510 2020 Endringsartikkel 2341

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2341
Forslagsdato 21.05.2019
Forslagsstiller Øyvind Stensby
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 9 Elektrotekniske bygninger og rom
Avsnitt 3.7 Gulvbelegg og datagulvstyrke
Forslagstekst Gjelder krav c)

Dispensasjonssøknad #510-001271 viser at belastningen på datagulv i noen tilfeller er betydelig lavere enn aktuelt dimensjoneringskrav. Foreslår at kravet endres slik at dimensjoneringen i stedet for tabellen tar utgangspunkt i planlagt faktisk belastning der dette er mulig, slik at man unngår at datagulv dimensjoneres kraftigere enn det er behov for.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 Generelt

Kravet til lastekapasitet ser ut til å være strengere enn krav i standarden for datagulv, EN 12825. Standarden angir kun punktbelastninger, og ikke fordelte belastninger som det angitte regelverkskapittelet stiller krav til. Videre er standarden delt inn i 6 klasser med ulik sviktlast mellom 4 og 12 kN, mens den angir at maksimal arbeidslast skal reduseres med en sikkerhetsfaktor som standarden definerer to klasser for: 2,0 og 3,0. Høyeste klasse for sviktlast (12 kN) og laveste sikkerhetsfaktor (2,0) gir høyeste arbeidslast for et slikt gulv etter standarden på 6,0 kN (som punktlast).

Verdier for maksimal nedbøyning ved last er også satt annerledes i Teknisk regelverk enn i standarden: Standarden angir 3 klasser for maksimal nedbøyning: 2,5, 3,0 og 4,0 mm, mens Teknisk regelverk i dag setter 2,0 mm som grenseverdi.

For å samordne kravene i Teknisk regelverk med produkter som finnes i markedet, bør kravene til datagulv settes i henhold til standarden. Ved kravstilling må det da velges mellom klasser for sviktlast, sikkerhetsfaktor og nedbøyning.

For eltekniske bygg vil dimensjonerende for styrke på datagulv være:

  • personer som går på gulvet, og
  • ved inntransport av utstyr som skap og bryterutrustning under bygging og ved vedlikehold.

Den første av disse stiller begrenset krav til styrken på datagulvet, mens den andre vil være helt avhengig av hvilken type utstyr som skal brukes. Det foreslås derfor en kravformulering som gjenspeiler dette.

Se innstilling for endelig forslag til kravformulering.

2.2 R - pålitelighet

Ingen endring. Endringen gir bedre mulighet for å tilpasse dimensjoneringen av gulvet til faktisk behov, men gulvet skal likevel dimensjoneres tilstrekkelig.

2.3 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

2.4 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring.

2.5 S - sikkerhet

Ingen endring.

2.6 L - levetid og kapasitet

Ingen endring.

2.7 Ø - økonomi

Lavere investeringskostnader:

  • Endringen legger til rette for at det kan brukes datagulv som er utformet og testet i henhold til en internasjonal standard og som derfor er tilgjengelig i markedet.
  • Endringen åpner for tilpassing av krav til styrke til faktisk behov i aktuell bygning / aktuelt rom, som vi håper vil føre til mindre overdimensjonering av gulvet.

2.8 K - klima og miljø

Ingen endring.

2.9 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.10 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

STOY Innstiller på endring fra (eksisterende krav):

c) Utforming av datagulv: rom som utformes med datagulv, skal ha følgende krav til dimensjonering: Vurdering: Transformator eller annet kompakt utstyr kan kreve forsterket utførelse.

Lastekapasitet ved 2 mm nedbøyning
Punktlast (N) uten bærende element Jevnt fordelt last Punktlast (N) med bærende element Jevnt fordelt last
Kant (N) Senter (N) (N/m2) Kant (N) Senter (N) (N/m2)
3700 4800 18000 4500 5200 22000

til (nytt krav):

c) Datagulv: Der det benyttes datagulv skal dette utformes i samsvar med EN 12825.

  1. Utførelse: Klasser for datagulv i henhold til EN 12825 for styrke, sikkerhetsfaktor og nedbøyning skal bestemmes på grunnlag av vekten til forventet installert utstyr.
  2. Utførelse: Der belastningen på gulvet ikke er kjent ved bygging, kan EN 50600-2-1:2014 avsnitt 8.3 brukes som veiledning.
  3. Utførelse: Gulvet kan forsterkes lokalt under oppstillingsplass for tungt utstyr.
Eksempler på tungt utstyr som kan trenge forsterkning er høyspent koblingsanlegg, transformator, brannslukkingsutstyr.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 28. jan. 2020 kl. 12:52 (CET)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 29. jan. 2020 kl. 12:17 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 28. jan. 2020 kl. 08:32 (CET)

4.4 Teknologi

Kontrollert av --Tore Telstad (diskusjon) 27. jan. 2020 kl. 17:02 (CET) og lagt til "Endringsartikler til godkjenning".

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres