510 2020 Endringsartikkel 2562

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2562
Forslagsdato 22.01.2020
Forslagsstiller Øyvind Stensby
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 4 Generelle tekniske krav
Avsnitt 2.1 Klimatiske forhold
Forslagstekst Krav om omgivelsestemperatur med 50 års returtid bør nyanseres slik at det kan bli sett opp mot konsekvensen ved overskridelse.

Bakgrunn er at vi har fått spørsmål fra en prosjektrådgiver om dette betyr at man må dimensjonere kabler ut ifra en omgivelsestemperatur med 50 års returtid. Det ville vært urimelig ettersom kabler tåler begrensede perioder med overtemperatur, i henhold til NEN 62.75. Her er det angitt at PEX-isolerte kabler kan driftes med 40 °C overtemperatur, økning fra 90 til 130 °C, maksimalt 10 ganger i kabelens levetid med summert driftstid på maksimalt 500 timer.

Foreslått endring: a) Omgivelsestemperatur: Ved prosjektering av elektrotekniske installasjoner skal forventede omgivelsestemperaturer på installasjonsstedet hensyntas.

  1. Vurdering: Returtid for maksimal- og minimaltemperatur kan vurderes opp mot konsekvensen ved over/underskridelse. Det nasjonale tillegget i NS-EN 1991-1-5:2003/NA:2008 angir isotermkart for maksimal- og minimaltemperatur i Norge i skyggen, med returtid på 50 år.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 Generelt

Endringsforslaget har til hensikt å svekke kravet om 50 års returtid for omgivelsestemperatur slik at dette kan vurderes opp mot konsekvenser for over- og underskridelse.

I tillegg til angivelsen i forslaget finnes det flere anleggsstandarder og produktstandarder som har angivelser og ulike klassifiseringer av omgivelsestemperatur. Det bør derfor også legges til et underkrav om at kravstilling og klassifisering av omgivelsestemperaturer skal gjøres i samsvar med relevante produktstandarder.

Se innstilling for endelig kravformulering.

2.2 R - pålitelighet

Ingen endring.

2.3 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

2.4 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring.

2.5 S - sikkerhet

Ingen endring.

2.6 L - levetid og kapasitet

Komponenter kan få ulike typer av slitasje og overbelastning ved for høy temperatur. Ettersom forslaget legger opp til at dimensjoneringen i større grad kan ta utgangspunkt i hvilken temperatur komponenten faktisk blir utsatt for, er hensikten at endringen ikke skal føre til redusert levetid utover hva utstyret er konstruert for.

2.7 Ø - økonomi

Endringen har til hensikt å unngå overdimensjonering av komponenter, ledere og kabler.

2.8 K - klima og miljø

Ingen endring

2.9 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.10 Høringskommentarer

FM har sett gjennom forslaget, og som følge av hans kommentarer er det lagt til en læreboktekst.

3 Innstilling fra fagansvarlig

STOY Innstiller på endring fra eksisterende tekst:

a) Omgivelsestemperatur: Maksimal og minimal omgivelsestemperatur med 50 års returtid definert i nasjonalt tillegg til NS-EN 1991-1-5 skal legges til grunn ved prosjektering.

  1. Vurdering: Det nasjonale tillegget i NS-EN 1991-1-5:2003/NA:2008 angir isotermkart for maksimal- og minimaltemperatur i Norge i skyggen, med returtid på 50 år.

til ny tekst:

a) Omgivelsestemperatur: Ved prosjektering av elektrotekniske installasjoner skal forventede omgivelsestemperaturer på installasjonsstedet hensyntas.

  1. Utførelse: Temperaturer skal der det er mulig spesifiseres og klassifiseres i henhold til benyttede standarder for installasjoner og produkter.
  2. Vurdering: Returtid for maksimal- og minimaltemperatur kan vurderes opp mot konsekvensen ved over/underskridelse. Det nasjonale tillegget i NS-EN 1991-1-5:2003/NA:2008 angir isotermkart for maksimal- og minimaltemperatur i Norge i skyggen, med returtid på 50 år.
Som veiledning henvises det til beskrivelse av omgivelsesbetingelser i følgende standarder:
  • EN 50125-2: Railway applications - Environmental conditions for equipment -- Part 2: Fixed electrical installations
  • EN 60721-2-1: Classification of environmental conditions -- Part 2-1: Environmental conditions appearing in nature - Temperature and Humidity
  • NEK 440 - EN 61936-1: Stasjonsanlegg over 1 kV, avsnitt 4.4: Klimatiske og miljømessige påkjenninger
  • EN 62271-1: High-voltage switchgear and controlgear -- Part 1: Common specifications for alternating current switchgear and controlgear, avsnitt 4: Normal and special service conditions

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 28. jan. 2020 kl. 12:56 (CET)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 29. jan. 2020 kl. 12:37 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 29. jan. 2020 kl. 10:35 (CET)

4.4 Teknologi

Kontrollert av --Tore Telstad (diskusjon) 27. jan. 2020 kl. 18:28 (CET) og lagt til "Endringsartikler til godkjenning".

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres