510 2022 Endringsartikkel 3201

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3201
Forslagsdato 02.02.2022
Forslagsstiller Arne Aas
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 6 Jording og utjevning
Avsnitt - 9 Beskyttelse mot lynspenninger / TRV:07869
Forslagstekst Bakgrunn for endringsforslaget til KravID TRV:07869 -->

Eksisterende tekst for utjevning av mastekonstruksjoner utført i metall til returkrets er et noe rigid krav som kun er basert på avstand til trasé/sporstreng.

Flere vurderingskriterier bør vektlegges. Er det alltid er hensiktsmessig å knytte seg til skinnejord i forhold til fast avstand ? - bør analyseres, argumenteres for og begrunnes.

Eksisterende tekst fra 02.02.2022 utgave:

c) Lynvern for radiomaster: Radiomaster er normalt utført som fagverksmaster og da skal mastekonstruksjonen fungere som lynleder ned til impulselektroden.

2. Utførelse: Der avstanden til jernbanetraseen er mindre enn 15 meter, skal mastekonstruksjonen utjevnes til returkretsen.


Endringsforslag til pkt. :

2. Utførelse: Der avstanden til jernbanetraseen er mindre enn 15 meter skal forbindelse til utjevning i returkretsen vurderes.

læreboktekst Mal:Beskyttelse mot lynspenninger kan realiseres ved forskjellige tiltak som varierer med utforming av mastefundamentenes lokasjon, typer av jordingsanlegg og alternative oppheng av antenneinstallasjoner.

02.02.2022:15:45aasarn

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Generelt er hovedhensikten med jording å beskytte mennesker mot elektrisk sjokk, i tillegg vil den også beskytte utstyr som kan bli utsatt for overspenninger (bla lyn).

For radiomaster vil det være beskyttelse mot lynoverspenninger som er den dimensjonerende faktoren. Dersom man etablerer elektroder for lynoverspenninger (impulselektrode) vil man i de aller fleste tilfeller også ha oppfylt kravet til beskyttelse mot elektrisk sjokk siden overgangsmotstanden i en impulselektrode vil være tilstrekkelig lav.

På jernbaneanlegg har man krav om utjevning til returkretsen for utsatte ledende deler innen sone for kontaktledning og sone for strømavtaker (4 eller 5 m avhengig kurveradius over/ under 1000m). I tillegg er det i TRV:07869 et absolutt krav om å utjevne radiomaster som står nærmere enn 15m til returkretsen. Det er ikke helt klart hva som er bakgrunnen for dette kravet, men to hypoteser kan være 1. at det er ønskelig å bruke returkretsens gode jordforbindelse til å få lavere overgangsmotstand 2. sikker utkobling dersom masta skulle falle over jernbanen Vurdering av pkt 1: Som nevnt over vil impulselektroden ha lav overgangsmotstand og utjevningen til returkretsen vil normalt ikke ha betydning, men kan i spesielle tilfeller være nødvendig. Vurdering av pkt 2: Dette er så å si en utenkelig hendelse og skulle det skje vil kontaktledningen få kontakt med skinnene samtidig med masta og gi kortslutning og påfølgende utkobling.

Det er ikke ønskelig å trekke potensialet i returkretsen lenger vekk fra jernbanen enn strengt nødvendig. Det forslås derfor å endre dagen utførelseskrav 2 og legge til forklaring i lærebokteksten.

Eksisterende krav:

TRV:07869

c) Lynvern for radiomaster: Radiomaster er normalt utført som fagverksmaster og da skal mastekonstruksjonen fungere som lynleder ned til impulselektroden.

2. Utførelse: Der avstanden til jernbanetraseen er mindre enn 15 meter, skal mastekonstruksjonen utjevnes til returkretsen.

Forslag til nytt krav:

TRV:07869

c) Lynvern for radiomaster: Radiomaster er normalt utført som fagverksmaster og da skal mastekonstruksjonen fungere som lynleder ned til impulselektroden.

2. Utførelse: Der avstanden til jernbanetraseen er mindre enn 15 meter, men større enn 4 (5) m kan mastekonstruksjonen utjevnes til returkretsen.

Utjevning av mastekonstruksjonen til returkretsen ved større avstand enn 4(5)m skal kun gjøres dersom det er nødvendig for å få lav nok overgangsmotstand og dersom det ikke medfører at andre objekter må utjevnes som følge av dette. Utjevning skal forlegges i en eller flere vindinger som vist på figur i TRV:07867

3 Vurdering av endringen

Endringen vil begrense og unngå at skinnepotensialet dras unødvendig langt fra jernbaneanlegget

3.1 R - pålitelighet

Ingen endring

3.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Litt enklere vedlikehold

3.4 S - sikkerhet

Ingen endring

3.5 L - levetid og kapasitet

Ingen endring

3.6 Ø - økonomi

Litt lavere investeringskostnad

3.7 K - klima og miljø

Ingen endring

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

Endringsforslaget er ikke sendt på høring

4 Innstilling fra fagansvarlig

Innstiller på endringen --Jse (diskusjon) 30. aug. 2022 kl. 20:11 (CEST) Fagansvarlig Tele slutter seg til endringsforslaget. Dette klargjør det tidligere absolutte avstandskravet og stadige diskusjoner omkring tema.--Aasarn (diskusjon) 2. sep. 2022 kl. 09:30 (CEST)

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 6. sep. 2022 kl. 09:43 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Fospal (diskusjon) 5. sep. 2022 kl. 13:23 (CEST) OK for dette forslaget separat, men bør denne endringen også medføre endringer i krav til jording for andre anleggstyper enn radiomaster? --Nerbre (diskusjon) 7. sep. 2022 kl. 13:36 (CEST)
Det er kun radiomaster som har et eget krav om utjevning utenfor 4(5) metersgrensen. For andre anlegg vil de generelle kravene gjelde.--Jse (diskusjon) 8. sep. 2022 kl. 09:25 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 8. sep. 2022 kl. 16:15 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

ok --Tbr (diskusjon) 2. sep. 2022 kl. 09:06 (CEST)

5.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 7. sep. 2022 kl. 15:39 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!