510 2020 Endringsartikkel 2537

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2537
Forslagsdato 06.01.2020
Forslagsstiller Jan Gjeraldstveit
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 9 Elektrotekniske bygninger og rom
Avsnitt 3.10 Adgangskontroll - sikring mot uønsket inngrep i elektrotekniske anlegg
Forslagstekst I forbindelse med at vi innfører nye avtaler for samlokalisering der eksterne får adgang til å plassere utstyr i våre lokasjoner, kategori 3 rom, så ønsker jeg å få fjernet punkt c) 3. Her har vi praktisert dette ved at vi har kjøpt inn nøkkelskap som er låst med aktuell GSM-R nøkkel der vi har hengt nøklene til skapene i. Skapet er merket med: Skal bare åpnes av godkjent personale fra BaneNOR. Vi fikk aldri helt til å skille på dette med losjinøkler og andre nøkler i GSM-R prosjektet så mange av montørene ute har den opprinnelige GSM-R nøkkelen og har dermed adgang til skapet. Omfanget med å rydde opp i dette har blitt vurdert til svært stort og uoversiktlig. Nå bruker vi store midler til å bygge elektronisk adgangskontroll som gir oss full kontroll.

Ny avtale mal for de som ønsker adgang til våre kategori 3 rom kan du lese om her. https://www.banenor.no/samlokalisering

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 Generelt

Hensikten med kravet har vært å begrense adgangen til Bane NOR sine skap til personell som skal jobbe med Bane NOR sitt utstyr på oppdrag for Bane NOR. I utgangspunktet vil enkle lokale systemer for håndtering av nøkler være tilstrekkelig - eksempelvis at Bane NOR sin nøkkel ligger i et område som kun Bane NOR sitt personale har tilgang til. Dette kan være et eget rom eller et nøkkelskap.

Imidlertid vurderer vi det slik at tilstrekkelig kontroll med adgang til Bane NOR sine skap også vil oppnås med avtalestyring knyttet til tilgang til de aktuelle rommene. Personer som gis tilgang til Bane NOR sine rom med teknisk utstyr som følge av innlosjert utstyr for andre operatører, må da bli spesifikt instruert i hvilke skap den enkelte har adgang til for vedlikehold av utstyret til den aktuelle operatøren. Når det sikres at alle som har tilgang til rommene har en slik instruks, vurderes dette som tilstrekkelig begrensning av adgangen til Bane NOR sine skap. Da blir krav om låsbare skap med tilhørende nøkkelrutiner ikke nødvendig.

2.2 R - pålitelighet

Ingen endring - vi legger til grunn at instruert personell respekterer sine instrukser.

2.3 A - tilgjengelighet

Ingen endring - vi legger til grunn at instruert personell respekterer sine instrukser.

2.4 M - vedlikeholdbarhet

Forbedret vedlikeholdbarhet - Det blir redusert behov for å etablere rutiner rundt nøkkelhåndtering.

2.5 S - sikkerhet

Ingen endring.

2.6 L - levetid og kapasitet

Ingen endring.

2.7 Ø - økonomi

Forbedret levetidskostnad, ettersom omfanget av administrative rutiner rundt nøkkelhåndtering reduseres.

2.8 K - klima og miljø

Ingen endring.

2.9 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.10 Høringskommentarer

Endringsartikkelen har vært til gjennomsyn hos forslagsstiller og hos Teknologi, utvikling og innovasjon, og de støtter endringen.

3 Innstilling fra fagansvarlig

STOY Innstiller på endring fra:

c) Adgangskontroll for andre teleoperatører: Bane NOR kan gi tilgang til teleoperatør som har innlosjert teknisk utstyr i Bane NORs elektrotekniske rom.

  1. Utførelse: Innlosjering av teknisk utstyr tillates ikke i elektrotekniske rom av kategori 0, 1 og 2.
  2. Utførelse: Tilgang for teleoperatørens driftspersonale kan etter vurdering begrenses til gitte tider eller av andre restriksjoner.
  3. Utførelse: Bane NORs utstyr skal være avlåst i elektrotekniske rom med innlosjert utstyr fra en annen teleoperatør.


til (krav c3 endres og det tillegges lærebokstoff):

c) Adgangskontroll for andre teleoperatører: Bane NOR kan gi tilgang til teleoperatør som har innlosjert teknisk utstyr i Bane NORs elektrotekniske rom.

  1. Utførelse: Innlosjering av teknisk utstyr tillates ikke i elektrotekniske rom av kategori 0, 1 og 2.
  2. Utførelse: Tilgang for teleoperatørens driftspersonale kan etter vurdering begrenses til gitte tider eller av andre restriksjoner.
  3. Utførelse: Der teleoperatørers driftspersonale gis tilgang til Bane NOR sine tekniske rom, skal deres adgang til skap med Bane NOR sitt utstyr begrenses ved avtale, instruks eller avlåst skap.
Se https://www.banenor.no/samlokalisering for Bane NOR sin standardavtale for samlokalisering av elektronisk kommunikasjonsutstyr.

Etter behandling i Godkjenningsrådet:

Godkjenningsrådet krevde en ekstra høring med Arild Nybrodal, direktør i Kjøreveis IKT, Digitalisering og teknologi, før endringen kunne implementeres. Han gir følgende tilbakemelding:

Hei
Vi har sett på forslaget til endring. Dette er et fornuftig forenklings og kostbesparende grep. Vi kvalifiserer adgangen til personalet ved hjelp av samlokaliseringsavtale og elektronisk adgangskontroll. Da kan vi fase ut eksisterende fysiske nøkler som gir dårligere kontroll, spesielt siden så mange nøkler er på avveie.
Vi gir tilslutning til endringen.

--Stoy (diskusjon) 4. feb. 2020 kl. 17:16 (CET)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 28. jan. 2020 kl. 12:53 (CET)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 29. jan. 2020 kl. 12:32 (CET) Bør sjekkes med ledergruppen i D&T (IT og CISO)--Magheg (diskusjon) 29. jan. 2020 kl. 17:26 (CET)

4.3 Infrastruktureier

Denne endringen må også høres KS stab og IT-sikkerhet. --Nerbre (diskusjon) 29. jan. 2020 kl. 11:36 (CET)

4.4 Teknologi

Kontrollert av --Tore Telstad (diskusjon) 27. jan. 2020 kl. 17:09 (CET) og lagt til "Endringsartikler til godkjenning".

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres