510 2017 Endringsartikkel 1926

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1926
Forslagsdato 29.11.2017
Forslagsstiller Arne Aas
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 5. Kabellegging og kabelkanaler
Avsnitt 2.4 Tillatte konfigurasjoner av kabler.
Forslagstekst # Forslag til endring av mulige kabelkonfigurasjoner for kombinasjonen
  Lavspent og Tele/Fiberkabel

Stasjonsområder på etablerte strekninger bør fiberkabel i trekkerør kunne forlegges sammen med lavspenningskabler. Det er forbundet med store kostnader å anlegge ekstra kabelkanal som kun anvendes for fiberkabel.

På eksisterende infrastruktur, som etablerte stasjonsområder, er det ofte trangt og fysisk krevende å etablere egne føringsveier for fiberkabel.

Fiberkabler lagt ihht regulatoriske føringer fra Tele 560 "Prosjektering_og_bygging/Kabelanlegg#Anleggsspesifikke_krav", forlegges alltid i egne 40mm trekkerør som gir begrenset fysisk adskillelse mhp dagens formulering i 510 felles elektro - min.30 cm. (ref. - g) Skille mellom telekabel og høyspenningskabler) Infrastrukturforvalter har imidlertid ikke opplevd at fiberkabler har blitt skadet pga. varmgang i lavspenningskabler. Videre vil Bane NOR sitt nye målnett for transmisjon innheholde ringstrukturer (IP/MPLS) og redundans slik at et eventuelt brudd på ett sted ikke vil få konsekvenser for tjenester som leveres i forbindelse med togframføring. Transmisjonsnettet sørger for automatisk omruting og feil varsles i eget nett fra døgnbemannet overvåkingssenter slik at feilretting kan iverksettes i løpet av kort tid.

Et unntak for kabelføring som etableres i eksisterende infrastruktur er derfor ønskelig. I tillegg ønsker forslagstiller klarere føringer for note 6 under b) Krav til felles forlegning - tabell 1 :

" .....6 Lokal, metallfri fiberoptisk kabel (f.eks. på stasjon) som ikke disponeres til nasjonale/regionale formål, og som følgelig er helt ukritisk for togfremføringen, kan forlegges sammen med andre kabler ..."

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ikke relevant.

2.2 A - tilgjengelighet

Ikke relevant.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ikke relevant.

2.4 S - sikkerhet

varetatt.

2.5 L - levetid

Ikke relevant.

2.6 Ø - økonomi

Potensiale for besparelser.

2.7 K - kapasitet

Ikke relevant.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Legg til vurdering i avsnitt 2.4 b)

  1. Unntak: ... (som før)
  2. Vurdering: Dersom det gjennom en vurdering av risiko kan godtgjøres at det i det nasjonale nettet finnes minst to mulige, alternative fysiske føringer helt uten noe felles feilsted (f.eks. samme grøft/kanal, felles kabelskade, svikt i felles energiforsyning), kan en fiberoptisk kabel med samband i det nasjonale nettet forlegges sammen med andre kabler – inkludert høyspenningskabler. Tilsvarende krav for fiberoptisk kabel i regionalt nett er minst en alternativ føring uten felles feilsted. Det anbefales at fiberoptisk kabel trekkes i eget rør. Se også merknad 6 i tabell 1.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 16. jan. 2018 kl. 14:02 (CET)

4.4 Teknologi

Tror du må endre strukturen i vurderingen. I ringnettet er det bare ment å være ett alternativ til - totalt to føringsveier (redundans). Det er også det samme som er tilfelle for regionalnett - fellesføring med andre kabler er lov dersom det finnes EN annen redundant føringsvei. Kravet kan derfor slås sammen og forenkles.

Det bør også endres slik at det står at i ovennevnte tilfeller, så kan man legge fiber sammen med alle kabler - ikke bare høyspenningskabler. --Tore Telstad (diskusjon) 9. jan. 2018 kl. 12:49 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen godkjennes

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --