510 2021 Endringsartikkel 2967

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2967
Forslagsdato 18.03.2021
Forslagsstiller Arne Aas
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 9.Elektrotekniske bygninger og rom
Avsnitt 3.4 Elektrisk installasjon av lys og varme, mobildekning
Forslagstekst Forslag om å legge til et generelt vurderingskrav for kommunikasjon for alle typer Elektrotekniske bygg/rom/lokasjoner

Bakgrunnen for endringsforslaget er at det alt for sent i prosjektering blir avdekket et kommunikasjonsbehov. Problemstillingen er at det kommer oftere uspesifisert krav om "dekning" på Bane NOR sine lokasjoner i tråd med mer elektronisk dokumentasjon og at 3'dje part ofte utfører vedlikehold elektrotekniske rom/lokasjoner. Et eksempel er henvisning er FSE: Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg der et er beskrevet et kommunikasjonebehov. ref : https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-04-28-458


På bakgrunn av dette er forslaget å endre overskriften under "3.4 Elektrisk installasjon av lys og varme, mobildekning" til ---> "3.4 Elektrisk installasjon av lys ,varme og vurdering av kommunikasjonsbehov"

Eksisterende tekst under KravID TRV:03037 (Mars utg. 2021)

g) Mobildekning: I elektrotekniske rom kan bruk av GSM(-R)-telefon være regulert.

Utførelse: I signaltekniske rom kan bruk av GSM(-R)-telefon være begrenset nær følsomt teknisk utstyr, og telefonen må da parkeres i eget stativ, fortrinnsvis ved dør. Med lokal tilpasning med kabel eller lokal trådløs kommunikasjon (bluetooth e.l.) kan samtaler føres ved utstyr mens telefonen er plassert i stativ.


Forslaget endrer dette til ...

 TRV:03037

g) Kommunikasjonsbehov : i elektrotekniske rom skal et eventuelt kommunikasjonsbehov kartlegges og beskrives i tråd med rommets funksjon og tjenester.

Endres til læreboktekst
I elektrotekniske rom kan bruk av GSM(-R)-telefon være regulert.

Utførelse: I signaltekniske rom kan bruk av GSM(-R)-telefon være begrenset nær følsomt teknisk utstyr, og telefonen må da parkeres i eget stativ, fortrinnsvis ved dør. Med lokal tilpasning med kabel eller lokal trådløs kommunikasjon (bluetooth e.l.) kan samtaler føres ved utstyr mens telefonen er plassert i stativ.

========================================================

Info : Tilsvarende vurderingskrav blir lagt inn i Tele-regelverket under kap. spesifikt for Radiosystemer - tunnel for også her å vurdere kommunikasjonsbehov ut over primær "nødkommunikasjon" - (A.Aas 18.03.2021)

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Hjelpetekst: Systemets evne til å fungere som påkrevd, betingelsene som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd, og måtene systemet kan svikte på.

Ivaretatt

3.2 A - tilgjengelighet

Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.

Ivaretatt

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.

Ivaretatt

3.4 S - sikkerhet

Hjelpetekst: Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå.

Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.

Ivaretatt

3.5 L - levetid og kapasitet

Hjelpetekst: Systemets forventede levetid.

Ivaretatt

Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).

Ikke relevant

3.6 Ø - økonomi

Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader.

Uvesentlig

3.7 K - klima og miljø

Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold.

Hjelpetekst: Miljøbelastninger.

Ivaretatt

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Forslag til ny tekst:

3.4 Elektrisk installasjon av lys, varme og vurdering av kommunikasjonsbehov

...

TRV:03037  
I elektrotekniske rom kan bruk av GSM(-R)-telefon være regulert.

g) Kommunikasjonsbehov: I elektrotekniske rom skal et eventuelt kommunikasjonsbehov kartlegges og beskrives ut fra rommets funksjon og tjenester.

  1. Utførelse: Nær følsomt teknisk utstyr kan bruk av GSM(-R)-telefon være begrenset. Telefonen må da parkeres i eget stativ, fortrinnsvis ved dør. Med lokal tilpasning med kabel eller lokal trådløs kommunikasjon (bluetooth e.l.) kan samtaler føres ved utstyr mens telefonen er plassert i stativ.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 31. aug. 2021 kl. 13:45 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 31. aug. 2021 kl. 10:02 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 11:04 (CEST) OK --Nerbre (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 22:33 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 08:49 (CEST)

5.4 Teknologi

Uklart hva som menes med at «bruk … være begrenset». Det er forskjell på om det er begrensninger på bruk og at bruken er begrenset. Et alternativ kan derfor være «kan det være begrensninger på bruk av GSM(R)-telefon». ok--Christopher Schive (diskusjon) 3. sep. 2021 kl. 07:53 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!