510 2024 Endringsartikkel 3800

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3800
Forslagsdato 29.09.2023
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 10 Driftskontrollsystemer
Avsnitt 2.1 Funksjonskrav
Forslagstekst TRV:03177 i TRV 546/18 gir overordnede krav til driftskontrollsystemet. Disse svares ut i TRV 510/10 med unntak av underkrav 3: "Utførelse: Driftskontrollsystemet skal minimum lagre informasjon presentert elkraftoperatør samt eventuelle ytterligere hendelser og måleverdier som gjør det mulig å grovt kunne etablere årsaksforhold ved feil og alvorlige feil, ta ut feil- og belastningsstatistikk og lage kjøre/driftsplaner."

Foreslår å opprette et nytt krav som overordnet håndterer presentasjon og lagring av informasjon.

Informasjon: Driftskontrollsystemet skal presentere og lagre informasjon tilstrekkelig for

 • Fjernkontroll (TRV:08168)
 • Lokalkontroll (TRV:03248)
 • Feilanalyse, dvs. grovt identifisere årsaksforhold for alarmer i både de elektriske forsyningsanleggene (TRV:03250) og driftskontrollsystemet selv (eks. TRV:08173 og TRV:08188)
 • Statistikkformål, eks. feilstatistikk og belastningsstatistikk for både de elektriske forsyningsanleggene og driftskontrollsystemet selv
 • Driftsplanlegging, eks. kjøre/driftsplaner

1. Utførelse: All lagret informasjon skal være lett tilgjengelig for eksport til et åpent filformat for effektiv videre analyse.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Det nye kravet sørger for at alle de overordnede kravene til driftskontrollsystemet blir svart ut.


3 Vurdering av endringen

Presentasjon og lagring av informasjon tilstrekkelig for analyser, blir presisert i kravet.
Kravet sørger for at analyser etter forskjellige hendelser, eller generelle analyser kan utføres effektivt med tilstrekkelig informasjon. Analyser av hendelser sikrer læring, samt hvordan vi unngår disse i fremtiden. Dette vil så kunne påvirke alle RAMSLØK-parameterne positivt.

3.1 R - pålitelighet

'

3.2 A - tilgjengelighet

Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.

3.4 S - sikkerhet

Hjelpetekst: Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå.

Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.

3.5 L - levetid og kapasitet

Hjelpetekst: Systemets forventede levetid.

Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).

3.6 Ø - økonomi

Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader.

3.7 K - klima og miljø

Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold.

Hjelpetekst: Miljøbelastninger.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Forslag til nytt krav:

TRV:XXXXX
Informasjon: Driftskontrollsystemet skal presentere og lagre informasjon tilstrekkelig for:

 • Fjernkontroll (TRV:08168)
 • Lokalkontroll (TRV:03248)
 • Feilanalyse, dvs. grovt identifisere årsaksforhold for alarmer i både de elektriske forsyningsanleggene (TRV:03250) og driftskontrollsystemet selv (eks. TRV:08173 og TRV:08188)
 • Statistikkformål, eks. feilstatistikk og belastningsstatistikk for både de elektriske forsyningsanleggene og driftskontrollsystemet selv.
 • Driftsplanlegging, eks. kjøre/driftsplaner.
 1. Utførelse: All lagret informasjon skal være lett tilgjengelig for eksport til et åpent filformat for effektiv videre analyse.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 24. jan. 2024 kl. 13:03 (UTC)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 25. jan. 2024 kl. 07:09 (UTC) Er dette kravet mulig å oppfylle med tilgjengelige systemer vi har i dag? Eller er dette med en spesifikasjon for neste generasjon systemer? Kravet virker veldig fornuftig. OK --Nerbre (diskusjon) 27. jan. 2024 kl. 12:02 (UTC) Er det vurdert økonomisk konsekvens ved implementering av kravet?--Magheg (diskusjon) 29. jan. 2024 kl. 13:15 (UTC)

Kravet er en presisering og samling av krav som allerede er stil i TRV. Det er da ikke relevant om dagens system oppfyller kravenen eller om det er for fremtidig system. Med samme begrunnelse er det ikke ventet noen økonomisk konsekvens. --Andreas. R. Simonsen (diskusjon) 30. jan. 2024 kl. 11:05 (UTC)

ok--Magheg (diskusjon) 30. jan. 2024 kl. 12:12 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

Dagens situasjon er ikke beskrevet. Er derfor vanskelig å vurdere konsekvensen av forslaget.

Dagens situasjon er beskrevet i TRV03177. Nytt krav sørger for at alle de overordnede kravene svares ut--Andreas. R. Simonsen (diskusjon) 30. jan. 2024 kl. 11:03 (UTC)

Ok. --Td (diskusjon) 1. feb. 2024 kl. 15:32 (UTC)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 2. feb. 2024 kl. 07:23 (UTC)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!