510 2021 Endringsartikkel 2848

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2848
Forslagsdato 01.12.2020
Forslagsstiller Anders Back
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 4 Felles bestemmelser
Avsnitt 7 Krav til kompetanse
Forslagstekst TRV 00333 a)

Foreslår ny setning etter den eksisterende: Det kreves dokumentert kompetanse om særskilte krav til jording og utjevning i elektriske jernbaneanlegg i henhold til forskrifter, normer og teknisk regelverk.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Jording i jernbaneanlegg er et særskilt kompetanseområde som forslagsstiller ønsker større sikkerhet for at prosjekterende har. Konsekvenser av å prosjektere uten slik kompetanse kan være at det velges løsninger som ikke tar hensyn til særskilte forhold ved elektrisk jernbane. Konkret opplever forslagsstiller at det ofte er behov for å veilede enkelte prosjekterende som ikke kjenner grunnleggende prinsipper.

Det kan ikke innføres krav til formalkompetanse på området fordi utdanninger med tilhørende sertifiseringsordninger ikke finnes. Det vurderes heller ikke som hensiktsmessig å etablere slike ordninger.

Imidlertid kan det stilles krav om at prosjekterende skal ha en grunnleggende kompetanse innen elkraft på ingeniørnivå, og i tillegg tilegne seg egen kompetanse i gjeldende standarder og regelverk knyttet til jordingsanlegg for jernbane. Et slikt krav blir åpent og ikke-diskriminerende, samtidig som det pålegger den som skal prosjektere et slikt anlegg å sette seg inn i hva som er spesielt med jernbane på egen hånd. Her er spesifikt standardsamlingen NEK 900 og Teknisk regelverk for aktuelt fagområde viktige tilgjengelige kilder.

I den samme endringen korrigeres det fra "kvalifikasjonsforskriften (ekom)" til "autorisasjonsforskriften (ekom)".

Det foreslås at kravet blir et underpunkt til krav c) og ikke krav a) som forslaget sier:


Eksisterende krav:

TRV:00333

c) Fagkompetanse: Det skal benyttes fagfolk med kvalifikasjon i henhold til [FEK] og kvalifikasjonsforskriften (Ekom).

Forslag til nytt krav:

TRV:00333

c) Fagkompetanse: Det skal benyttes fagfolk med kvalifikasjon i henhold til [FEK] og autorisasjonsforskriften (Ekom).

  1. Utførelse: Den som prosjekterer elektriske anlegg for elektrisk jernbane skal i tillegg til å oppfylle kravene i [FEK] ha eller tilegne seg kjennskap til særlige forhold ved elektrisk jernbane som er relevant for anlegget som skal prosjekteres.
Sentrale kilder for å tilegne seg slik kompetanse er NEK 900 og aktuelle deler av Teknisk regelverk.

3 Vurdering av endringen

Den viktigste effekten av denne endringen vil være at sannsynligheten for feilprosjektering går ned. Det kan potensielt påvirke alle punktene under, alle på positiv måte.

3.1 R - pålitelighet

Mulig positiv effekt.

3.2 A - tilgjengelighet

Mulig positiv effekt.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Mulig positiv effekt.

3.4 S - sikkerhet

Mulig positiv effekt.

3.5 L - levetid og kapasitet

Mulig positiv effekt.

3.6 Ø - økonomi

Mulig positiv effekt.

3.7 K - klima og miljø

Mulig positiv effekt.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Innstiller på endringen.

--Stoy (diskusjon) 25. jan. 2021 kl. 17:25 (CET)

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 1. feb. 2021 kl. 09:45 (CET)

5.2 Prosjekter

OK, men tar med en kommentar: Er TRV riktig sted for kvalifikasjonskrav? Forskriften (FEK) gjelder uansett og den sier at man skal ha kvalifikasjoner "som er relevant for de aktuelle arbeidsoppgavene" --Jse (diskusjon) 1. feb. 2021 kl. 09:54 (CET)' Er enig i at det er viktig med kompetansekrav, men lurer også på om TRV er rett sted å definere disse kravene. --Magheg (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 06:44 (CET)

STOY: Det har vært min oppfatning og. Det aktuelle avsnittet i regelverket i dag er et avsnitt med kun kompetansekrav (avsnitt 7, Krav til kompetanse). Endringen innebærer et tydeligere krav i dette avsnittet om at prosjekterende skal sette seg inn i særlige forhold ved elektrisk jernbane som er relevant for anlegget som skal prosjekteres, og altså verken om formalkrav eller detaljer innen enkelttemaer. Det stemmer at det er en enkel presisering av krav som står i FEK, og med henvisning til hvor man kan finne nødvendig underlag. Andre fagområder har også kompetansekrav i Teknisk regelverk, jeg finner følgende:

Om krav til styring av kompetanse i prosjekter skal stå et annet sted er jeg enig i at alle disse kravene bør flyttes dit og at det i stedet bør henvises dit fra Teknisk regelverk. Inntil det kommer et slikt hensiktsmessig sted å flytte kompetansekravene tenker jeg at de bør bli der de er i Teknisk regelverk. --Stoy (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 10:35 (CET)

ok--Magheg (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 10:54 (CET) OK--Jse (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 12:30 (CET)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 1. feb. 2021 kl. 16:53 (CET)

5.4 Teknologi

Kvalitetssikret Elkraft, overføres til godkjenning --Tore Telstad (diskusjon) 29. jan. 2021 kl. 11:09 (CET)

OK --Christopher Schive (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 13:43 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!