510 2023 Endringsartikkel 3752

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3752
Forslagsdato 30.08.2023
Forslagsstiller Andreas Rosendahl Simonsen
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 5
Avsnitt 2.5/ TRV:00478
Forslagstekst Etter møte med Safiye Emilie Dursun (Fagansvarlig Signal), Egil Dahl, Sverre Nilsen og Faisal Rauf ble det enighet om behov for en endring i TRV: 00478.

Under punkt 2. i kravet ble følgende diskutert og avklart:

 • Kravet må endres fra et BØR krav til et SKAL krav, da det er ønskelig at det er fagansvarlig som behandler eventuelle dispensasjoner fra kravet.
 • Det er ønskelig å få inn en henvisning til at dette er spesielt viktig for signalkabler. Må i dag tolke seg til at dette gjelder signalkabler.

Under punk 3. ble følgende diskutert og avklart:

 • Er bred enighet om at dette må endres til et SKAL krav, i hvert fall for signalkabler.
 • Kravet burde også gjelde for kabler i rør og annen forlegning enn kanaler, for signalkabler.

Vurdere om man skal legge til et eget punkt for signalkabler, fremfor å endre punkt 3.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Dagens gjeldende krav:
f) Miljøtilpasset kabeltype: Det skal velges en kabeltype som er egnet for den aktuelle anvendelsen og det aktuelle miljøet:

 1. Vurdering: Telekabler (parsnodde kabler) med metallisk armering har gode EMC-egenskaper.
 2. Utførelse: Kobberkabler forlagt i utemiljø (nedgravd, i kanal eller opphengt) bør være fylt (f.eks. med vaselin). Kabler uten fylling (vaselin/fett eller lignende) er mer utsatt for skade og vanninntrengning.
 3. Utførelse: Kabler forlagt i kanaler på bakken bør ha kappe/skjerm som hemmer angrep fra gnagere (stålbåndarmering eller armering med aluminiumstråder gir ”musesikre” kabler).


Intensjonen til kravet er å sikre at man velger kabler som er egnet til det mijøet man installerer de i. Kravet gir i dag informasjon og krav om følgende miljøpåvirkninger: EMC, vanninntregning og gnagere


Diskusjon av hvert enkelt punkt i dagens krav:

Punkt 1:

 • Gir ikke et obligatoriskt krav å følge, da det mangler Skal/Bør/Kan.
 • Er egentlig utgått på dato, da alle nye telekabler er fiber.
 • Kommentar fra fagansvarlig Tele etter høring hos de: Vi ønsker å fjerne hele dette punktet. Det er lite relevant (kabel kjøpes inn på rammeavtale og velges ut fra godkjente typer), og vi bygger i praksis ikke denne typen kabel på nye prosjekter.

Innstilling fra fagansvarlig: Punktet slettes i sin helhet.


Punkt 2

 • Første setning i kravet er bra og bør videreføres, dog med noen små endringer i setningsoppbyggingen. Signal har kommet med forslag om at kravet endres til et SKAL krav, da de ønsker å være de som behandler eventuelle dispensasjonssøknader. Da kravet i all hovedsak retter seg mot signalkabler, kan det ansees som riktig.
 • Andre setningen i kravet er kun informativt og dersom informasjonen skal gis i TRV, burde dette stått som læreboktekst.

Innstilling fra fagansvarlig: Første setning endres fra BØR til SKAL, samt små endringer i setningsoppbyggingen. Andre setning slettes.
foreslått endret til: Utførelse: Kobberkabler (signalkabler og lignende) forlagt i utemiljø (nedgravd, i kanal eller opphengt) skal være fylt (f.eks. vaselin eller fett).


Punkt 3

 • kravet er bra, men er begrenset til kun kabler forlagt i kanal. Signal ønsker at dette skal gjelde uansett forlegningsmetode for deres kabler. Er også ønskelig å endre kravet fra et BØR krav til et SKAL krav for signal sine kabler.
 • Forhørt meg med fagansvarlig lavspenning og 22 kV (Johan Seljås), og han mener dette kravet kun er aktuelt for Signal og ikke for kabler generelt.


Innstilling fra fagansvarlig: Foreslår å endre kravet til kun å gjelde Signal sine kabler, endre kravet fra et Bør til et Skal krav, samt at kravet skal gjelde uavhening av forlegningsmetode.
Foreslått endret til Utførelse: Signalkabler skal alltids, uavhengig av forlegningsmetode, ha kappe/skjerm som hemmer angrep fra gnagere (stålbåndarmering, armering med aluminiumstråder eller lignende).3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Ved å fjerne det først punktet, som grunnet utvikling ikke har relevans i dagens system, reduserer man innholdet i TRV. Fjerning av irrelevante krav og informasjon, vil redusere informasjon som må tolkes. Slik irrelevant informasjon kan også sies å være irritasjonsmomenter. Totalt kan man argumentere for at fjerning av irrelevant informasjon vil føre til økt sannsynlighet for at de gjenværende kravene blir fulgt, og påliteligheten øker.

Å gå fra et bør krav til et skal krav vil øke sannsynligheten for bruk av rett kabel, noe som øker påliteligheten.

Dagens bygge praksis er at uavhengig av forlegningsmetode, skal signalkabler ha kappe/skjerm som hemmer angrep fra gnagere. Å endre kravet i TRV til dagens bygge praksis og føring fra Signal, er viktig for å påse at TRV ikke blir sett på som utdatert/ikke relevant. Da dagens bygge praksis er som foreslått endring, er det ikke veldig tydelig at påliteligheten endres/økes. Det er derimot med utgangspunkt i at alle underentreprenører følger dagens bygge praksis og ikke TRV, noe man ikke kan garantere. Det er videre en viss sannsynlighet for at slik bruk av feil kabel ikke vil bli oppdaget ved en sluttkontroll. Skulle feil kabel ha blitt benyttet, kan entreprenør si at de har fulgt TRV. Totalt er konklusjonen at påliteligheten vil øke ved å endre kravet i TRV til dagens bygge praksis og ønsket krav fra Signal.3.2 A - tilgjengelighet

Ved å sikre at signalkabler, uavhengig av forlegningsmetode, blir med kappe/skjerm som hemmer angrep fra gnagere, må sies å ha positiv effekt på tilgjengeligheten/oppetiden til signalanlegget og systemet i sin helhet.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Å endre fra et bør krav til et skal krav, øker sannsynligheten for benyttelse av samme kabel på alle signalanlegg. Dette vil forenkle vedlikeholdet og redusere tiden det tar for utbedring av feil.

3.4 S - sikkerhet

Signalanlegget er utformet slik at sikkerheten ikke blir påvirket av feil på kabler.

3.5 L - levetid og kapasitet

Er forventet positiv effekt på levetiden som følge av kabel med skjerm mot gnagere.

3.6 Ø - økonomi

Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader.

3.7 K - klima og miljø

Klima:
Ekstra armering som beskyttelse mot gnagere vil også øke bruddstyrken/ den fysiske påkjenningen kabelen vil tåle. En slik økt styrke vil være positiv i ekstremsituasjoner, slik som ekstremflom med tilhørende utvasking av masser rundt kablene.


Miljø:
Miljøbelastningen er nok høyere for kabler med tiltak med gnagere, men totalbelastningen over anleggets forventede levetid vil ganske raskt bli høyere dersom man må skifte ut kabler grunnet angrep fra gnagere.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Dagens gjeldende krav

TRV:00478
f) Miljøtilpasset kabeltype: Det skal velges en kabeltype som er egnet for den aktuelle anvendelsen og det aktuelle miljøet:

 1. Vurdering: Telekabler (parsnodde kabler) med metallisk armering har gode EMC-egenskaper.
 2. Utførelse: Kobberkabler forlagt i utemiljø (nedgravd, i kanal eller opphengt) bør være fylt (f.eks. med vaselin). Kabler uten fylling (vaselin/fett eller lignende) er mer utsatt for skade og vanninntrengning.
 3. Utførelse: Kabler forlagt i kanaler på bakken bør ha kappe/skjerm som hemmer angrep fra gnagere (stålbåndarmering eller armering med aluminiumstråder gir ”musesikre” kabler).

Forslag til fremtidig krav

TRV:00478:
Miljøtilpasset kabeltype: Det skal velges en kabeltype som er egnet for den aktuelle anvendelsen og det aktuelle miljøet:

 1. Utførelse: Kobberkabler (signalkabler og lignende) forlagt i utemiljø (nedgravd, i kanal eller opphengt) skal være fylt (f.eks. vaselin eller fett).
 2. Utførelse: Signalkabler skal alltids, uavhengig av forlegningsmetode, ha kappe/skjerm som hemmer angrep fra gnagere (stålbåndarmering, armering med aluminiumstråder eller lignende).

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

Ok --Erik Borgersen (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 08:30 (UTC)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 1. sep. 2023 kl. 09:55 (UTC) OK --Nerbre (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 07:53 (UTC) ok--Magheg (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 06:29 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 08:43 (UTC)

5.4 Teknologi

OK

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!