510 2023 Endringsartikkel 3538

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3538
Forslagsdato 20.01.2023
Forslagsstiller Arne Aas på vegne av BRESIG HEYTHO
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 7. Kabellegging og kabelkanaler
Avsnitt TRV:00484
Forslagstekst Gjeldende læreboktekst under kravteksten til TRV:00484 (19.01.2023) peker på svekking av rørkvalitet ved UV stråling:

"...Merk at rør som ikke er UV-bestandige, og har ligget på utelager i flere uker, kan være betydelig svekket på grunn av UV-stråling (sollys). ..."

Det bør også understrekes under pkt.3 at dette ikke er et BØR krav men at det er obligatorisk å forlegge UV bestandige rørkvaliteter der føringsvei ligger eksponert for sollys.


Basert på driftserfaring fra forvaltningsorganet og nettverksplanavdeling så er følgende tekst foreslått:


3. Utførelse: Installerte varerør som er eksponert for dagslys, SKAL være resistente mot UV-stråling.


Mottatt som endringsforslag fra : 560 Svart rør fiber når utsatt for sollys BRESIG/HEYTHO

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Det er økt fokus på kvaliteten til infrastruktur som inngår i totalforsvaret. På nasjonal nivå er jernbanens infrastruktur nå nevnt med henvisninger til føringsveier og kabelanlegg i oppdatert bredbåndsutbyggingslov og ledningsregistreringsforskrift.

Føringsveier med røranlegg for fiberkabel er et viktig delsystem i passiv infrastruktur for transmisjonsnettet som også sørger for togfremføring i Bane NOR.

Bane NOR erfarer at rørføringer for kabel ofte er skadet i overganger mellom f.eks kabelgater til brukonstruksjoner og ved både kryssing av spor og øvrig kabelinfrastruktur. Hensikten med endringsforslaget er en generell regel for bruk av UV bestandig materiale for alle typer kabelrør der disse kan bli eksponert for sollys/UV-stråling.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Hjelpetekst: Systemets evne til å fungere som påkrevd, betingelsene som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd, og måtene systemet kan svikte på.

3.2 A - tilgjengelighet

Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.

3.4 S - sikkerhet

Hjelpetekst: Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå.

Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.

3.5 L - levetid og kapasitet

Hjelpetekst: Systemets forventede levetid.

Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).

3.6 Ø - økonomi

Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader.

3.7 K - klima og miljø

Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold.

Hjelpetekst: Miljøbelastninger.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

Pkt 6 i høringsrunde med nettverksplanleggere IKT.(sharePoint) https://trv.banenor.no/w/images/e/eb/Hoeringskommentarer_til_510_3638.pdf

4 Innstilling fra fagansvarlig

Kravet endres fra bør til skal
3. Utførelse: Installerte varerør som er eksponert for dagslys, skal være resistente mot UV-stråling.
--Jse (diskusjon) 31. jan. 2023 kl. 08:38 (CET)

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok --Mjr (diskusjon) 31. jan. 2023 kl. 11:07 (CET)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 31. jan. 2023 kl. 08:39 (CET) ok--Magheg (diskusjon) 31. jan. 2023 kl. 09:44 (CET) OK --Nerbre (diskusjon) 31. jan. 2023 kl. 11:09 (CET)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 31. jan. 2023 kl. 12:03 (CET)

5.4 Teknologi

Ok --Christopher Schive (diskusjon) 31. jan. 2023 kl. 12:13 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!