510 2017 Endringsartikkel 1793

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1793
Forslagsdato 07.06.2017
Forslagsstiller Vidar Svendsby
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 2.5.4 c)
Avsnitt Alle
Forslagstekst 1. Utførelse: Kabelkummer for lavspent, signal og telekommunikasjon skal ha minimum indre dimensjon på (BxLxD) 2,2 x 2,2x2,0 m. Avtakbart heldekkende lokk og mannhull i støpejern, 80 cm

2. Utførelse: Kabelkummer for høyspent skal ha minimum indre dimensjon på (BxLxD) 2,2x1,9x2,0 m. Avtakbart heldekkende lokk og mannhull i støpejern, 80 cm

3. Utførelse: Ved begrenset plass kan kummene tilpasses, men bygges så store som mulig. Så store som mulig betyr der plassen er begrenset av konstruksjoner som ikke er mulig å endre eller modifisere. Eksempler på det kan være mellom spor, mellom spor og bygninger, og så videre.

Fyllinger, skjæringer, fundamenter, dreneringsrør etc. er det vanligvis mulig å justere eller modifisere, og dette skal det tas hensyn til i planlegging. Slike ting skal i utgangspunktet ikke begrense størrelsen på kabelkummer.

Hvis størrelsen må endres, skal ikke størrelsen redusere uten å se på om det er mulig å oppnå samme tilgang eller plass ved å velge andre løsninger for kabelkummene. Det betyr at kummer kan bli dypere eller lengre, eller at det kan være behov for endre kabelføringer og kryssinger.

Referansedokumenter

Examples Cable manholes beside track.pdf
Forslag til ny tekst for kabelkummer.pdf

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ivaretatt.

2.2 A - tilgjengelighet

Ivaretatt.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ivaretatt.

2.4 S - sikkerhet

Ivaretatt.

2.5 L - levetid

Ivaretatt.

2.6 Ø - økonomi

Ivaretatt.

2.7 K - kapasitet

Lite relevant

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

En vesentlig hensikt med endringene er å anspore til et fåtall grunnmoduler (begrensninger av utvalget, logistikk) for å redusere kostnader, og å begrense kostnader til investering uten at risikoen for å måtte reinvestere i utvidede føringsveier i ettertid blir for stor.

Følgende tekst forslås til erstatter for dagens avsnitt 2.5.4 Kabelkummer

Kabelkummer brukes der kabler må krysse under spor og ellers der det er et større behov for å tilpasse føringsvei for mange kabler og å skjøte fiberoptiske kabler. Se også Trekkekummer.

a) Vurdering av behov: Behov for føringskapasitet skal vurderes og avveies mot kostnader.

 1. Vurdering: En trekkekum kan være tilstrekkelig der det ikke er kryssing av kabler under spor.
  1. En trekkekum kan ha fordeler i områder med høy grunnvannstand.
  2. Store dimensjoner på kabelkummer er kostnadsdrivende ved krevende grunnforhold (ved etablering på eksisterende stasjonsområder, trange fjellskjæringer eller eksisterende tunneler).
  3. Modularitet med et fåtall utførelser gir fordeler relatert til logistikk/kostnader.
  4. Dersom skjøting av fiberoptiske kabler forventes, kreves plass for skjøtebokser og tilhørende kabelkveiler.

b) Kabelkummer: Kabelkummer med tilhørende rør skal legges slik at vann ikke samles, men blir drenert bort.

 1. Utførelse: Innføringene av rør i kabelkummen skal tettes med et bestandig materiale (f.eks. sementstøp. Vanlig byggeskum skal ikke brukes).
 2. Utførelse: Det skal vurderes bruk av pumpe for kabelkummer som er plassert helt eller delvis under normal grunnvannstand.

c) Underhøyde: Det bør være 0,5 m mellom bunn i kabelkummen og nederste rør for å unngå at oppsamlede eller inntrengende løsmasser og søl kommer inn i varerørene.

d) Høyspenningskabler: Høyspenningskabler kan forlegges i en separat kabelkum, se figur 6, sammen med tilhørende returledning og beskyttelsesledere.

 1. Utførelse: Dersom høyspenningskabler har halvledende kappe, skal ytterkappen tildekkes med isolerende materialer før kabler for andre formål (signal, tele, lavspenning etc.) forlegges i denne kabelkummen.

e) Utforming: Kabelkummen kan ha en sylindrisk eller rektangulær/kvadratisk form.

 1. Vurdering: Størrelse og form på kabelkum skal dimensjoneres på grunnlag av forventet antall kabler, nødvendig bøyediameter på høyspenningskabler og/eller behov for innplasering av skjøtebokser for fiberoptiske kabler.
 2. Utførelse: Kum som har to eller flere seksjoner stablet i høyden, skal ha en utforming (f.eks. not og fjær, fals) som forhindrer at seksjonen over forskyver seg sidelengs.
 3. Utførelse: I flere tilfeller kreves det stedlig tilpasning av kabelkum:
  * Innsnevring av diameter i toppen av kum.
  * En eller flere utsparringer for inntak av kabler i kabelkummen.
  * Redusert bredde i øverste delen av en kabelkum plassert mellom spor, og der avstanden mellom sporene er begrensende.
  * Redusert bredde i hele kummen ved trange fjellskjæringer eller andre hindringer.
  * I tunnel er det ofte begrensninger på kabelkummens dybde eller bredde.
Eksempler på utforming av kabelkummer (innvendige mål):
* Sylindrisk, diameter 1,2 m, dybde 1,5-2,0 m.
* Kvadratisk, sidekant 1,9 m, dybde 2,0 m.
* Kvadratisk, sidekant 2,2 m, dybde 2,0 m.
* Rektangulær, 1,9x1,6 m, dybde 2,0 m.
* Rektangulær, 2,2x1,9 m, dybde 2,0 m.

f) Lokk: Kabelkummer skal ha lokk med tilstrekkelig styrke for å tåle påregnelige belastninger.

 1. Utførelse: Kumlokk som utsettes for lette kjøretøy (f.eks. anleggsmaskiner som skal inn på spor eller brukes nær spor), skal være dimensjoneres deretter.

Som en følge av endringene i punkt c) over, må også 2.5.1 punkt b) endres:

Tekst før endring i 2.5.1, Sårbarhet, punkt b):

b) Beskyttelse av telekabel: Telekabler med vitale fiberoptiske samband skal ikke føres gjennom kabelkum eller trekkekum sammen med høyspenningskabler og returkabler.

 1. Utførelse: Med tiltak mot brann kan lavspenningskabler trekkes inn i en kum med fiberoptisk kabel.
 2. Utførelse: Vitale fiberoptiske kabler skal ikke graves ned, men trekkes eller blåses inn i varerør eller i subkanalisering.

Tekst etter endring:

b) Beskyttelse av fiberoptisk kabel: Fiberoptiske kabler i nasjonalt/regionalt nett skal ikke graves ned, men trekkes eller blåses inn i varerør eller i subkanalisering.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

Trafikk har ingen spesielle synspunkter på dette, men på generelt grunnlag bør det være en kost/nytte-vurdering. --Erik Borgersen (diskusjon) 17. jan. 2018 kl. 10:25 (CET)

4.2 Prosjekter

Forslaget støtets, men uten lærebokteksten om størrelser--Jse (diskusjon) 17. jan. 2018 kl. 09:15 (CET)

4.3 Infrastruktureier

Støtter kommentaren fra Teknologi. Anbefaler ikke endringen.--Nerbre (diskusjon) 16. jan. 2018 kl. 13:52 (CET)

4.4 Teknologi

Jeg mener at forslaget ikke er godt nok begrunnet for å gå gjennom slik det fremstår. De økonomiske konsekvensene er ikke vurdert. Som det helt tydelig fremgår av teksten fra forslagsstiller, så er det et stort ønske om å standardisere på større kummer en det vi har i dag. Forslaget, slik det fremstår, vil etter min mening lett brukes for å oppnå nettopp en slik generell økning. Mens man i dag etterspør rimeligere byggeskikker i Bane NOR, så er min vurdering at utkastet til nye krav vil gi et dytt i feil retning.

--Tore Telstad (diskusjon) 21. aug. 2017 kl. 14:20 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres.

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --