510 2018 Endringsartikkel 2068

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2068
Forslagsdato 22.05.2018
Forslagsstiller Øyvind Stensby
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 8 Lavspent strømforsyning
Avsnitt 2.3 Spenningskvalitet
Forslagstekst Etter dispensasjonssøknad #543-001076 ser ikke kravet hensiktsmessig ut, og det bør endres.

For alle temaene vedrørende spenningkvalitet er det kun spenningsfall som med rimelighet kan påvirkes ved prosjektering og dimensjonering av et anlegg. Kravet bør derfor begrenses til dette.

Krav til spenningsfall på 4% har ingen åpenbar kravkilde. Det vesentlige er at utstyret som installeres skal tåle de spenningsvariasjoner som det blir utsatt for. EN 50160 angir de spenningsvariasjonene som "vanlig" lavspenningsutstyr er laget for: 230 V ±10%. Det vil si variasjon i intervallet mellom 207 V og 253 V. Spesialutstyr kan tåle enda større spenningsvariasjon enn dette.

Foreslår derfor at hele avsnittet skrives om som følger:

Spenningsvariasjoner a) Spenningsvariasjon ved elektrisk utstyr: Langvarig spenningsvariasjon ved elektrisk utstyr skal være innenfor det intervallet utstyret er beregnet for.

Læreboktekst: Merknader: 1. Elektrisk utstyr er vanligvis laget for å fungere tilfredsstillende innenfor grenseverdiene angitt i EN 50160, det vil si med et spenningsavvik fra merkespenning på ±10%. For 230 V utstyr vil det si at utstyret vil fungere tilfredsstillende i et spenningsintervall mellom 207 V og 253 V. Ved å sette tomgangsspenningen tett opp mot øvre grenseverdi på 253 V blir da et spenningsfall ved belastning på 18 % mulig innenfor utstyrets grenseverdier. 2. En del utstyr kan på bestilling produseres for å tåle en større spenningsvariasjon enn den angitte spenningsvariasjonen etter EN 50160. Det er derfor ikke i alle tilfeller nødvendig å begrense spenningsfallet til ±10% som angitt i EN 50160. 3. Spenningsfall omfatter også spenningsvariasjon i matende nett og transformator, slik at tillatt spenningsfall over lavspennningskabelen vil være lavere enn spenningen som tillates ved belastningen. Ved små spenningsvariasjoner i matende nett, eller ved mulighet for trinning eller regulert strømforsyning, kan likevel en stor andel av den tillatte spenningsvariasjonen tilordnes kabelen.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Uten betydning (forskriftskrav skal følges)

2.2 A - tilgjengelighet

Uten betydning

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringen medfører mindre begrensninger.

2.4 S - sikkerhet

Uten betydning (forskriftskrav skal følges)

2.5 L - levetid

Uten betydning

2.6 Ø - økonomi

Kan ha betydning for investeringsutgifter til kabler

2.7 K - kapasitet

Uten betydning

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Eksisterende tekst:

a) Spenningskvalitet: Strømforsyningen fra de ulike systemene skal minimum tilfredsstille krav til spenningskvalitet ved inntakspunktet [EN 50160]. Se Tabell 1:.

b) Spenningsfall: Spenningsfall fra inntakspunkt til belastning bør være mindre enn 4 %. Generelt gjelder at alt utstyr skal ha tilført den spenningen utstyret er beregnet for.

Tabell 1: Krav til strømforsyningssystemer for infrastrukturanlegg
Forsyningssystem Spenning [V] Avvik [%] Frekvens [Hz] Avvik [%]
Primærstrømforsyning 230 ± 10 50 ± 0,2
Reserveforsyning fra kl 1-fase 230 -20/+15 1) 16⅔ ± 0,2
UPS 230 ± 10 50 ± 0,5
Aggregat 230 ± 10 50 ± 2,0

1) Basert på transformator med omsetning 15/0,23 kV og at spenningen på kontaktledningsnettet kan variere mellom 12 og 17,25 kV, se kapittel 5.

Ny tekst:

a) Spenningsvariasjon ved elektrisk utstyr: Spenningsvariasjon ved elektrisk utstyr skal være innenfor det intervallet som utstyret er beregnet for.

Merknader:
  1. Elektrisk utstyr er ofte laget for å fungere tilfredsstillende innenfor grenseverdiene angitt i EN 50160, det vil si med et langvarig spenningsavvik på ±10 % fra merkespenningen. For utstyr beregnet for 230 V tilsvarer dette et spenningsintervall mellom 207 V og 253 V. Ved å justere/trinne tomgangsspenningen opp mot den øvre grenseverdien på 253 V, kan utstyret i utgangspunktet tolerere et spenningsfall på 20 % av merkespenningen i ledningsføringen.
  2. Funksjonalitet med redusert forsyningsspenning er lite påvirket i en del utstyr med merkespenning på 230 V, slik som termostatstyrte ovner, LED-belysning og ladere for batterier eller andre produkter med en "merkespenning" i området fra 110 V til 230 V. For enkle installasjoner kan det vurderes om et større spenningsfall enn 10 % (jf. EN 50160) i ledningsføringen er akseptabelt.
  3. Spenningsfall omfatter også spenningsvariasjon i matende nett og transformator, slik at tillatt spenningsfall over lavspennningskabelen vil være lavere enn avviket på ±10 % skulle tilsi. Ved små spenningsvariasjoner i matende nett, eller ved mulighet for trinning eller regulert strømforsyning, kan likevel en stor andel av den tillatte spenningsvariasjonen tilordnes kabelen.
  4. Merk at KL-anlegget har en nominell spenning på 15 kV med en variasjon på + 15 % -20 % (referert til Umin1 og Umax1 i EN 50163), eventuelt +20 % -27 % (referert til Umin2 og Umax2 i EN 50163) for kortvarige hendelser. Det er en tilsvarende prosentvis spenningsvariasjon på sekundærsiden av en reservestrømstransformator.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 3. sep. 2018 kl. 09:14 (CEST)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 2. sep. 2018 kl. 09:51 (CEST) Ok--Kjell.holter (diskusjon) 3. sep. 2018 kl. 08:09 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

ok--Nerbre (diskusjon) 2. sep. 2018 kl. 20:52 (CEST)

4.4 Teknologi

ok--Christopher Schive (diskusjon) 3. sep. 2018 kl. 10:05 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres/forkastes

Kontrollert. --Tore Telstad (diskusjon) 31. aug. 2018 kl. 17:00 (CEST)

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --