510 2017 Endringsartikkel 1745

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1745
Forslagsdato 28.03.2017
Forslagsstiller tore Telstad
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 5
Avsnitt 2.6
Forslagstekst Hele kapittelet trenger omarbeiding. Eksempler på hva som må synliggjøres: Kabler bør i så stor grad som mulig ligge ikke-eksponert for tunnelbrann. Da unngår man de strengeste kravene til kabler. De nye kravene i SRT er strenge og vi bør så langt som mulig unngå at slike kabler benyttes; altså gjennom forlegning som beskytter mot brann.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ivaretatt.

2.2 A - tilgjengelighet

Ivaretatt.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ivaretatt.

2.4 S - sikkerhet

Ivaretatt. TSI-krav

2.5 L - levetid

ikke relevant

2.6 Ø - økonomi

Ikke relevant

2.7 K - kapasitet

Ikke relevant

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Avsnitt 2.6 og 2.6.1 erstattes med følgende tekst

2.6 Kabler i tunneler

Bane NOR har via EIM gjort ERA oppmerksom på at TSI SRT ved en inkurie anviser så strenge krav til brannfasthet (B2CA, s1a, a1) i kabler at de ikke lar seg produsere.
Mulighetene for å føre en kabel ut av brannsikker forlegning burde være tillatt uten omskjøting til kabelklasse B2CA, s1a, a1 dersom omfanget begrenses (lengde, brennverdi eller annet). ERA har svart at de innser dette, og at vurderinger om dette må følge i revisjonsarbeidet som starter opp i 2018. Inntil videre anbefaler vi å søke tidlig kontakt med aktuell NOBO eller Teknolog og Regelverk, Elkraft, for status og eventuelle avklaringer fra ERA.

a) TSI-krav til kabler i tunnel: I tunneler lengre enn 1 km skal eksponerte kabler ha en brannklassifisering i samsvar med NS-EN 13501-6 som tilfredsstiller klasse B2CA, s1a, a1.

Det er følgelig to måter å oppfylle TSI-kravet for kabler i tunneler over 1 000 m:
 • med brannsikker forlegning, slik at kabler ikke blir eksponerte for brann.
  Brannsikker forlegning for kabler prioriteres – ikke bare i tunnel, men også på fri linje i dagsonen.
 • bruk av kabel med en brannfasthet i klasse B2CA, s1a, a1.
 1. Utførelse: Kabler som ikke tilfredsstiller TSI-krav til brannklassifisering, skal forlegges i en brannsikker forlegning i tunneler lengre enn 1 km. Tilsvarende forlegning anbefales i kortere tunneler.
 2. Unntak: Strålekabler for GSM-R kan henges opp i tunnelprofilet. Avviket fra klasse B2CA, s1a, a1 søkes begrenset i størst mulig grad.
 3. Unntak: Kabler i brannsikker forlegning kan føres fritt ut til objekter i tunnelprofilet uten omskjøting til kabel som tilfredsstiller klasse B2CA, s1a, a1. Resterende kabellengde i tunnelprofilet skal begrenses til et minimum, eventuelt med bruk av brannfast maling eller annen innkapsling.
Eksempler på brannsikker forlegning:
 • betongkanal med heldekkende betonglokk
 • varerør med omstøping eller overdekning
 • multikanal med omstøping eller overdekning
 • metallrør i lengderetningen av tunnelen (anbefales ikke).
Konstruksjoner som har åpning ut mot tunnelprofilet, horisontalt eller vertikalt, anses ikke som en brannsikker forlegning.
Skille med betong mellom kabler og tunnelprofilet foretrekkes fremfor tett metallplate, slik at varmeeksponeringen under brann blir begrenset.
Betongkanal med betonglokk er godt egnet som gangbane for rømningsvei i tunnel.
AT-ledere kan installeres uisolert på isolatorer oppe i tunnelprofilet.

b) Ytterligere krav til kabler og forlegning i tunnel: Alle kabler og varerør skal være halogenfrie.

 1. Unntak: Innstøpte varerør kan være i PVC, men halogenfritt materiale er foretrukket.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

Kravet i TSI må oppfylles inntil det er endret. Det er forskrift, tatt inn i EØS-avtalen og kan derfor ikke endres av norsk myndighet heller.--Erik Borgersen (diskusjon) 17. jan. 2018 kl. 10:16 (CET)

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

Er litt usikker på a) første kulepunkt. At vi alltid vil prioritere/ foretrekke brannsikker forlegning av kabler i friluft? Avhengig av eksisterende infrastruktur kan luftkurser kanskje være godt nok og ofte langt rimeligere? --Nerbre (diskusjon) 16. jan. 2018 kl. 13:46 (CET)

4.4 Teknologi

Ber om at kravet om mulig forbedres slik at det enda tydeligere fremgår at utførelseskravet 2 er det vi ønsker.

Kan det være en ide å ha dette som øverste utførelseskrav og faktisk også understreke at dette er foretrukken løsning?

Forøvrig må vi avvente svar fra ERA/NOBO eller andre før vi kan åpne opp for at kabler i beskjeden mengde kan ligge eksponert uten å tilfredsstille brannklassen. Ser du tidligere har brukt begrepet brennverdi tidligere. Det kan være en god ide for å angi mengde... --Tore Telstad (diskusjon) 21. aug. 2017 kl. 12:56 (CEST)


Punkt a) 3. bør omarbeides. Skriv heller 3. Presisering: Bane NOR har via EIM gjort ERA oppmerksom på svakheter i eksisterende TSI SRT: Mulighetene for å føre en kabel ut av brannsikker forlegning burde være tillatt uten omskjøting til kabelklasse B2CA, s1a, a1 dersom omfanget begrenses (lengde, brennverdi eller annet). ERA har svart at de innser dette og at dette vurderinger om dette vil gjøres i revisjonsarbeidet som starter opp i 2018. Inntil videre anbefaler vi å søke tidlig kontakt med aktuell NOBO eller Teknolog og Regelverk, Elkraft for status og eventuelle avklaringer fra ERA. I mangel av en endelig avklaring må kravet om brannsikring oppfylles. --Tore Telstad (diskusjon) 8. jan. 2018 kl. 13:34 (CET)

4.5 Konklusjon

Følgende linje fjernes fra lærebokstekst da kravet gjelder i tunnel: Brannsikker forlegning for kabler prioriteres – ikke bare i tunnel, men også på fri linje i dagsonen.

Endringen godkjennes.

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --