510 2021 Endringsartikkel 2869

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2869
Forslagsdato 14.12.2020
Forslagsstiller Øyvind Stensby
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 5 Kabellegging og kabelkanaler
Avsnitt Flere, om tetting av rør
Forslagstekst Gjelder:

2.5.3 d) Tetting av rør 2.5.4 b) Kabelkummer 2.5.5 a) Drenering 2.5.6 b) Endringer 2.11 c) Tetting av kabelinnføring (Samme tema men i dette siste punktet foreslås ikke endring)

I dispensasjonssøknad #510-001656 er det søkt om å unnlate å tette 4 000 rørender på strekningen Drammen-Kobbervikdalen, noe som vil gi en økonomisk besparelse på noe over 2 millioner kroner. Argumentasjonen for søknaden gjelder ikke spesifikt for dette prosjektet.

I dispensasjonssøknaden er det foreslått følgende som alternativ til å tette alle rør: (1) Rørføringer kan utformes med helning, avrenning i laveste punkt og drenering der vann renner ut av rørene, slik at det ikke blir liggende vann i rørene. (2) De fleste kabeltyper som benyttes har lav sårbarhet for gnagere. Det argumenteres derfor med at det bør være tilstrekkelig å tette rørinnføringer til tekniske bygg og i tillegg alle rør for kabler som vil være sårbare for gnaging. Det betyr i praksis at rør for fiberoptiske kabler alltid tettes mot gnagere. (3) Alle rørgjennomføringer inn til tekniske bygg tettes, for å unngå at gnagere kan komme inn i det tekniske bygget. (4) Det er i dispensasjonssøknaden i tillegg foreslått å tette tomme rør, sannsynligvis på grunn av lav kostnad for å tette disse.

Jeg foreslår å revidere de angitte kravene slik at krav om tetting av rør blir betydelig redusert uten at det gir en stor påvirkning på RAMS-parametre.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Hjelpetekst: Systemets evne til å fungere som påkrevd, betingelsene som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd, og måtene systemet kan svikte på.

Ingen endring

3.2 A - tilgjengelighet

Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.

Ingen endring

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.

Ingen endring

3.4 S - sikkerhet

Hjelpetekst: Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå.

Ikke relevant

Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.

Ikke relevant

3.5 L - levetid og kapasitet

Hjelpetekst: Systemets forventede levetid.

Ivaretatt

Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).

Ikke relevant

3.6 Ø - økonomi

Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader.

Målrettet forbedring

3.7 K - klima og miljø

Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold.

Ivaretar beskyttelse

Hjelpetekst: Miljøbelastninger.

Ikke relevant

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Hovedintensjonen i forslaget er reduksjon av kostnader for tetting av rørender, noe som er relevant for 2.5.3 d), men de neste fire refererte kravene gjelder tetting mellom rør og vegg i inntak eller kum, og slik tetting mellom varerør og vegg i kummer og inntak i bygninger er essensielt for å begrense livsløpskostnader. Dette løses best med presiseringer og kan etableres umiddelbart. Endringsartikkelen er derfor begrenset til 2.5.3 d).

Kostnader for tetting av rørender i kummer og inntak varierer med tettemetode. Potensialet for besparelse er størst for rørende på varerør der det ikke er inntrekt kabel. Kostnadene for et ettersittende lokk eler propp er lav, og arbeidstid for påsetting er helt neglisjebar.

Eksisterende tekst:

TRV:00486

d) Tetting av rør: Rørgjennomføring i kabelkum, trekkekum og innføring i bygninger, med eller uten kabel, skal tettes mot gnagere og mot vanninntrengning.

  1. Utførelse: Egnede tettemetoder er diffusjonstett tettemasse, lokk, propp, pakninger, eller liknende.
  2. Utførelse: Ekspanderende byggeskum er uegnet og skal ikke benyttes.

Forslag til ny tekst:

TRV:00486

d) Tetting av rørender: Rørgjennomføring i kabelkum, trekkekum og innføring i bygninger, med eller uten kabel, skal tettes mot gnagere og mot vanninntrengning.

  1. Utførelse: Rør uten inntrekt kabel kan tettest med ettersittende lokk eller propp.
  2. Utførelse: Rør med inntrekt kabel kan tettest med diffusjonstett tettemasse, eventuelt supplert med annet fyll/fyllmasse.
  3. Utførelse: Ettersittende lokk eller propp som fjernes ved inntrekking av kabel, kan gjenbrukes andre steder i infrastrukturen (miljøvennlig forvaltning av ressurser).
  4. Utførelse: Ekspanderende byggeskum er uegnet og skal ikke benyttes.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 31. aug. 2021 kl. 13:43 (CEST)

5.2 Prosjekter

ok (nerbre) OK--Jse (diskusjon) 1. sep. 2021 kl. 13:59 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 10:54 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 1. sep. 2021 kl. 16:22 (CEST)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 11:57 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!