510 2021 Endringsartikkel 2907

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2907
Forslagsdato 26.01.2021
Forslagsstiller Øyvind Stensby
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 9 Elektrotekniske bygninger og rom
Avsnitt Elektrisk installasjon av lys og varme, mobildekning
Forslagstekst Krav a) Materialkrav

Det er rart at krav om bruk av halogenfrie kabler er avgrenset til installasjon for lys og varme, og at det ikke er tilsvarende krav for andre typer kabling.

Foreslår derfor å flytte kravet til avsnitt 3.1.2 "Internt i bygning", og skrive om kravet slik at det omfatter all kabling i et bygg.

Forslag: f) Halogenfri kabling: I rom med elektroteknisk utstyr skal kabling utføres med halogenfrie materialer.

  1. Unntak: I rom der det er lite elektronisk utstyr som kan ta skade ved brann i halogenholdige kabler kan kostnaden for bytte av eventuelt skadet utstyr vurderes opp mot ekstrakostnaden for å etablere halogenfrie kabler. Dersom det i et slikt tilfelle velges å bruke halogenholdige kabler, skal vurderingen dokumenteres.

Lærebokstoff: Brann i halogenholdige kabler i fuktig miljø fører til utslipp av svært korrosive gasser som lett vil føre til omfattende skader på elektronisk utstyr, kretskort og liknende.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Hjelpetekst: Systemets evne til å fungere som påkrevd, betingelsene som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd, og måtene systemet kan svikte på.

Under en brann kan halogenholdige materialer sammen med vann gi omfattende korrosjonsskader på elektrisk utstyr og metalliske konstruksjonselementer.

3.2 A - tilgjengelighet

Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.

Ikke relevant før en eventuell brann.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.

Ikke relevant.

3.4 S - sikkerhet

Hjelpetekst: Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå.

Ikke relevant.

Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.

Ikke relevant.

3.5 L - levetid og kapasitet

Hjelpetekst: Systemets forventede levetid.

I tilfellet så er det til det bedre.

Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).

Ikke relevant.

3.6 Ø - økonomi

Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader.

Med en konsekvent bruk av halogenholdig kablingsmateriell er det et potensial for reduserte kostnader (forenklet logistikk) (- og uten senere oppgradering av kablingen).

3.7 K - klima og miljø

Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold.

Ikke relevant.

Hjelpetekst: Miljøbelastninger.

Vanskelig å vurdere.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Det er ingen grunn til å bruke halogenholdige kabler og materiell i eltekniske rom og heller ikke i nærliggende rom og korridorer. Det burde heller være et insitament for å utbedre forholdene der det er brukt halogenholdige kabler/materiell i eksisterende rom.

Eksisterende tekst

TRV:03031

a) Materialkrav: I elektroteknisk rom skal kabling for belysning og varme foretas med halogenfrie materialer.

En ulmebrann i PVC-isolerte telekabler ga korrosjonsskader på telefonsentral med 20.000 abonnenter. (En bydel uten telefon, Verk og Virke, nr. 5 1985)

Forslag til ny tekst

TRV:03031

a) Materialkrav: I elektroteknisk rom skal kabling foretas med halogenfrie materialer, og gjelder for både kabler og tilhørende materiell (f.eks. kabelkanaler, skap etc.).

  1. Utførelse: Bruk av haogenholdige kabler/materiell kan begrenses/utelates også i ikke-tekniske rom.
  2. Vurdering: Dersom eksisterende kabling i rommet har halogenholdige komponenter, og det er mye elektronikk og kritisk utstyr installert, bør det vurderes å oppgradere kablingen (sanere halogenholdige komponenter).
En ulmebrann i PVC-isolerte telekabler ga korrosjonsskader på telefonsentral med 20.000 abonnenter. (En bydel uten telefon, Verk og Virke, nr. 5 1985)

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 31. aug. 2021 kl. 13:43 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 27. aug. 2021 kl. 14:40 (CEST)

ok--Magheg (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 10:57 (CEST) ok --Nerbre (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 22:37 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 08:45 (CEST)

5.4 Teknologi

  • Er beskrivelsen av Utførelse egentlig utførelse av kravet?
  • Mangler en «l» i «haogenholdige».
  • Hvis teksten i parentes er en presisering, bør det kanskje erstattes med «å oppgradere kablingen gjennom å sanere…».

ok--Christopher Schive (diskusjon) 3. sep. 2021 kl. 07:52 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!