510 2023 Endringsartikkel 3687

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3687
Forslagsdato 20.06.2023
Forslagsstiller Andreas Simonsen
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 5
Avsnitt TRV:00531
Forslagstekst Dagens krav inkludert læreboktekst er ikke god nok og har blitt tolket på forskjellige måter. Kravet må omstruktureres og eventuelt endres. Har diskutert tolkning og hva som er ønskelig fremover med fagansvarlig TRV for kontaktledning, lavspenning og 22 kV, samt Kabelkontoret v/Geir Pynten, for å få klarhet i ønsket utførelse. Deres forslag er at Hvit merke utgår.
Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Kravets intensjon: Raskt og enkelt kunne identifisere hvilket fagområde kabler og utgjevninger tilhører, uten å måtte se på driftsmerkingen. Dette er spesielt aktuelt i kabelkanaler og -kummer som innehar mengder med kabel. Slik fargemerking vil redusere tiden det tar for identifikasjon av rett kabel i feilsituasjoner, vedlikehold og inspeksjon.

Historikk:

Den 31. august 2012 ble fargen hvit innført i kravet. Kravet var da lik tabellen under, uten noen læreboktekst. Før denne datoen var ikke siste rad med i kravet.

Fag/kategori Fargekode
Høyspenning og returkrets Rød
Lavspenning Blå
Signal Grønn
Tele Gul
Annet, ikke relatert til ett spesifikt farområde Hvit

Den 24. april 2013 ble det med bakgrunn i endringsforslag #574 ( https://trv.banenor.no/endringsforslag/forslag/574) lag inn følgende læreboktekst:
For en langsgående jordleder kan det brukes hvit merkefarge, mens fjern ende fra avgreninger fra langsgående jordleder kan ha aktuelt fagområdes merkefarge.


Den 7. januar 2016 (endringsforslag #1309. https://trv.banenor.no/endringsforslag/forslag/1309) ble lærebokteksten oppdatert igjen, og det ble lagt til enda en rad i tabellen. Dagens krav er ikke endret siden da, og fremkommer som følger:

Fag/kategori Fargekode
Høyspenning og returkrets Rød
Lavspenning Blå
Signal Grønn
Tele Gul
Langsgående jordleder Hvit
Annet, ikke relatert til ett spesifikt farområde Hvit

Læreboktekst: Utjevninger til langsgående jordleder merkes med aktuelt fagområdes merkefarge.I 2023 har det kommet henvendelse fra 2 forskjellig prosjekt som ønsker nøyere forklaring på dette kravet. Innsendere har forklart sin tokning av kravet, men i begge tilfellene var deres tolkning forskjellig fra ens tolknig på seksjon Teknisk. Dette viser at dagens krav ikke er presis nok og en oppdatering måtte gjøres.

Fagansvarlig felles elektro foretok så en høringsrunde med flere fagansvarlige og KL-seksjonen (Johan Seljås, Bjørn Ivar Olsen,Steinar Danielsen, Geir Pynten, mm.). Tilbakemeldingen på høringsrunden var en anbefaling om å fjerne hvit farge, da den hadde forårsaket; mange misforståelser, flere feil utførte anlegg, og fargen var i realiteten ikke nødvendig. Det ble også presisert, av flere, at dette måtte endres fra et bør krav til et skal krav.

Med bakgrunn i denne høringen ble et forslag utarbeidet av fagansvarlig felles elektro, for så sendt på høring på nytt til Johan Seljås og Geir Pynten. Geir forhørte seg videre med sin seksjon (KL-sksjonen). Tilbakemeldingene var positive, spesielt med tilhørende figur som forklarer bra.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Historikken viser at hvit farge har ført til mange misforståelser og flere anlegg/prosjekter som har benyttet feil merker. Denne endringen mener man vil føre til en betydelig reduskjon i sannsynligheten for feiltolking og -merking. Påliteligheten til merkene vil med dette øke.

3.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengeligheten mener man øker, da kravet nå endres fra et Bør til et Skal krav.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Reduserer antall farger som benyttes og tydeliggjør/presiserer hvordan det skal gjøres. Dette anser man som positivt for vedlikeholdbarheten. Den mest positive effekten for systemet i sin helhet er den økte sannsyneligheten for rett bruk av fargede merker.

3.4 S - sikkerhet

Sannsyneligheten for feiltolkning av kravet og feilmerking er forventet betydelig redusert. Fargemerkene er derimot kun en holder for driftsmerkingen, og gir en rask oversikt over hvilke kabler som kan være den rette. For sikker identifikasjon, før arbeid, må driftsmerkingen kontrolleres. Ved feil fargemerking kan det oppstå situasjoner hvor man leter etter en kabel, uten å finne den blandt de kablene med fargekoden man trodde. Montøren må da se se over alle de andre kablene i Kummen/grøfta, for å finne rett kabel med rett driftsmerking. Dette fører til ekstra brukt tid, men sikkerheten skal være ivaretatt av driftsmerkingen. For hver gang man flytter på kabler er det derimot en sannsynlighet for feil og feil merking vil føre til mer flytting/håndtering av flere kabler. Endringen av kravet vil man dermed kunne si ha en liten positiv effekt på sikkerheten.

3.5 L - levetid og kapasitet

Kravendringen fører ikke til noen fysisk endring av merkene, så levetiden til disse vil være uendret. Vet rett farget merke på rett kabel vil tiden for identifikasjon påvirkes positivt og med dette redusert tid ved vedlikehold og inspeksjon - positiv effekt på kapasitet

3.6 Ø - økonomi

Kravendringen vil ikke påvirke installasjonskostnaden i noen grad, da det vil være like mange merker som blir installert både før og etter. Sannsynligheten for rett farget merke på rett kabel vil derimot kunne redusere identifikasjonstiden i positiv retning og sånn sett kunne ha positiv effekt på livsløpskostnaden til systemet

3.7 K - klima og miljø

Kravendringen vil ikke føre til noen endring i antall installerte merker og tilhørende miljøpåvirkning som følge av produksjonen. Om hvite merker har mindre eller annen påvirkning på miljøet enn de andre fargene er ikke kjent for fagansvarlig. En eventuell slik forskjell må antas å være meget liten og med dette ikke av betydning.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Forslag til revidert krav:
TRV: 00531
Farge på påsatte merker: Det skal i tillegg til kabelidentifikasjon benyttes et merkesystem med fargekoding for identifikasjon av kabler tilhørende ulike fagområder.

  • Utførelse: Utstyr/kabler skal ha følgende farger:
  1. Høyspenning - Rød
  2. KL-anlegg - Rød
  3. Signalanlegg - Grønn
  4. Teleanlegg - Gul
  5. Lavspenning (unntatt Signal- og Teleanlegg) - Blå
  6. Utgjevninger innen sone for kontakledning følger det aktuelle fagområdets farge
  7. Eksempler er vist i Tabell: Fargemerking, og Figur: Farger på merker til kabler og utgjevning
  • Utførelse: Fargen på merket skal være lik, uavhengig om utgjevningen er tilknyttet skinne eller langsgående jordleder.

Figur: Fargemerking

Leder/Kabel Merkefarge
Langsgående jordleder (alle utførelser og forlegninger) Rød
Retur-, mate-, AT-ledere, etc. Rød
Tverrforbindelser, mellom spor, i spor og overkast Rød
Utjevning fra signalutstyr i sone for kontaktledning Grønn
Utjevning fra teleutstyr i sone for kontaktledning Gul
Utjevning fra 230 V koblingsskap i sone for kontaktledning Blå
Utjevning fra KL-master, gjerder og andre ledende deler i sone for kontaktledning (ikke tilhørende signal, tele eller lavspenning). Rød
Signalkabel Grønn
Telekabel Gul
230 V kabel Blå
11 - 24 kV kabel Rød
VIKTIG: Fargen på merket skal være det samme om utgjevningne er tilknyttet langsgående jordleder eller skinne.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

Ok --Erik Borgersen (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 08:27 (UTC)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 1. sep. 2023 kl. 07:13 (UTC) ok --Nerbre (diskusjon) 1. sep. 2023 kl. 07:58 (UTC) ok--Magheg (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 06:25 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 15:06 (UTC)

5.4 Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 06:31 (UTC)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!