510 2017 Endringsartikkel 1648

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1648
Forslagsdato 17.01.2017
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 9
Avsnitt 2.5 og 2.6 Temperatur / luftfuktighet
Forslagstekst Krav til temperatur og luftfuktighet sammenstilles i nytt avsnitt:

2.5 Klima i elektrotekniske rom

Kravene differensieres på ulike rom.

Hvert rom karakteriseres med temperaturintervall, luftfuktighet, kapslingsgrad og kommentarfelt.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

ikke relevant

2.2 A - tilgjengelighet

ikke relevant

2.3 M - vedlikeholdbarhet

ikke relevant, mer lesbart

2.4 S - sikkerhet

ikke relevant

2.5 L - levetid

kan ha betydning

2.6 Ø - økonomi

kan ha betydning

2.7 K - kapasitet

ikke relevant

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Tekstforslag til 2.5 Klima i elektroteknisk rom

Klima i elektrotekniske rom har en stor variasjon, avhengig av om det er en del av en bygning, en kiosk eller et frittstående skap. Kiosk og frittstående skap kan være plassert i terrenget, langs jernbanesporet eller i tunnel.
• I en bygning kan naborom være et oppvarmet publikumsområde. Ofte kan spillvarme fra et rom utnyttes til oppvarming av et annet rom (enøk, kostnadsvurderinger).
• En kiosk er ikke så sterkt påvirket av soloppvarming som et frittstående skap.
• Et skap i en tunnel blir sjelden utsatt for temperaturer utenfor området fra 0 °C til 20 °C, men utsettes for vekslende trykk fra passerende tog som resulterer i mye støv.

a) Forsert ventilasjon: Ved forsert ventilasjon, eventuelt i kombinasjon med temperaturregulering, skal det være støvfilter. Se krav til kapsling av elektrotekniske rom i Tabell 1.

b) Temperatur: Rom skal prosjekteres slik at innplassert utstyr (slik som elektronikk) kan opprettholde sin funksjon og ytelse etter spesifiserte krav til pålitelighet.

  1. Utførelse: Rom som vil ta skade av store temperatursvinger og fuktighet, og der det er tilgang på 230 V, skal utstyres med frostsikring eller termostatstyrt oppvarming.
  2. Utførelse: Termostatstyrt oppvarming skal ikke kunne kobles inn så lenge rommet kjøles ned av annet utstyr.

Anbefalt temperaturområde i noen elektrotekniske rom er vist i Tabell 1.

c) Luftfuktighet: Luftfuktighet bør holdes innenfor gitte grenser, se Tabell 1.

  1. Utførelse: Elektrisk og elektronisk utstyr uten beskyttelse skal ikke utsettes for kondens. En luftfuktighet under 70 % er foretrukket.
  2. Utførelse: Elektronisk utstyr bør omgis av luft med en høy luftfuktighet for å begrense skadepotensialet som skyldes elektrostatisk utladning. Dette er rimelig ivaretatt for en luftfuktighet over 20 %.
  3. Utførelse: Avfuktingsanlegg kan unngås med følgende tiltak (ofte er disse trivielt oppfylt):
    • Kondensvann fra kondenserende flater i kjøle- og klimaanlegg dreneres bort,
    • Temperaturen heves tilstrekkelig til å unngå kondensering på elektrisk utstyr.

Tabell 1: Anbefalt klima i elektrotekniske rom
Elektroteknisk rom/kiosk/skap Temperatur
°C
Luftfuktighet
%
Kapsling av rom
generelt / i tunnel
Norm, kommentar
AT-kiosk — / IP4x
Høyspenningsrom (transformator) — / IP5x Avgrensing til andre rom kan være med netting
Lavspenningstavler IP4x / IP5x
Klimaanlegg < 90 IP3x / IP4x
Kjøleanlegg < 90 IP3x / IP4x
Batterirom (og batteribank for UPS) 10 – 28 * — / — * Levetid for batterier avhenger av temperatur,
følg anbefalinger fra produsent!
Rom for IKT-utstyr (fordeler, rutere etc.) -5 – 28 — / —
Togvarmekiosk -5 – 40 < 90 IP4x / — EN 50125-2, EN 50125-3
Kiosk, blokkpost/bomanlegg -5 – 40 IP4x / IP4x EN 50125-2, EN 50125-3
Skap, blokkpost/bomanlegg -45 – 65 IP44 / IP54 EN 50125-2, EN 50125-3
Rom for dieselaggregat > 10 — / —
Koblingshus -5 – 40 — / — NEK 440
Omformer, roterende > 10 — / — NEK 440
Omformer, statisk 5 – 30 < 90 IP4x / — NEK 440
Elektrotekniske rom for telekommunikasjon
Rom, kategori 3, skap -45 – 65 IP44 / IP54 EN 50125-2, EN 50125-3
Rom, kategori 3 5 – 28 < 90 IP4x / IP4x EN 50125-2, EN 50125-3
Rom, kategori 2 15 – 28 IP4x / IP4x EN 50125-2, EN 50125-3
Rom, kategori 1 * * * / — * EN 50600-serien, EN 50600-2-3, (ASHRAE)
Rom, kategori 0 * * * / — * EN 50600-serien, EN 50600-2-3, (ASHRAE)
* Se kommentarfeltet for den aktuelle raden.
— Krav ikke spesifisert /ofte trivielt oppfylt.

Oppdater også i neste avsnitt, 2.7 Støv

a) Støv: Elektrotekniske rom skal bygges slik at støv hindres i å trenge inn i rommet, se Tabell 1.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 1. feb. 2017 kl. 09:10 (CET)

4.2 Prosjekter

ok --Nerbre (diskusjon) 31. jan. 2017 kl. 23:42 (CET)

4.3 Infrastruktureier

OK--Jens Melsom (diskusjon) 1. feb. 2017 kl. 08:19 (CET)

4.4 Teknologi

ok--Tore Telstad (diskusjon) 31. jan. 2017 kl. 21:49 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --