510 2021 Endringsartikkel 2704

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2704
Forslagsdato 30.07.2020
Forslagsstiller Marina Fokina
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel Kabellegging og kabelkanaler
Avsnitt Kryssing av spor
Forslagstekst Til krav 00513:

Det er ønskelig at det skal stå i Teknisk regelverk at det SKAL bores/presses. Der dette ikke lar seg gjøre skal sporet nøytraliseres i tillegg til at det skal komprimeres og pakkes 3 ganger, siste gang etter 12 mnd.

Referansedokumenter

epost fra Marina Fokina.pdf

2 Systemdefinisjon

Bakgrunnen for endringsforslaget er utfordringer med sporstabilitet etter graving under eksisterende driftssatt spor.

Det vil være vanskelig kreve at all kabelkryssing skal være med boring eller pressing, ettersom graving i noen tilfeller vil være den eneste mulige metoden for kryssing. Imidlertid kan regelverket peke på de alternativene som finnes, og utfordringene som oppstår ved graving, og på den bakgrunnen angi at alternativene skal være foretrukne løsninger framfor graving.

I noen tilfeller kan kabler også krysse i strukturer over sporet, og det vil derfor foreslås også å peke på disse mulighetene i regelverket.

I de tilfellene der det må graves kryssing under sporet, er ikke Felles elektro rett sted å sette krav til hvordan det skal oppnås tilstrekkelig god sporkvalitet. Per i dag er det henvist til tilsvarende krav i Underbygning, Prosjektering og bygging, Drenering for etablering av stikkrenner under spor.

Det er sendt endringsforslag til Underbygning om å behandle etablering av infrastruktur under sporet mer overordnet, og spesielt med tanke på å sikre tilstrekkelig sporstabilitet. I tillegg til kabler vil det gjelde stikkrenner og dreneringsrør, VVS-rør, drivstoffrør og liknende. Se endringsforslag #2838. Når en slik beskrivelse er opprettet bør det referert dit fra det aktuelle avsnittet i Felles elektro.


2.1 Eksisterende kravtekst

TRV:00510

a) Kryssing av spor: All kabelkryssing av spor skal skje utenfor kabelfritt profil.

 1. Utførelse: Kryssinger bør skje vinkelrett på sporet og skal godkjennes i hvert tilfelle av anleggets eier.

TRV:00511

b) Beskyttelse: Som kabelbeskyttelse i kryssingsstedet skal det anvendes rør eller kanaler (se Figur 2) som er slik utformet at kabelen kan trekkes ut og skiftes uten oppgraving i sporet.

 1. Utførelse: Ved kryssing av flere spor (kryss av stasjonsområder ol.) bør kabelkummer benyttes for å lette trekking der hvor dette er nødvendig.

TRV:00512

c) Dimensjonering: På sted der det kan forventes behov for kryssing med mange kabler, slik som i sterkt trafikkert hovedtogspor ved stasjon eller i tettbebyggelse, bør det legges minimum 8 stykk 110 mm varerør, og det bør benyttes kabelkum på begge sider av traseen.

Figur 1: Kabelforlegging, kryssingssted

TRV:00513

d) Begrens graving under sporet: Rør som skal benyttes til gjennomføring av kabel på eksisterende spor, bør om mulig bores gjennom banelegemet (i forskriftsmessig dybde) slik at oppgraving nær skinnegang unngås.

Ved nedgraving av kabel henvises det til krav til fundamentering og gjenfylling i Underbygning/Prosjektering og bygging/Drenering#Fundamentering og Underbygning/Prosjektering og bygging/Drenering#Legging, omfylling og gjenfylling. Kravene her gjelder for stikkrenner, men prinsippene er relevante også for andre typer kryssinger i bakken under sporet.
Utstyr for boring krever riggplass, noe som kan være problematisk i fjellskjæringer og på høye fyllinger – spesielt dersom det er snakk om store rørdimensjoner eller omfangsrik rørpakke, og likens dreneringsrør. Kostnadene for boring øker sterkt med økende tverrsnittsareal på røret eller rørpakken.

TRV:00514

e) Rørdimensjoner: Rør for kryssing av spor skal minimum ha diameter 110 mm og skal være godkjent i henhold til [REN-blad 9000].

 1. Utførelse: Se også avsnitt om rørgater.
 2. Vurdering: Dersom det kun er en tynn kabel eller lignende i kryssing under sporet, f.eks. en privat kryssing på sted der Bane NOR ikke har, eller forventes å få fremtidig behov for kryssing, kan det anvendes mindre dimensjon på føringsrøret gjennom banelegemet.

TRV:00515

f) Alle rørgater skal legges slik at vann ikke blir stående i røret (ingen vannlås).


2.2 Foreslått ny kravtekst

TRV:00510

a) Kryssing av spor: Kryssing av spor med kabel skal skje utenfor kabelfritt profil.

 1. Utførelse: Kryssinger bør være vinkelrett på sporet og skal godkjennes i hvert tilfelle av anleggets eier.
 2. Utførelse: Kryssing kan gjennomføres under sporet eller i strukturer over sporet, som i åk, hvelv i tunneler og kulverter, brukonstruksjoner.
 3. Unntak: Kabler og forbindelser som skal koples til kjøreskinner eller til utstyr som er plassert i kabelfritt profil, kan klamres på sville på samme sted som kabelen tilkobles skinnen eller utstyret.

TRV:00511

b) Beskyttelse: Som kabelbeskyttelse i kryssingsstedet skal det anvendes rør eller kanaler (se Figur 2) som er slik utformet at kabelen kan trekkes ut og skiftes uten oppgraving i sporet.

 1. Utførelse: Ved kryssing av flere spor (kryss av stasjonsområder ol.) bør kabelkummer benyttes for å lette trekking der hvor dette er nødvendig.

TRV:00513

c) Kryssing under spor: Ved kryssing under spor kan rørføringen graves, bores eller presses.

 1. Utførelse: Ved etablering av ny rørkryssing under eksisterende driftssatt spor, skal rørkryssing utføres ved boring eller pressing.
 2. Unntak: Der det ikke er tilstrekkelig plass til å etablere utstyr for boring eller pressing, tillates rørkryssing utført ved graving.

TRV:00512

d) Dimensjonering: Ved nyetablering av spor og ved etablering av rørkryssing ved graving, på sted der det kan forventes økt framtidig behov for kryssing med mange kabler, bør det legges minimum 4 tomme 110 mm varerør i tillegg til rørene som blir benyttet. Det bør benyttes kabelkum på begge sider av traseen.

Oppgraving av spor vil redusere sporets stabilitet og øke sannsynlighet for sporgeometriske feil og solslyng. Ved nedgraving av kabel henvises det til krav til fundamentering og gjenfylling i Underbygning/Prosjektering og bygging/Drenering#Fundamentering og Underbygning/Prosjektering og bygging/Drenering#Legging, omfylling og gjenfylling. Kravene her gjelder for stikkrenner, men prinsippene er relevante også for andre typer kryssinger i bakken under sporet.
Figur 2: Kabelforlegging, kryssingssted

TRV:00514

e) Rørdimensjoner: Rør for kryssing av spor skal minimum ha diameter 110 mm og skal være utført i henhold til [REN-blad 9000].

 1. Utførelse: Se også avsnitt om rørgater.
 2. Vurdering: Dersom det kun er en tynn kabel eller lignende i kryssing under sporet, f.eks. en privat kryssing på sted der Bane NOR ikke har, eller forventes å få fremtidig behov for kryssing, kan det anvendes mindre dimensjon på føringsrøret gjennom banelegemet.

TRV:00515

f) Drenering av rør: Alle rørgater skal legges slik at vann ikke blir stående i røret (ingen vannlås).

3 Vurdering av endringen

Endringen har til hensikt å begrense omfanget av graving under eksisterende spor, og å henvise til relevante krav i Teknisk regelverk for underbygning for de tilfellene der det må graves.

3.1 R - pålitelighet

Bedret - Formålet med endringen er å oppfordre til å bruke andre metoder enn graving for kabelkryssing, og i de tilfellene der graving er nødvendig, henvise til krav i Teknisk regelverk - Underbygning for å sikre at resultatet blir forsvarlig.

3.2 A - tilgjengelighet

Bedret - Formålet med endringen er å oppfordre til å bruke andre metoder enn graving for kabelkryssing, og i de tilfellene der graving er nødvendig, henvise til krav i Teknisk regelverk - Underbygning for å sikre at resultatet blir forsvarlig.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

All kryssing skal skje utenfor kabelfritt profil og dermed ikke påvirke maskinelt sporvedlikehold.

Rørene er spesifisert slik at kabler i ettertid kan trekkes og fjernes fra rør uten at rørene må graves opp.

3.4 S - sikkerhet

Bedret - Formålet med endringen er å oppfordre til å bruke andre metoder enn graving for kabelkryssing, og i de tilfellene der graving er nødvendig, henvise til krav i Teknisk regelverk - Underbygning for å sikre at resultatet blir forsvarlig.

3.5 L - levetid og kapasitet

Ivaretatt - Det er krav om at behovet for kapasitet i en kabelkryssing skal vurderes ved etablering av kryssingen.

3.6 Ø - økonomi

Fordi økonomien ved de ulike metodene for kryssing vil variere, vil økonomien best bli ivaretatt ved å gi valgmuligheter til prosjekterende. Det vil ikke være rimelig å stille absolutt krav om spesifikke metoder for kryssing.

3.7 K - klima og miljø

Ikke relevant.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

Endelig forslag til kravformulering er utarbeidet i samarbeid med Frode Teigen og Geir Svanø.

4 Innstilling fra fagansvarlig

Innstiller på endringen.

--Stoy (diskusjon) 7. jan. 2021 kl. 16:55 (CET)

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 1. feb. 2021 kl. 09:30 (CET)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 1. feb. 2021 kl. 08:47 (CET) ok--Magheg (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 12:26 (CET)

5.3 Infrastruktureier

Ok --Tbr (diskusjon) 1. feb. 2021 kl. 16:47 (CET)

5.4 Teknologi

Kontrollert og legges til godkjenning --Tore Telstad (diskusjon) 14. jan. 2021 kl. 13:12 (CET)

OK --Christopher Schive (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 13:42 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!