510 2021 Endringsartikkel 3006

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3006
Forslagsdato 14.05.2021
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 4 Generelle tekniske krav
Avsnitt 2.1 Klimatiske forhold
Forslagstekst Krav a): Det mangler en normativ henvisning til EN 50125-serien som gjelder for jernbane. Foreslår å ta inn en referanse til standarden i kravet slik at den blir normativ, fremfor den informative referansen i læreboksteksten i dag.

Kommentaren ble notert av tidligere fagansvarlig felles elektro, Øvyind Stensby før han sluttet.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Hjelpetekst: Systemets evne til å fungere som påkrevd, betingelsene som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd, og måtene systemet kan svikte på.

Krav om samsvar med standarder svekker ikke påliteligheten.

3.2 A - tilgjengelighet

Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.

Krav om samsvar med standarder svekker ikke tilgjegeligheten.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.

Krav om samsvar med standarder svekker ikke vedlikeholdbarheten.

3.4 S - sikkerhet

Hjelpetekst: Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå.

Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.

Krav om samsvar med standarder svekker ikke sikkerheten.

3.5 L - levetid og kapasitet

Hjelpetekst: Systemets forventede levetid.

Forventes ivaretatt.

Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).

Forventes ivaretatt.

3.6 Ø - økonomi

Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader.

Forventes ivaretatt.

3.7 K - klima og miljø

Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold.

Lite relevant.

Hjelpetekst: Miljøbelastninger.

Lite relevant.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Eksisterende tekst har liten vektlegging på fysisk miljø og flere parametre for klima.

Eksisterende tekst

TRV:00298

c) Omgivelsestemperatur: Utgangspunktet for omgivelsestemperatur er gitt i EN 50125-serien.

 1. Vurdering: Returtid for maksimal- og minimaltemperatur kan vurderes opp mot konsekvensen ved over/underskridelse. Det nasjonale tillegget i NS-EN 1991-1-5:2003/NA:2008 angir isotermkart for maksimal- og minimaltemperatur i Norge i skyggen, med returtid på 50 år.
Som veiledning henvises det til beskrivelse av omgivelsesbetingelser i følgende standarder:
 • EN 60721-2-1: Classification of environmental conditions -- Part 2-1: Environmental conditions appearing in nature - Temperature and Humidity
 • EN 50125-2: Railway applications - Environmental conditions for equipment -- Part 2: Fixed electrical installations
 • NEK 440 - EN 61936-1: Stasjonsanlegg over 1 kV, avsnitt 4.4: Klimatiske og miljømessige påkjenninger
 • EN 62271-1: High-voltage switchgear and controlgear -- Part 1: Common specifications for alternating current switchgear and controlgear, avsnitt 4: Normal and special service conditions

TRV:00299

d) Soloppvarming: For materiell, liner, kabler og skap skal det tas nødvendige hensyn til soloppvarming. Solinnstråling vinkelrett på en flate er ca. 1050 W/m2.

 1. Utførelse: Soloppvarming av skap og materiell kan begrenses med en reflekterende overflatebehandling.
 2. Utførelse: En gunstig plassering kan begrense eksponering av sollys.

Forslag til endret tekst

TRV:08069


TRV:08069

a) Klima og miljø: For utstyr og komponenter som lagres eller installeres i jernbaneanlegg, skal krav for lagring og drift være i overensstemmelse med:

 1. EN 50125-2: Railway applications - Environmental conditions for equipment -- Part 2: Fixed electrical installations.
 2. EN 50125-3: Railway applications - Environmental conditions for equipment -- Part 3: Equipment for signalling and telecommunications

TRV:08070


TRV:08070

b) Alternativt klima og miljø: For utstyr og komponenter som ikke installeres i et jernbanemiljø (f.eks. basestasjon plassert langt fra jernbaneanlegg), kan andre relevante standarder benyttes, f.eks.:

 1. NEK 440 - EN 61936-1: Stasjonsanlegg over 1 kV, avsnitt 4.4: Klimatiske og miljømessige påkjenninger.
 2. EN 62271-1: High-voltage switchgear and controlgear -- Part 1: Common specifications for alternating current switchgear and controlgear, avsnitt 4: Normal and special service conditions.
 3. ETSI EN 300 019-serien, Environmental Engineering (EE); Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment
TRV:00298 (endret)

c) Omgivelsestemperatur: Utgangspunktet for omgivelsestemperatur er gitt i EN 50125-serien.

 1. Vurdering: Returtid for maksimal- og minimaltemperatur kan vurderes opp mot konsekvensen ved over/underskridelse. Det nasjonale tillegget i NS-EN 1991-1-5:2003/NA:2008 angir isotermkart for maksimal- og minimaltemperatur i Norge i skyggen, med returtid på 50 år.

TRV:00299

d) Soloppvarming: For materiell, liner, kabler og skap skal det tas nødvendige hensyn til soloppvarming. Solinnstråling vinkelrett på en flate er ca. 1050 W/m2.

 1. Utførelse: Soloppvarming av skap og materiell kan begrenses med en reflekterende overflatebehandling.
 2. Utførelse: En gunstig plassering kan begrense eksponering av sollys.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 31. aug. 2021 kl. 14:54 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 1. sep. 2021 kl. 14:25 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 11:07 (CEST) OK --Nerbre (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 22:30 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 08:54 (CEST)

5.4 Teknologi

ok--Christopher Schive (diskusjon) 3. sep. 2021 kl. 07:55 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!