510 2017 Endringsartikkel 1774

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1774
Forslagsdato 16.05.2017
Forslagsstiller Øyvind Stensby
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 7
Avsnitt 2.1.2 Isolasjonsnivå i kontaktledningsanlegget, 15 kV
Forslagstekst Krav e) Klaringer i AT-system omhandler egentlig to forhold, som bør behandles separat: Minste klaring, og faseavstand. Minste klaring settes for å unngå overslag som følge av lynspenning. Minste faseavstand settes for å unngå fasesammenslag i vind.

Foreslår å dele punkt e) inn i nytt punkt e) og f). Punkt f) vil være mer detaljert enn i dag, og i forslaget under representere en kravendring ettersom det blir adgang til å beregne faseavstanden spesifikt som alternativ til å benytte de angitte verdiene. Forslaget er ikke ment å føre til endringer i RAMS-parametre, men i stedet tydeliggjøre kravet og åpne for at prosjekterende kan gjøre egne vurderinger av faseavstanden ved behov.

Forslag til ny tekst:

e) Klaringer i AT-system: Minste klaring mellom ledere i AT-system skal være tilsvarende som mot jord, det vil si 235 mm.

Læreboktekst: Minste klaring er satt for å begrense sannsynlighet for overslag ved lynspenninger. Sannsynligheten for overslag påvirkes ikke av at driftsspenningen mellom faselederne er høyere enn mot jord.

f) Luftspenn med AT-system: Faseavstanden mellom PL og NL i luftspenn skal være stor nok til at sammenslag unngås ved normale driftsforhold.

 1. Utførelse: Normal faseavstand bør være ca 1 m.
 2. Utførelse: For AT-ledere i luftspenn inntil 60 meter med horisontalt oppheng kan faseavstanden ved behov reduseres ned mot 650 mm. [Referanse: EB.800032-000]
 3. Utførelse: For spesifikke spenn og i tunneler og kulverter kan mindre faseavstand benyttes etter en dokumentert vurdering og beregning som viser lav risiko for sammenslag.
 4. Utførelse: (Forslaget utgår)

Læreboktekst: Ved beregning av minste faseavstand er det lagt til grunn en tverrvind på 50 m/s, uten is og med 50% islast. Det er ikke beregnet minste faseavstand for større spennlengder enn 60 meter.

Revisjon av forslaget:

 1. Avsnittsoverskrift (avsnitt 2.1.2) endres til: Isolasjonsnivå i kontaktledningsnettet og tilknyttede anlegg med nominell spenning mot jord på 15 kV
 2. e) Klaringer i AT-system: Minste klaring mellom ledende deler i AT-system skal være som angitt i EN 50119, det vil si 300 mm statisk avstand og 200 mm dynamisk avstand.

Teksten i e) foreslås endret fordi det da blir samsvar med krav til avstand i den spesifikke standarden EN 50119. Eksisterende tekst støtter seg på en angivelse i EN 60071-1 som ikke er spesifikt rettet mot dette. Endringen fører til redusert risiko for overslag. Endringen fører til at utstyr (koplingsanlegg) med mindre interne avstander enn angitt må være typetestet for aktuelt spenningsnivå.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Nye krav e) er en innstramming av eksisterende krav slik at (statisk) isolasjonsavstand øker fra 235 mm til 300 mm.

Nye krav f) åpner for redusert faseavstand i luftspenn sammenliknet med gjeldende krav.

Vi vil angi alle faseavstander i mm.

2.1 R - pålitelighet

Ingen konsekvens.

2.2 A - tilgjengelighet

Krav e: Lavere risiko for overslag ved nærføring mellom NL og PL/KL.

krav f: Lav faseavstand medfører økt risiko for fasesammenslag ved tverrvind, med påfølgende automatisk utkopling og automatisk gjeninnkopling av kontaktledningen etter 5 sekunder. Avstanden spesifisert i underkrav (2) er gjort på bakgrunn baregninger i rapporten Faseavstander og belastningsstrømmer i nytt kontaktlednignsnett utført av Statnett, EB.800032. Rapporten gjør en detaljert beregning av vindutsving for lederne ved 60 m spennlengde og svært kraftig vind (50 m/s). Ettersom det nå tillates spennlengder inntil 75 meter bør kravet tilpasses dette. Det er derfor gjort vurderinger i henhold til NEK 445:2016 - Luftledninger over 1 kV. Denne normen angir for Norge at det skal legges til grunn en faseavstand på 1,5 meter for spennlengder inntil 150 meter (for 24 kV linjer) uten at det skal gjøres spesifikke beregninger. Imidlertid angis det at det som alternativ kan gjøres detaljert beregning av utsving som følge av vindtrykk, eller en forenklet beregning med en erfaringsbasert beregningsmodell som er angitt i tillegg F i standarden. Ved bruk av den erfaringsbaserte beregningsmodellen kommer vi til ca:

 • 0,93 meter ved 60 meter spennlengde og de forutsetningene som benyttet i Statnett sin rapport
 • 1,03 meter ved 60 meter spennlengde og de forutsetningene som NEK 445 spesifiserer
 • 1,2 meter ved 75 meter spennlengde og de forutsetningene som NEK 445 spesifiserer
 • 1,7 meter ved 150 meter spennlengde og de forutsetningene som NEK 445 spesifiserer (der NEK 445 selv angir at 1,5 meter kan benyttes)

Basert på at den detaljerte beregningen utført av Statnett gir ca. 0,65 meter der denne beregningen gir 0,93 meter, ser det ut til at den erfaringsbaserte beregningsmodellen i NEK 445 tillegg F har en del marginer. Likevel er 1,0 meter faseavstand ved 75 meter spennlengde i nedre område av hva som kan brukes uten mer detaljert underlag.

Oppsummert: Underkrav 2 av opprinnelig kravforslag utgår, og lærebokteksten endres til:

Læreboktekst: Normal faseavstand på 1000 mm er satt på bakgrunn av forenklede beregninger i henhold til NEK 445:2016 tillegg F og i tillegg beregninger i rapporten Faseavstander og belastningsstrømmer i nytt kontaktlednignsnett utført av Statnett, EB.800032, som viser at det da blir noe margin mot fasesammenslag.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen konsekvens.

2.4 S - sikkerhet

Ingen konsekvens.

2.5 L - levetid

Ingen konsekvens.

2.6 Ø - økonomi

Spesielt i tunneler og kulverter vil det være en økonomisk gevinst i å kunne henge PL/KL og NL nærme hverandre. I disse tilfellene er det ofte mindre tverrvind og kortere spennlengder (lavere pilhøyde), slik at det er mulig å benytte mindre faseavstand, helt ned mot angitt klaring i tilfeller der det ikke er tverrvind.

Fjerning av toleransekrav for montasjen (tidligere ±50 mm) gir mindre behov for å sikre at faseavstanden blir eksakt.

2.7 K - kapasitet

Ingen konsekvens.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

Intern høring i Teknologi gjennomført.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Overskriften for avsnitt 2.1.2 endres til: Isolasjonsnivå i kontaktledningsnettet og tilknyttede anlegg med nominell spenning mot jord på 15 kV

Følgende tekst erstatter eksisterende punkt e). Eksisterende punkter: f), g) og h) endres til: g), h) og i).

e) Klaringer i AT-system: Minste klaring mellom ledende deler i AT-system skal være som angitt i EN 50119, det vil si:

 • 300 mm (statisk klaring) og
 • 200 mm (dynamisk klaring).

f) Luftspenn med AT-system: Faseavstanden mellom PL og NL i luftspenn skal være stor nok til at sammenslag unngås ved normale driftsforhold.

 1. Utførelse: Normal faseavstand skal være 1000 mm.
 2. Utførelse: For spesifikke spenn og i tunneler og kulverter kan mindre faseavstand benyttes etter en dokumentert vurdering og beregning som viser en lav risiko for sammenslag.
 3. Utførelse: Større faseavstand enn 1000 mm kan benyttes der en risikovurdering tilsier behov for det, for eksempel på vindutsatte strekninger eller ved lange spenn.
Normal faseavstand på 1000 mm er satt på bakgrunn av forenklede beregninger i henhold til NEK 445:2016 tillegg F samt beregninger i rapporten Faseavstander og belastningsstrømmer i nytt kontaktlednignsnett utført av Statnett, EB.800032, som viser at det da blir noe margin mot fasesammenslag.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok --Erik Borgersen (diskusjon) 17. jan. 2018 kl. 10:19 (CET)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 5. jan. 2018 kl. 14:37 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 16. jan. 2018 kl. 13:48 (CET)

4.4 Teknologi

ok--Christopher Schive (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 09:44 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --