510 2020 Endringsartikkel 2594

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2594
Forslagsdato 13.02.2020
Forslagsstiller Øyvind Stensby
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 7 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse
Avsnitt 2.1.2
Forslagstekst Forslag basert på henvendelse fra Lars-Erik Moslaat i Siemens Mobility.

Standarden EN 50151:2003 er utgått og erstattet av EN 62621:2016. Her er krav til krypstrømsavstander for isolatorer endret. Som en følge av dette bør regelverket oppdateres med korrekt henvisning til den nye standarden.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Krav til krypstrømsavstander for isolatorer i kontaktledningen og direkte tilkoplete anlegg (15 kV-nettet) har som formål å sikre at tilstrekkelig lav strøm lekker over hver isolator slik at oppvarming og skade på isolatoren unngås. Kravet sikrer pålitelighet og tilgjengelighet for den elektriske forsyningen til kontaktledningsanlegget, og kravet sikrer at isolatorene ikke må vaskes for ofte.

Den foreslåtte endringen innebærer å oppdatere referanse til en utgått standard for komposittisolatorer. I den eldre standarden var krypstrømsavstanden for komposittisolatorer en åpen vurdering som skulle fastsettes i dialog mellom leverandør og kunde. Den nye standarden angir eksakt de samme verdiene som i EN 50124-1 som veiledende verdier, men med angivelse av forhold som kan påvirke nødvendig dimensjonering i begge retninger.

Som resultat av dette konkluderes det med at henvisningen til standard for komposittisolatorer ikke er nødvendig for krav til dimensjonering av krypstrømsavstander, ettersom kravet nå i realiteten er det samme som for glass- og keramikkisolatorer. Kravet skrives i stedet om på følgende måte:


Eksisterende krav:


g) Krypstrømsavstand: Minste krypstrømsavstand over isolatorer skal velges slik at isolatoren motstår høyeste driftsspenning.

  1. Utførelse: For glass- og keramikkisolatorer skal krypstrømsavstand velges i henhold til Tabell 1.
  2. Utførelse: For komposittisolatorer skal krypstrømsavstand i henhold til EN 50151 bestemmes sammen med produsenten på bakgrunn av høyeste kontinuerlige driftsspenning UNm = 17,25 kV og relevante miljøbetingelser.
De viktigste karakteristiske miljøbetingelsene i jernbaneanlegg finnes i innendørsinstallasjoner (rent miljø), utendørs (forurenset, men med naturlig vask), og i tunneler (sterkt forurenset uten naturlig vask).

Tabell 1: Krypstrømsavstander for glass- og keramikkisolatorer
Situasjon Krypstrømavstand
mm
Kommentar
Beskyttet miljø eller ved planlagt regelmessig vask av isolatorer Minimum 414 Benyttes normalt kun i innendørs anlegg, for eksempel koplingsanlegg, med ventilasjon av ren eller filtrert luft.
Ugunstige forhold (forurensning, industri, tåke, tettbygde områder) Minimum 621 mm
anbefalt 690 mm
Normalt valg i utendørs anlegg med lav forurensning.
Ekstremt ugunstige forhold (kraftig forurensning, tåke i kombinasjon med sjø eller forurensning) Minimum 828 mm Velges ved sterk forurensning og i tunneler/kulverter/overbygg der isolatorene ikke får naturlig vask.

Foreslått nytt krav:


g) Krypstrømsavstand: Minste krypstrømsavstand for isolatorer skal dimensjoneres i henhold til EN 50124-1 basert på høyeste kontinuerlige driftsspenning UNm = 17,25 kV og relevante miljøbetingelser.

  1. Utførelse: Krypstrømsavstanden kan overdimensjoneres uten at det gir negative konsekvenser for det elektriske anlegget.
Tabell 2 gir anbefalt minste krypstrømsavstand for isolatorer basert på EN 50124-1.

De viktigste karakteristiske miljøbetingelsene i jernbaneanlegg er:

  • innendørs: rent miljø
  • utendørs: forurenset, men med naturlig vask
  • tunneler: sterkt forurenset uten naturlig vask

Tabell 2: Anbefalte minste krypstrømsavstander for UNm = 17,25 kV som angitt i EN 50124-1
Krypstrømavstand Beskrivelse Kommentar
Minimum 414 mm Beskyttet miljø eller ved planlagt regelmessig vask av isolatorer Benyttes normalt kun i innendørs anlegg, for eksempel koplingsanlegg, med ventilasjon av ren eller filtrert luft.
Minimum 621 mm
Anbefalt 690 mm
Ugunstige forhold (forurensning, industri, tåke, tettbygde områder) Normalt valg i utendørs anlegg med lav forurensning.
Mer enn 828 mm Ekstremt ugunstige forhold (kraftig forurensning, tåke i kombinasjon med sjø eller forurensning) Velges ved sterk forurensning, fare for sjøsprøyt, og i tunneler/kulverter/overbygg der isolatorene ikke får naturlig vask.

3 Vurdering av endringen

3.1 Generelt

Endringen får liten praktisk konsekvens når det gjelder den faktiske dimensjoneringen av krypstrømsavstand, men sikrer at Bane NOR sin kravstilling blir i samsvar med gjeldende standarder. Ettersom Bane NOR i hovedsak bruker komposittisolatorer i nye anlegg, innebærer den nye kravformuleringen en sterkere føring om å legge til grunn de samme minsteavstandene som gjelder for glass- og keramikkisolatorer.

3.2 R - pålitelighet

Endringen gir liten praktisk konsekvens for faktisk utførelse. Tydeligere føring bidrar til å sikre at det ikke vil bli brukt isolatorer med for liten krypstrømsavstand med tilhørende fare for isolatorhavari.

3.3 A - tilgjengelighet

Endringen gir liten praktisk konsekvens for faktisk utførelse. Tydeligere føring bidrar til å sikre at det ikke vil bli brukt isolatorer med for liten krypstrømsavstand med tilhørende fare for isolatorhavari og utilgjengelig kontaktledning.

3.4 M - vedlikeholdbarhet

Endringen gir liten praktisk konsekvens for faktisk utførelse. Tydeligere føring bidrar til å sikre at det ikke vil bli brukt isolatorer med for liten krypstrømsavstand med tilhørende økt behov for isolatorvask.

3.5 S - sikkerhet

Ikke relevant - krav til krypstrømsavstand er ikke begrunnet med sikkerhet.

3.6 L - levetid og kapasitet

Ikke relevant - krav til krypstrømsavstand påvirker ikke isolatorens forventede levetid.

3.7 Ø - økonomi

Endringen gir liten praktisk konsekvens for faktisk utførelse, så vi forventer ikke konsekvens for økonomi. Dersom kravet skulle føre til en økning i faktisk krypstrømsavstand kan det øke kostnaden per isolator noe.

3.8 K - klima og miljø

Ikke relevant - krav til krypstrømsavstand påvirker ikke miljøbelastninger.

3.9 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Relevante standarder:

  • EN 50124-1:2017
  • IEC 62621:2016
  • EN 50151:2003 (utgått, ikke lengre tilgjengelig)

3.10 Høringskommentarer

Det er ikke gjennomført høring.

4 Innstilling fra fagansvarlig

Innstiller på foreslått endring.

--Stoy (diskusjon) 3. jun. 2020 kl. 14:45 (CEST)

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 31. aug. 2020 kl. 13:20 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 31. aug. 2020 kl. 09:10 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 09:31 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 2. sep. 2020 kl. 21:36 (CEST)

5.4 Teknologi

Kontrollert (Elkraft) og sendes til Godkjenning --Tore Telstad (diskusjon) 26. aug. 2020 kl. 15:12 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres --Christopher Schive (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 10:18 (CEST)

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!