515 2019 Endringsartikkel 2329

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2329
Forslagsdato 13.05.2019
Forslagsstiller Helen Helland
Klassifisering Nytt krav
Bok 515 Skilt
Kapittel 5 Skiltoversikt
Avsnitt 5.8
Forslagstekst JB nr,2018 15T:

Statens havarikommisjon for transport fremmer to sikkerhetstilrådinger. Disse retter seg mot å anbefale Bane NOR SF å vurdere å merke alle planoverganger med kontaktinformasjon og stedsangivelse, og å vurdere forsterkede barrierer i veisikringsanleggene i arbeidet med fornyelse av signalsystemet.

Denne artikkelen omhandler merking av planoverganger.

https://www.aibn.no/Jernbane/Avgitte-rapporter/2018-10

Forslag:

Nødnummermerke med stedsangivelse

Anvendelsesområde: Planoverganger som skal merkes med nødnummermerke med angivelse av sted.


Unntak: Nødnummermerke skal ikke settes opp på steder uten mobildekning

Plassering

Utførelse:

a) Nødnummeret skal være synlig for kjøretøy som er plassert i planovergangen i begge retninger.

b) Høyde til underkant av merke bør være 1,4 m

c) Plassering må tilpasses stedlige forhold. Det kan for eksempel plasseres på: Baksiden av Andreaskorset, på baksiden av skiltet "Stopp ved planovergang" eller på mast/stolpe som passer til formålet.

Angivelse av sted

Utførelse 1: Angivelse av sted: Bane, kilometer, sted (navn på planovergang). Angivelsen skal kvalitetssikres opp mot database som benyttes av togleder.

Utførelse 2: Stedsangivelsen skal være lesbart når man står ved merket.

Nødnummermerke med stedsangivelse
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Arbeidsgruppe:

Alf Helge Løhren: Endringer i Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger

Safiye Emilie Dursun: Vurdere forsterkede barrierer i veisikringsanleggene i arbeidet med fornyelse av signalsystemet.

Tore Voss Fagervold: Behandle synergi og utarbeides forslag til hvilke typer planoverganger som bør prioriteres å merkes.

Sasan Zarghooni-Hoffmann: Budskap og utforming (Human factors).

Helen Helland: Endringer i Skilt og rammeavtale.


2.1 R - pålitelighet

Økt pålitelighet for trafikken ved at risikoen for sammenstøt tog/kjøretøy på vei reduseres.

2.2 A - tilgjengelighet

Økt tilgjengelighet, fordi sannsynligheten for at sporet blir sperret pga. sammenstøt tog/kjøretøy på vei, bli mindre.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ikke relevant.

2.4 S - sikkerhet

Økt sikkerhet, fordi det blir enklere å komme i kontakt med nødetater og togleder for personer som skal krysse jernbanen på en planovergang hvis farlig situasjon oppstår. Risikoen for sammenstøt tog/kjøretøy på vei blir redusert.

2.5 L - levetid og kapasitet

Ikke relevant for levetid. Økt kapasitet, fordi det vil kunne redusere "nedetid" for sporet.

2.6 Ø - økonomi

Reduserte kostnader både for samfunnet, Bane NOR og veitrafikkfarende hvis sammenstøt tog/veitrafikk unngås.

Omfanget av merking:
For angivelse av type planoverganger som er foreslått merket se.: Endringsartikkel 532 2019 Endringsartikkel 2331

2.7 K - klima og miljø

Ikke relevant for klimaet. Bedre miljø generelt når antall sammenstøt tog/kjøretøy på vei reduseres.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

Forslaget har vært på høring hos arbeidsgruppen.

Peder Hansson:

  • Når det kan bli inkludert i TR
  • Hvem «godkjenner»
  • På hvilke PLO det skal utplasseres. Det siste har vi hatt en runde på, men det må oppsummeres.

  Ellers synes jeg dette ser bra ut. Jeg har kommentert noen formuleringer. Jeg er usikker på om toglederne forholder seg til nummeret på planovergangene, men vær oppmerksom på at det finnes unike nummer – og at navnene ikke er unike. Ofte vil kanskje de med like navn være nær hverandre, og sånn sett er det kanskje ikke SÅ farlig om det sammenblandes (tog settes formodentlig ned i sikthastighet i et litt større område).

Utførelse 1: Angivelse av sted: Bane, kilometer, sted (navn på planovergang), planovergangens unike nummer. Angivelsen skal kvalitetssikres opp mot database som benyttes av togleder.

  • Endres ikke. Teksten er avklart med trafikk. Se e-post nedenfor.


Sasan Zarghooni-Hoffmann og Karen Ranestad:

1. Unngå «dobbel negativ» som i setningen under

  • Dobbel negativ er rettet.

2.I eksempelskiltet, skrivefeil: «BergeNsbanen», kun «km» og ikke «kilometer»?

  • Skrivefeilen er rettet. Vi beholder kilometer.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Dersom forslag til nødnummermerking blir godkjent, anbefales det at skiltregelverket oppdateres med foreslått tekst.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 26. aug. 2019 kl. 13:49 (CEST)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 30. aug. 2019 kl. 14:36 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

OK --Nerbre (diskusjon) 19. aug. 2019 kl. 12:33 (CEST)

4.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 2. sep. 2019 kl. 16:34 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --