510 2016 Endringsartikkel 1624

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1624
Forslagsdato 05.01.2017
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 4 Generelle tekniske krav
Avsnitt 5 Anleggskonsesjon og meldeplikt
Forslagstekst Brev av 4.10 2007 til NVE, sak 200400243-10 er erstattet av brev fra NVE til JBV 2016-11-22. Se JBV dokument nummer 201610074-3. Teknisk regelverk bør oppdateres i henhold til dette.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

I brevet angir NVE hvilke anlegg de forutsetter at Bane NOR har konsesjonsplikt for etter Energiloven §3-1. Eksisterende ordning med konsesjonsfritak har et øvre nominelt spenningsnivå på 22 kV, mens konsesjonsfritaket i brev av 22.11.2016 ikke har spesielle begrensninger i spenningsnivå. Endringen innebærer derfor at Bane NOR nå kan bygge anlegg med høyere spenningsnivå uten at det utløser konsesjonsplikt etter Energiloven §3-1. Begrensninger om at anleggene skal ligge på Bane NORs grunn og kun benyttes til Bane NORs egen virksomhet gjelder fortsatt. En ny betingelse for konsesjonsfritak er at anleggene etter Bane NOR sin vurdering ikke medfører vesentlige virkninger for omgivelsene.

All tekst i det aktuelle avsnittet erstattes med følgende tekst:

Det gjelder generell konsesjonsplikt for elektriske anlegg i henhold til Energiloven §3-1. Bane NOR har i henhold til brev fra NVE av 22.11.2016 (JBV dokumentnummer 201610074-3) konsesjonsfritak for flere elektriske anlegg. Under er NVE sitt vedtak gjengitt:

Omformerstasjoner og transformatorstasjoner med tilhørende tilknytning til distribusjonsnett eller regionalnett, er konsesjonspliktige anlegg i medhold av energiloven § 3-1. Dersom Jernbaneverket ønsker å bygge og drive kraftverk skal også slike anlegg behandles i medhold av energiloven § 3-1 og eventuelt i medhold av vassdragslovgivningen.

Øvrige elektriske høyspenningsanlegg som er lokalisert på Jernbaneverkets grunn og kun benyttes til egen virksomhet, utløser ikke konsesjonsplikt i medhold av energiloven § 3-1. Konsesjonsfritak for denne type anlegg gjelder ikke for tiltak som, etter Jernbaneverkets vurdering, medfører vesentlige virkninger for omgivelsene.

a) Anleggskonsesjon: Bane NOR skal søke anleggskonsesjon i henhold til NVE sitt vedtak i brev av 22.11.2016.

b) Meldeplikt til DSB: Anlegg som Bane NOR har konsesjonsfritak for, trenger ikke meldes til DSB før utførelse og endring av anleggene. Anlegg det skal søkes konsesjon for, skal også meldes til DSB før utførelse og endring av anleggene.

c) Meldeplikt til SJT: Ved endringer i infrastrukturen skal Statens jernbanetilsyn ha melding i forkant av endringene.

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Ingen endring

2.7 K - kapasitet

Ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

  • Brev fra NVE til Jernbaneverket 05.07.2007 (dokument 200400243-9)
  • Brev fra Jernbaneverket til NVE 04.10.2007 (dokument 200400243-10)
  • Brev fra Jernbaneverket til NVE 29.09.2016 (dokument 201610074-2)
  • Brev fra NVE til Jernbaneverket 22.11.2016 (dokument 201610074-3)

2.9 Høringskommentarer

Endringen har ikke vært på høring.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefales.--Per Klepsland (diskusjon) 19. jan. 2017 kl. 11:47 (CET)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 10:42 (CET)

4.2 Prosjekter

ok --Nerbre (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 10:19 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok--Jens Melsom (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 11:32 (CET)

4.4 Teknologi

ok--Tore Telstad (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 09:16 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --