510 2017 Endringsartikkel 1612

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1612
Forslagsdato 14.12.2016
Forslagsstiller Tore Telstad
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav
Avsnitt Vedlegg/Jernbaneverkets_kommentarer_til_FEF
Forslagstekst Til Fjerde Del i vedlegget: Fellesføringer:

Forslag til ny tekst:

Kontaktledningsanlegg: AT-system: Ledningene i kontaktledningsanlegget består av kontaktledning (bæreline, kontakttråd, hengetråd) og AT-ledere (PL og NL). Vår tolkning av fef § 6-5 er at disse lederne, sammenkoblet i autotransformatorer er å anse som forskjellige ledninger i samme linjesett. Konklusjon: Kravene til avstand mellom linjesett nevnt i veiledningen til §6-5 for fellesføringer bortfaller. BT-system: Ledningene i kontaktledningsanlegget består av kontaktledning (bæreline, kontakttråd, hengetråd), forsterkningsledning, forbigangsledning, mateledning og returledning. Returledningen er å anse som lavspentlinje – de andre ledningene er høyspentlinjer. Hva gjelder de nevnte høyspenningsledninger er vår tolkning at disse er ledninger i samme linjesett. Konklusjon: Kravene til avstand mellom linjesett nevnt i veiledningen til §6-5 for fellesføringer bortfaller for høyspenningsledningene. Hva gjelder avstand fra returledning til høyspenningsledningene er vår tolkning at alle ledningene inngår i samme linjesett/strømkrets. (Forklaring: Returledningen er definert som lavspenningsledning i Jernbaneverket med hensyn til isolasjonsholdfasthet mot jord, men er egentlig en høyspenningsfase med god kobling til jord gjennom returkrets/skinner.) Konklusjon: Kravene til avstand mellom linjesett nevnt i veiledningen til §6-5 for fellesføringer bortfaller for returkrets og de nevnte høyspeningsledningene.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

lite relevant

2.2 A - tilgjengelighet

lite relevant - men kan gi noe større frihet fremføring av liner for faste avspente AT-ledninger

2.3 M - vedlikeholdbarhet

lite relevant - men kan gi noe større frihet fremføring av liner for faste avspente AT-ledninger

2.4 S - sikkerhet

får relevans for arbeidsrutiner

2.5 L - levetid

lite relevant

2.6 Ø - økonomi

potensiale for kostnadsbesparelser

2.7 K - kapasitet

ikke relevant

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

JBVs kommentarer til FEF §6.5 for fellesføring HV / HV var:

Fellesføring høyspenning – høyspenning: Krav her skal gjelde for avstander mellom kontaktledning og fast avspente ledninger som mateledninger og AT-ledninger.

Ny forståelse, teksten endres til:

Fellesføring høyspenning – høyspenning: Krav i FEF mellom ulike linjesett er ikke relevant for avstander mellom kontaktledning og fast avspente ledninger som mateledninger og AT-ledninger, siden disse betraktes å være samme linjesett.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok --Erik Borgersen (diskusjon) 25. jan. 2017 kl. 15:47 (CET)

4.2 Prosjekter

OK --Nerbre (diskusjon) 21. jan. 2017 kl. 13:52 (CET)

4.3 Infrastruktureier

OK--Jens Melsom (diskusjon) 26. jan. 2017 kl. 21:15 (CET)

4.4 Teknologi

ok--Tore Telstad (diskusjon) 20. jan. 2017 kl. 13:41 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --