510 2020 Endringsartikkel 2300

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2300
Forslagsdato 29.03.2019
Forslagsstiller Juan Barrera
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel Kabellegging og kabelkanaler
Avsnitt 2.5.2 Kabelkanaler
Forslagstekst Felles elektro har ingen kapittel for vedlikehold.

Vår jernbaneinfrastruktur har mange fine gamle stålbruer som er bygd før 1930. Et stort antall av disse er vernet (for mer info henviser jeg deg til Landsverneplan for jernbanen). Å benytte kabalkanaler i betong eller kompositt/plast på disse bruene er ikke aktuelt.

TRV, og tekniske spesifikasjoner, åpner i dag for kabelkanaler i betong eller plast/kompositt.

TRV burde si noe om alternative materialer som kan benyttes og styrkekrav for selve kanal og lok

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 Generelt

Kravet begrenser ikke valg av type kabelkanal til betong og kompositt/plast slik som endringsforslaget angir. Det finnes en teknisk spesifikasjon for betongkanaler og en under utarbeidelse for plastkanaler. Disse er opprinnelig tiltenkt bruk i rammeavtaler og er ikke førende for valg av kanaler ved særlige behov. Disse vil nå bli fjernet fra listen over tekniske spesifikasjoner. For kommentaren om styrkekrav foreslås følgende endring for å presisere at krav om at kabelkanal skal tåle belastning fra brøyteutstyr og liknende, kun er relevant der hvor det faktisk kan forventes at kabelkanalen belastes med slikt utstyr.

c) Styrke: Kabelkanaler bør tåle belastning fra brøyteutstyr og liknende som kan forventes benyttet.
  1. Utførelse: På steder der det ikke forventes bruk av slikt tungt utstyr, for eksempel ved installasjon i terreng, på bruer, i tunneler, på vegger og skjæringer, skal det velges en kanal som tåler forventet belastning på stedet gjennom kabelkanalens levetid.
Der kabelkanalen etableres på bakkeplan men det ikke forventes bruk av tungt utstyr, er belastning fra personell som går på kabelkanalen i mange tilfeller et rimelig dimensjoneringskriterium.

I forbindelse med behandling av endringsforslaget er hele avsnittet gjennomgått og revidert i samsvar med endringsforslag #2522, #2523 og #2525 (presiseringer uten egne endringsartikler), og endringsforslag #2524 og #2526 (se egne endringsartikler).

2.2 R - pålitelighet

Krav til styrke settes for at kabelkanaler skal tåle de påkjenninger de utsettes for. I dette tilfellet presiseres det at styrke for belastning fra brøyteutstyr og liknende, kun gjelder der hvor det forventes at kabelkanalen belastes med vekt fra slikt utstyr.

2.3 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.4 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

2.5 S - sikkerhet

Ingen endring

2.6 L - levetid og kapasitet

Ingen endring

2.7 Ø - økonomi

Presiseringen gjør det tydeligere at det kan velges kabelkanaler med lavere styrke der hvor det ikke er behov for styrke for belastning fra brøyteutstyr.

2.8 K - klima og miljø

Ingen endring

2.9 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.10 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Innstiller på å endre 2.5.2 krav c) fra eksisterende tekst:

c) Styrke: Kanalene bør tåle belastninger fra brøyteutstyr og lignende som kan forventes benyttet i området.

til ny tekst:

b) Styrke: Kabelkanaler bør tåle belastning fra brøyteutstyr og liknende som kan forventes benyttet.
Utførelse: På steder der det ikke forventes bruk av slikt tungt utstyr, for eksempel ved installasjon i terreng, på bruer, i tunneler, opphengt på vegger og i skjæringer, skal det velges en kanal som tåler forventet belastning på stedet gjennom kabelkanalens levetid.
For kabelkanaler som etableres på bakkeplan men det ikke forventes bruk av tungt utstyr, er belastning fra personell som går på kabelkanalen i mange tilfeller et rimelig dimensjoneringskriterium.

Merk: Som følge av endringsforslag #2522 (presisering: flytting av krav a til annet avsnitt) blir kravnummereringen endret fra c) til b).

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK --Erik Borgersen (diskusjon) 14. jan. 2020 kl. 12:31 (CET)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 15. jan. 2020 kl. 15:07 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 16. jan. 2020 kl. 17:23 (CET)

4.4 Teknologi

Kontrollert --Tore Telstad (diskusjon) 13. jan. 2020 kl. 16:46 (CET) og sendt til kategori til Godkjenning

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres