510 2023 Endringsartikkel 3556

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3556
Forslagsdato 02.02.2023
Forslagsstiller Frank Martinsen
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 2.2.3 For personer med fast tilhold nær elektrifiserte jernbanespor - i eller utenfor bygning
Avsnitt TRV:00303 og TRV:00304
Forslagstekst Det er i TRV krav til at det skal utføres beregninger for å undersøke om magnetisk flukstetthet kommer over visse grenseverdier. I denne forbindelsen menes magnetfelt fra kontaktledningsanlegg for jernbane. For allmenheten gjelder krav gitt av International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). For arbeidstagere er kravene gitt av Arbeidstilsynets nettsider. Disse grenseverdiene må Bane NOR forholde seg til som absolutte grenseverdier, men i praksis er det meget usannsynlig at disse verdiene overskrides.

Etter diskusjoner med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), har Bane NOR gjort noen beregninger av høyeste påregnelige verdier for magnetisk flukstetthet. På bakgrunn av dette har DSA offisielt bekreftet at konsekvens av magnetiske felter fra jernbane er langt under internasjonale grenseverdier (300 μT for publikum og 1500 μT for yrkesaktive), se korrespondanse under sak 202207886.

Overskrift i avsnitt 2.2.3 foreslås endret til "Personer som har opphold/tilhold nær elektrifiserte jernbanespor". Videre foreslås følgende innledende tekst for avsnitt 2.2.3 "Normalt vil elektromagnetiske felter fra elektrisk jernbane være så svake at de ikke gir noen fysiologiske reaksjoner hos mennesker. Det er ingen dokumentasjon på at dette øker risiko for helseskade. Dette har sammenheng med moderat strømstyrke, lav frekvens, anleggenes utforming og avstanden til anleggene. Magnetiske felter, karakterisert med magnetisk flukstetthet (B), er det som vanligvis vurderes."

DSA anbefaler følgende endring: "Krav TRV 00303 kan med fordel fjernes og erstattes med å vise til Strålevernforskriften. Da vil all relevant informasjon være ivaretatt. TRV 00304 kan også fjernes da eksponering av arbeidstakere ivaretas av Arbeidstilsynet. Henvisning til Strålevernforskriften og krav gitt av Arbeidstilsynet kan beskrives i grå tekstboks i avsnitt 2.2.3.1.

Referansedokumenter Saksnummer 202207886

2 Systemdefinisjon

Systemet som kravet gjelder for er KL-anlegg med alle de vanlige elektriske utformingene A til F.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Ingen endring.

3.2 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring.

3.3 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

3.4 S - sikkerhet

Ingen endring.

3.5 L - levetid og kapasitet

Ingen endring.

3.6 Ø - økonomi

Bane NOR vil kunne spare interne kostnader ved at det beregninger og diskusjoner med 3. part og utbyggere ikke er nødvendig.

3.7 K - klima og miljø

Ingen endring.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Saksnummer 202207886.

3.9 Høringskommentarer

Sakens natur tilsier ikke at høring er aktuelt.

4 Innstilling fra fagansvarlig

Krav TRV 00303 fjernes og erstattes med å vise til Strålevernforskriften. Da vil all relevant informasjon være ivaretatt. TRV 00304 fjernes også da eksponering av arbeidstakere ivaretas av Arbeidstilsynet. Henvisning til Strålevernforskriften og krav gitt av Arbeidstilsynet beskrives i læreboktekst i avsnitt 2.2.3.1.
--Jse (diskusjon) 2. feb. 2023 kl. 12:03 (CET)

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok --Mjr (diskusjon) 7. feb. 2023 kl. 16:41 (CET)

5.2 Prosjekter

OK --Jse (diskusjon) 2. feb. 2023 kl. 12:05 (CET) ok --Nerbre (diskusjon) 2. feb. 2023 kl. 13:52 (CET) ok--Magheg (diskusjon) 6. feb. 2023 kl. 10:58 (CET)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 3. feb. 2023 kl. 09:13 (CET)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 7. feb. 2023 kl. 16:47 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!