510 2020 Endringsartikkel 2526

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2526
Forslagsdato 02.01.2020
Forslagsstiller Øyvind Stensby
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 5 Kabellegging og kabelkanaler
Avsnitt 2.5.2 Kabelkanaler
Forslagstekst Krav e)

TEK 17 angir ingen spesifikke krav til utførelse av komponenter for de ulike brannklassene, og det er derfor vanskelig å se hva som skal til for oppfyllelse av klassen for kabelkanaler i andre materialer enn betong. Det blir derfor vanskelig å bruke andre typer kabelkanal enn betong i slike tilfeller. Som alternativ foreslås henvisning til IEC 61084:2017 for krav. Standarden angir testkrav for kabelkanaler for elektriske installasjoner.

Brannbeskyttelse: Ved åpen forlegning der kabelkanaler kan bli utsatt for brann i omkringliggende vegetasjon, skal kabelkanalen gi beskyttelse mot brannen.

  1. Utførelse: Ved slik forlegning kan tilstrekkelig beskyttelse oppnås ved bruk av kabelkanal i betong eller kabelkanal som oppfyller krav til termisk påvirkning og brannegenskaper i IEC 61084-1:2017, klasse «non-flame-propagating».
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 Generelt

Brannklassene i TEK 17 er kun en konsekvensklassifisering som er grunnlag for dimensjonering av bærende konstruksjoner. Brannklassene brukes i TEK 17 ikke til å definere tiltak for annet enn bærende konstruksjoner. Kravet slik det står gir derfor ikke mening.

Forslaget går ut på å endre kravet slik at det får et funksjonelt hovedkrav (kabelkanalen skal beskytte kablene mot brann i omkringliggende vegetasjon), og med underkrav som angir hvordan dette kan oppnås. Her legges til grunn at kabelkanal i betong og kabelkanal som oppfyller de relevante kravene i IEC 61084-1, vil anses å gi tilstrekkelig termisk beskyttelse og beskyttelse mot brann.

Et søk på nett etter kabelkanaler i andre materialer enn betong, antyder at ulike produsenter har testet sine kabelkanaler etter ulike nasjonale standarder i andre land. Det legges derfor til et punkt om at tilstrekkelig beskyttelse også kan oppnås ved bruk av kabelkanal som oppfyller andre relevante standarder, som viser at kabelkanalen ikke opprettholder eller sprer en brann, og at kabelkanalen gir god termisk beskyttelse ved brann i omkringliggende vegetasjon. Se innstillingen for endelig kravformulering.

Aktuelle alternativer til kabelkanaler i betong, er: stål, plast, kompositt, glassfiber.

Forslag til endelig kravformulering er gjennomgått med Per Klepsland.

2.2 R - pålitelighet

Farescenarioet som beskrives i eksisterende regelverk, er vegetasjonsbrann som skader kabler i kabelkanalen. Dette kravet er derfor relevant der kabelkanalen forlegges der det er tilgjengelig brennbar vegetasjon, og altså ikke ved forlegning på formasjonsplan med etterfylling av pukk, som er hovedkravet for ny infrastruktur.

Vegetasjonsbrann som antennes av passerende tog er en vanlig hendelse på eksisterende baner der vegetasjon vokser nær sporet.

Ved slik forlegning er det altså viktig at kabelkanalen beskytter kablene mot slike branner - ved at de ikke sprer brannen og ved at kanalen begrenser varmegjennomgang, og ved at kanalen opprettholder strukturell styrke ved høy temperatur, det vil si at den ikke deformeres for lett. Fram til nå har det vært angitt eksplisitt at kabelkanal i betong gir tilstrekkelig beskyttelse. I det nye forslaget er det også angitt kriterier for bruk av andre materialer. Hensikten har vært at egenskapene ikke skal være vesensforskjellige fra betong, selv om det ikke nødvendigvis er slik at alle kabelkanaler som oppfyller de foreslåtte kravene har like gode egenskaper som betong.

Et ytterligere relevant farescenario er brann i et kanalløp som sprer seg til et annet kanalløp. Konsekvensen av dette vil være at flere kabler blir skadet og må repareres. Kabler med mange ledere, spesielt signal- og telekabler, har lang reparasjonstid, selv om ikke alle kablene nødvendigvis har høy kritikalitet. Selv om det i en del anlegg går en del kabler i kabelkanaler, er antallet kabler som kan berøres av en brann uansett relativ liten. Etter at strømmen frakoples for aktuell kabel som har antent brannen, vil brannen relativt snart slukke av seg selv på grunn av at det er begrenset tilgang på luft inne i en kabelkanal med påsatt lokk. Ved brann i et kanalløp vil flammer og høy temperatur kunne spre seg til det andre løpet, men veggen mellom kanalløpene vil bremse slik spredning. Kabelbrann kan oppstå ved hendelser; spesielt kan kortslutninger føre til stor varmeutvikling i svake kabelskjøter og ved underdimensjonerte kabler, og potensielt antenne kabelen (gjelder primært sterkstrøms- og høyspenningskabler). Slike hendelser skjer svært sjeldent. Det finnes likevel eksempler på at det har skjedd, da med stor konsekvens (kabelbrann Oslo S 2007 - rett nok på åpen kabelstige og ikke i kabelkanal. Hvis kablene hadde ligget i kabelkanal er det mulig at omfanget kunne ha blitt begrenset). På tross av dette er vår vurdering at slike hendelser er svært sjeldne og at ved korrekt dimensjonerte og utførte anlegg skal det være mulig å forutsette at kabler ikke vil selvantenne ved hendelser.

En måte å håndtere dette farescenarioet kunne være å stille krav til egenskapene til skilleveggen mellom kanalløp. Imidlertid vil man ved å stille slike krav risikere at nåværende og framtidige leverandører av kabelkanaler vil måtte spesialtilpasse kabelkanaler for leveranse til Bane NOR. Slike spesialtilpassede løsninger søkes det å unngå.

På bakgrunn av den lave sannsynligheten for kabelbrann kombinert med at konsekvensen kun vil være økt reparasjonstid potensielt med noe lengre driftsavbrudd ved en hendelse (og ikke personsikkerhet), vurderer vi at risikoen knyttet til mulig spredning av brann mellom kanalløp ikke er stor nok til at det bør etableres egne krav for å håndtere risikoen.

2.3 A - tilgjengelighet

Se over for beskrivelse av sannsynlighet for skade på kabler. Banens tilgjengelighet forringes dersom det oppstår skade på kabler - i noen tilfeller kan reparasjonstiden være lang.

2.4 M - vedlikeholdbarhet

Endringen har ikke konsekvens for vedlikeholdbarhet. Motivasjonen for kravet er beskyttelse av kabler ved vegetasjonsbrann.

2.5 S - sikkerhet

Endringen har ikke konsekvens for sikkerhet. Motivasjonen for kravet er beskyttelse av kabler ved vegetasjonsbrann.

2.6 L - levetid og kapasitet

Endringen har ikke konsekvens for levetid og kapasitet. Motivasjonen for kravet er beskyttelse av kabler ved vegetasjonsbrann.

2.7 Ø - økonomi

Utlegging av andre typer kabelkanal enn betong kan gi en økonomisk besparelse. Materiellkostnaden til betong er normalt lav, men på grunn av vekten til betongkanaler blir utlegging ofte ganske kostbart. Andre typer kan ha lavere vekt og enklere og billigere utlegging.

2.8 K - klima og miljø

Ulike materialer har potensielt ulike miljøkonsekvenser. I denne sammenhengen har ikke miljøkonsekvenser blitt vektlagt.

2.9 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

-

2.10 Høringskommentarer

-

3 Innstilling fra fagansvarlig

Innstiller på at kravet endres fra (eksisterende krav):

e) Kanaler på/over bakken: Kanaler i åpen forlegning beregnet for fiberoptiske kabler i nasjonalt og regional nett skal tilfredsstille krav til brannklasse 3 for å gi tilstrekkelig beskyttelse av kablene under en brann i omgivende vegetasjon etc.. Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift, TEK 17).
Utførelse: Brannklasse 3 tilfredsstilles av betongkanaler med betonglokk.

Til (nytt krav):

d) Brannbeskyttelse: Ved åpen forlegning der en kabelkanal kan bli utsatt for brann i omkringliggende vegetasjon, skal kabelkanalen beskytte kabler mot brannen.
Utførelse: Tilstrekkelig beskyttelse av kabler kan oppnås ved en av følgende:
* forlegning av kabelkanalen slik at den ikke er eksponert for vegetasjonsbrann,
* bruk av kabelkanal i betong med betonglokk,
* bruk av kabelkanal som oppfyller krav til termiske påkjenninger og brannegenskaper i IEC 61084-1:2017, klasse "non-flame-propagating", eller
* spesifikke tester eller bruk av andre relevante standarder som viser at kabelkanalen gir god termisk beskyttelse og at kabelkanalen ikke selv opprettholder eller sprer flammer. I dette tilfellet skal det godtgjøres at valgte tester eller standarder er relevante for å demonstrere beskyttelse av kabler mot vegetasjonsbrann.

Merk: Som følge av endringsforslag #2522 (presisering: flytting av krav a til annet avsnitt) blir kravnummereringen endret fra e) til d).

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 22. jan. 2020 kl. 14:27 (CET)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 20. jan. 2020 kl. 13:55 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 24. jan. 2020 kl. 09:15 (CET)

4.4 Teknologi

Kontrollert --Tore Telstad (diskusjon) 20. jan. 2020 kl. 10:36 (CET) og lagt til kategori "Endringsartikler til godkjenning"

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres