510 2020 Endringsartikkel 2382

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2382
Forslagsdato 03.07.2019
Forslagsstiller Svein-Ove Sandvik
Klassifisering Nytt krav
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 5 - Kabellegging og kabelkanaler
Avsnitt
Forslagstekst Under kapittel "3.5 Plassering og legging av kabelkanal"

står det en del krav rundt legging av kabelkanalen.

For å slippe diskusjoner på hva som er godt nok når det gjelder legging av kabelkanaler mener jeg dette kapittelet bør inneholde noen presiseringer.

Eksempelvis: På nyanlegg: Hvor store glipper kan det være mellom elementer Hvor store glipper aksepteres mellom kanaler og kummer(fare for at masse og dyr kommer inn) Hvilken "tettemasse" kan brukes? (anbefaler noe permanent som betong etc. Hva med "stålull") Hvor stor høydeforskjell kan det være mellom hvert element(fare for skadet på kabel når det trekkes og når kabler ligger med press fra andre kabler) Hvor stor horisontalt og vertikalt "avvik" aksepteres? (så ikke kanalen ligger som en buktene slange langs sporet)

På eksisterende anlegg. Hvilke tiltaksgrenser skal vi ha. Når er kanalene så dårlige at de må rettes opp etter generisk kontroll?

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Endringsforslaget omfatter systemet "Kabelkanal". Kabelkanalen sin funksjon er å gi kabler beskyttet forlegning slik at kabler ikke blir skadet og slik at det under anleggets levetid er mulig å legge nye kabler, bytte kabler og utbedre kabelskade uten å måtte grave.

3 Vurdering av endringen

3.1 Generell beskrivelse og vurdering av endringen

Endringsforslaget er adressert om fra "Underbygning" til "Felles elektro". Krav til kabelkanaler og til kummer ligger i "Felles elektro, Prosjektering og bygging, Kabellegging og kabelkanaler". Her finnes ett av kravene som etterspørres, knyttet til tetting av gjennomføringer inn i kabelkummer.

Det er vanskelig å gi detaljerte utførelses- og toleransekrav til "hva som er godt nok" ved legging av kabelkanal. Det avhenger mye av omgivelsene og hvilke risikoer som er på stedet og for aktuell type kabelkanal. Det er flere typer kanalsystemer og for noen kanalsystemer kan det følge med monteringsanvisning. Vi vil unngå detaljerte krav som overstyrer produsentens anvisning.

Hva som er godt nok må bli en faglig vurdering fra sted til sted. Dette faller også under krav om "fagmessig utførelse".

På den bakgrunnen justeres forslaget fra å angi detaljerte utførelses- og toleransekrav til å angi risikoer som skal vurderes ved utførelse av kabelkanal.

Teknisk regelverk Felles elektro har ikke et vedlikeholdskapittel, og derfor ikke vedlikeholdskrav for kabelkanaler. Eventuell etablering av vedlikeholdskrav som foreslått vil være omfattende. Per i dag beskriver Generiske vedlikeholdsrutiner noen enkle ettersynspunkter for kabelkanal som inntil videre vurderes som tilstrekkelig.

Endringsforslaget justeres derfor til følgende tekstforslag til avsnitt 2.5.2 Kabelkanaler, nytt krav e)

e) Utførelse av kabelkanaler: Kabelkanaler skal utføres slik at de beskytter kabler mot skader. Avhengig av konstruksjon og plassering kan det omfatte:

  • Beskyttelse mot inntrengning av fremmedlegemer og løsmasse i kanalen.
  • Vannavrenning slik at kabler ikke blir liggende i vann over tid.
  • Beskyttelse mot skader på kabler som følge av skarpe kanter inne i kanalen, for eksempel ved horisontal eller vertikal forskyvning av elementer i forhold til hverandre.
Det anbefales at det ikke brukes ressurser på å tette kabelkanaler mot inntrengning av skadedyr, fordi det i praksis vil være svært omfattende og utfordrende å oppnå.

3.2 R - pålitelighet

Forbedret - Ved å fokusere på kabelkanalens evne til å beskytte kablene mot sand/leire/fuktinntrengning og mot skarpe kanter ved installasjon, vil kablene kunne ha bedre beskyttelse mot skade over tid.

3.3 A - tilgjengelighet

Forbedret - Dersom kabelkanalene ikke så lett forringes vil tilgangen til å bruke kanalene som forutsatt til nye kabler, bytting av kabler og reparasjon av kabler forbedres.

3.4 M - vedlikeholdbarhet

Forbedret - Dersom kabelkanalene ikke så lett forringes kan de enklere brukes som forutsatt til nye kabler, bytting av kabler og reparasjon av kabler gjennom anleggets levetid.

3.5 S - sikkerhet

Ikke relevant - endringen gir ingen konsekvens for sikkerhet.

3.6 L - levetid og kapasitet

Kabelkanalens og kablenes levetid forbedres om skadelige påvirkninger unngås.

3.7 Ø - økonomi

Endringen er en spesifisering av kvalitet på utførelse og skal ikke innebære økte kostnader. Endringen har til hensikt å medføre at eventuelle korrigerende/forbedrende tiltak gjøres der hvor tiltaket reelt sett får en konsekvens i forlenget levetid og bedre RAMS-parametre.

3.8 K - klima og miljø

Ikke relevant - Endringen gir ikke konsekvens for miljøbelastninger.

3.9 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Ingen

3.10 Høringskommentarer

Endringen har ikke vært på høring.

4 Innstilling fra fagansvarlig

Innstiller på å legge til følgende krav til avsnitt 2.5.2 "Kabelkanaler":

e) Utførelse av kabelkanaler: Kabelkanaler skal utføres slik at de beskytter kabler mot skader.

  1. Utførelse: Avhengig av konstruksjon og plassering kan det omfatte:
    • Beskyttelse mot inntrengning av fremmedlegemer og løsmasse i kanalen.
    • Vannavrenning slik at kabler ikke blir liggende i vann over tid.
    • Beskyttelse mot skader på kabler som følge av skarpe kanter inne i kanalen, for eksempel ved horisontal eller vertikal forskyvning av elementer i forhold til hverandre.
Det anbefales at det ikke brukes ressurser på å tette kabelkanaler mot inntrengning av skadedyr, fordi det i praksis vil være utfordrende å oppnå.


--Stoy (diskusjon) 30. jun. 2020 kl. 15:03 (CEST)

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok --Erik Borgersen (diskusjon) 31. aug. 2020 kl. 13:18 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 31. aug. 2020 kl. 09:08 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 09:29 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 2. sep. 2020 kl. 21:34 (CEST)

5.4 Teknologi

Kontrollert (Elkraft) og sendes til Godkjenning --Tore Telstad (diskusjon) 26. aug. 2020 kl. 16:34 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres --Christopher Schive (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 10:17 (CEST)

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!