510 2021 Endringsartikkel 3022

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3022
Forslagsdato 15.06.2021
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 6
Avsnitt 10.1 a)
Forslagstekst Langlinjekabel vil snart bli tatt ut av bruk. Det har liten hensikt å koste på jordspyd ved etablering av nye reparasjonsskjøter i eksisterende anlegg.

Se også endringsforslag 3020 og 3021.

a) Jording av armering/skjerm: For å begrense konduktivt og induktivt overført spenning til langlinjekabler, kan armeringen/skjermen jordes med egne jordingselektroder som ikke er tilknyttet returkretsen. Se også Tele/Prosjektering_og_bygging/Kabelanlegg#Kobberkabel_langlinje.

Utførelse: Ved skjøt på langlinjekabel kan armeringen/skjermen jordes i en lokal jordingselektrode. Dette gir litt bedre reduksjonsfaktor for kabelanlegget. Unntak: Der det er vanskelig å etablere jordingselektrode for langlinjekabel som ikke er konduktivt koblet til returkretsen, slik som i tunneler, skal slik jordingselektrode ikke etableres.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Hjelpetekst: Systemets evne til å fungere som påkrevd, betingelsene som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd, og måtene systemet kan svikte på.

Ikke signifikant endring

3.2 A - tilgjengelighet

Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.

Ingen endring

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.

Uendret eller enklere vedlikehold

3.4 S - sikkerhet

Hjelpetekst: Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå.

Uendret Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.

Uendret

3.5 L - levetid og kapasitet

Hjelpetekst: Systemets forventede levetid.

Ingen endring

Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).

Ingen endring

3.6 Ø - økonomi

Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader.

Reduserte livsløpskostnader

3.7 K - klima og miljø

Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold.

Ingen endringen

Hjelpetekst: Miljøbelastninger.

Eventuell endring til det bedre

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Se også endringsforslag 3020 og 3021(prosjektering og vedlikehold Tele).

«skal» er endret til «kan» i hovedkravet og i utførelseskravet.

Forslag til endret tekst:

Det etableres ikke lenger nye kabelanlegg med langlinjekabel. Langlinjekabel vil snart bli tatt ut av bruk. Det har liten hensikt å koste på jordspyd ved etablering av nye reparasjonsskjøter i eksisterende anlegg.
TRV:01107 (justert tekst)

a) Jording av armering/skjerm: For å begrense konduktivt og induktivt overført spenning til langlinjekabler, kan armeringen/skjermen jordes med egne jordingselektroder som ikke er tilknyttet returkretsen. Se også Tele/Prosjektering_og_bygging/Kabelanlegg#Kobberkabel_langlinje.

  1. Utførelse: Ved skjøt på langlinjekabel kan armeringen/skjermen jordes i en lokal jordingselektrode. Dette gir litt bedre reduksjonsfaktor for kabelanlegget.
  2. Unntak: Der det er vanskelig å etablere jordingselektrode for langlinjekabel som ikke er konduktivt koblet til returkretsen, slik som i tunneler, skal slik jordingselektrode ikke etableres.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 31. aug. 2021 kl. 14:55 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 1. sep. 2021 kl. 13:20 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 11:07 (CEST) OK --Nerbre (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 22:29 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

ok --Tbr (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 12:29 (CEST)

5.4 Teknologi

ok--Christopher Schive (diskusjon) 3. sep. 2021 kl. 07:57 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!