510 2023 Endringsartikkel 3680

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3680
Forslagsdato 15.06.2023
Forslagsstiller Samson Yared
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 3.2.3
Avsnitt 02951
Forslagstekst I omformerstasjoner og koblingsanlegget er det vanlig praksis å etablere en overspenningsavleder og jorde direkte kabelskjermen inne i omformerstasjonen/koblingsanlegget uavhengig av kabellengden. Simoan(20.06.2023): Etter prat med Samson er forståelsen følgende: Det etableres i dag avledere, tilknyttet senterleder, i hver ende på kabler som går ut/inn av omformerstasjonen. Dette uavhengig av lengde på kabelen, selv om dagens TRV sier det kun er nødvendig med avleder i en enden på kabler under 70 meter. Det er ønskelig at dagens praksis gjenspeiles i TRV. Kostnaden for en ekstra avleder ved kabler under 70 meter ansees som en billig ekstra forsikring mot overspenninger inn mot alle dyre komponenter inne i omformerstasjonene.
Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Kravets hensikt er å beskytte anlegget mot atmosfæriske overspenninger ved å installere overspenningsavledere som leder overspenningene til jord. Ved overgang fra luftlinje (Kl-anlegg) til kabelanlegg er det viktig å montere slik overspenningsavledere for å beskytte kabelanlegget. Ved lengre kabler vil restspenningen som forplanter seg videre inn i kabelen kunne bygge seg opp til kritiskt nivå. Ved kabler under 70 meter er det en akseptert/etablert sannhet i bransjen at restspenningen ikke vil bygge seg opp til slike nivåer. Restspenningsbølgen vil bli reflektert fra kabelenden uten avleder og tilbake til kabelenden med avleder, hvor avlederen så leder overspenningen til jord.

Eksempel på beregning av hvor lang en kabel kan være, med forskellig konfigurasjon av både kabel og master, er gjort av Cigre i sin tekniske brosjyre 441, kap. 4.4.1. Eksemplene gitt her, forutsatte lynimpulser, kabelkonfigurasjon, etc, gir en lengde på 36 meter før behov for 2 avledere.

Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet(REN) har i RENblad 8012 benyttet samme etablert sannhet, men da redusert lengden til 30 meter og kun for enkeltstående nettstasjoner. For videre kabelanlegg med flere nettstasjoner krever RENblad 8012 avledere i begge ender av kabel tilknyttet luftnett.

Den foreslåtte endringen innebærer at kravet blir lik dagens bygge- og prosjekteringspraksis. Bakenforliggende årsak til dagens praksis er ikke dokumentert, men kan antas skyldes en risikovurdering. Endringen vil føre TRV nærmere anbefalingene som finnes i RENblad 8012 og med dette praksisen i nettbransjen.


3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Bedret - En ekstra avleder vil øke sannsynligheten for at anlegget ikke blir skadet av atmosfæriske overspenninger. Restspenningen som utstyret inne i omformerstasjonen blir utsatt for vil bli redusert.

Avledere i seg selv kan ta skade av store overspenninger. I slike tilfeller reetableres ikke motstanden i avlederen etter at overspenningen er ledet til jord. Dette forårsaker en stående jordfeil. Den ekstra avlederen vil ikke være den første avlederen som overspenningen møter og vil med dette ikke være utsatt for slike store overspenninger. Slikt havari av den ekstra avledere ansees derfor som meget usannsynlig.

3.2 A - tilgjengelighet

Sammenlignet med dagens krav, vil en ekstra avleder redusere sannsynlighetn for feil. Dette vil igjen ha en positiv effekt på oppetiden til fremføring av tog.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Krever kontroll av en ekstra overspenningsavleder

3.4 S - sikkerhet

Innføring av en ekstra avleder vil redusere sannsynligheten for skader på utstyr, som følge av overspenninger. Sikkerheten for personell blir ikke direkte påvirket. Redusert sannsynlighet for feil vil derimot redusere behovet for feilretting og tilhørende sannsynlighet for skader under slik aktivitet.

3.5 L - levetid og kapasitet

Systemets forventede levetid forventes positivt påvirket

3.6 Ø - økonomi

Største kostnaden ved installasjon av overspenningsavledere er den tilhørende og nødvendige impulselektroden på stedet. Denne kostnaden vil ikke inntreffe i omformerstasjoner, da det allerede er etablert et godt jordingsanlegg med tilhørende impulselektroder. Kostnaden for selve avlederen ansses som lav.

3.7 K - klima og miljø

Det er forventet mer ekstremvær fremover og med dette økt lynaktivitet. Med en ekstra avleder vil man være forberedt for en slik økt lynaktivitet.

Miljøbelastningen for produksjon og installasjon av en ekstra avleder, må sess i sammenheng med utstyret den beskytter. Skader og ødeleggelse av høyspenningskabler, omformere, koblingsanlegg, etc, vil føre til vesentlig høyere miljøbelastning.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Eksisterende krav:

TVR:02951

a) Overspenningsvern: Høyspenningskabler skal beskyttes mot overspenninger med overspenningsvern i overgang til utendørs opphengt line.

  1. Utførelse: Kabler ≥ 70 m skal ha overspenningsvern i begge ender.
  2. Utførelse: Kabler < 70 m skal ha overspenningsvern i en ende.
  3. Unntak: En kort kabel lokalt i KL-mast/åk kan installeres uten vernekomponenter dersom kabelen har en spenningsfasthet på minimum Um = 52 kV.


Foreslått nytt krav:

TVR:02951

a) Overspenningsvern: Høyspenningskabler skal beskyttes mot overspenninger med overspenningsvern i overgang til utendørs opphengt line.

  1. Utførelse: Kabler ≥ 70 m skal ha overspenningsvern i begge ender.
  2. Utførelse: Kabler < 70 m skal ha overspenningsvern i en ende.
  3. Utførelse: Kabler ut fra omformerstasjoner skal ha overspenningsvern i begge ender, uavhengig av lengde på kabel.
  4. Unntak: En kort kabel lokalt i KL-mast/åk kan installeres uten vernekomponenter dersom kabelen har en spenningsfasthet på minimum Um = 52 kV.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

Ok --Erik Borgersen (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 08:24 (UTC)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 1. sep. 2023 kl. 07:12 (UTC) OK, men kunne ikke punkt 1 og 2 i ny tekst bare vært strøket? Så lurte jeg på om kravet også skulle gjelder kabler INN, ikke bare UT av omformere? --Nerbre (diskusjon) 1. sep. 2023 kl. 08:04 (UTC) ok--Magheg (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 06:25 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 15:02 (UTC)

5.4 Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 10:40 (UTC)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!