kan struktureres som et delvis komplett maskenett med rerutingsmulighet i nodene (redundans i føringsvei).
  • Utstyret i nodene kan være dublert, gjerne plassert i forskjellige bygninger, eventuelt i forskjellige rom (redundans i utstyr).

I en feiltolerant installasjon kan utvalgte vitale deler av utstyret være overdimensjonert.

Eksempler på redundans i energiforsyning/tilførsel:

  • 400/230 V med UPS
  • 400/230 V med dieselaggregat og batterireserve
  • Parallell 22 kV til 400/230 V med begrenset batterireserve eller UPS (redundans i parallell 22 kV)

a) Redundans: Redundans skal etableres i den grad det er nødvendig for å oppnå en spesifisert oppetid/kvalitet på togfremføringen eller kommunikasjonen.

  1. Vurdering: Feiltoleranse i installasjoner som medfører ekstrakostnader, skal etableres i den grad det er nødvendig for å oppnå en spesifisert oppetid/kvalitet.

5.2 2.2 Kategori for elektrotekniske rom med telekommunikasjon

a) Kategori for elektrotekniske rom med telekommunikasjon: For elektrotekniske rom med telekommunikasjon skal det prosjekteres ut fra definert kategori. Det skilles mellom følgende kategorier:

Kategori Beskrivelse Redundans for utstyr
(Gjenstand for revisjon)
Konsekvens
0
Elektrotekniske rom med telekommunikasjon som har utstyr av nasjonal betydning for togfremføringen.
(Spesielt teknisk utstyr (tjenere mm.) for togledersentral, teknisk utstyr for sentral driftsovervåking (24/7), nasjonal ERTMS-sentral, GSM-R-sentral)
Dubleres med full redundans på to geografiske steder. Utfall på ett sted: ingen konsekvens
Utfall begge steder: total stans
1
Elektrotekniske rom med telekommunikasjon med noder i det nasjonale transmisjonsnettet, basestasjonkontrollere for GSM-R, regional ERTMS-installasjon eller tjenerpark for nasjonal IKT-støtte Dubleres med lokal redundans Kan medføre stans eller forsinkelse
over store deler av det nasjonale jernbanenettet
2
Elektrotekniske rom med telekommunikasjon med aksessnoder i det regionale transmisjonsnette t Tilpasset feiltolerant installasjon. Stans eller forsinkelse
over store deler av jernbanestrekningen
3
Elektrotekniske rom med telekommunikasjon med aksessnoder - Lokale avvik
3 skap
Elektrotekniske rom i frittstående skap - Lokale avvik
  1. Vurdering: Kontroller om det er eller blir opprettet noder i det nasjonale eller et regionalt transmisjonsnett, se informasjon i Tele/Prosjektering og bygging/Transmisjonsanlegg#Anleggsspesifikke_krav.

6 Behandling i godkjenningsrådet

6.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 1. feb. 2017 kl. 09:08 (CET)

6.2 Prosjekter

OK --Nerbre (diskusjon) 31. jan. 2017 kl. 23:32 (CET)

6.3 Infrastruktureier

OK--Jens Melsom (diskusjon) 1. feb. 2017 kl. 08:04 (CET)

6.4 Teknologi

ok--Tore Telstad (diskusjon) 31. jan. 2017 kl. 21:38 (CET)

6.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --