515 2021 Endringsartikkel 2284

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2284
Forslagsdato 01.03.2019
Forslagsstiller Christopher Schive
Klassifisering Nytt krav
Bok 515 Skilt
Kapittel 5. Skiltoversikt
Avsnitt 3.3 Hev sporrenser
Forslagstekst Fra Synergimelding 514844:

Innmelder skriver: Togleder har mottatt flere meldinger fra en obsevant lokføreraspirant, hvor vedkommende påpeker at en del løfteanvisere er montert feil. Dvs TJN 9.59 Signal for heving og senking av sporrenser (§ 9-59) tilsvarende i Teknisk Regelverk 3-3 skilt 75 C "hev"og 3-4 skilt 75D "senk".

Bakgrunn for dette er at de samme anviserne benyttes der det er innlagt traubruer med behov for at vinger på plogen må felles inn. De er da montert på høykant med spissen inn / ut.

Forslag til tiltak: Tas inn som beskrivelse i TJN og Teknisk regelverk. Ved behov for meere informasjon kan Rune Sveen kontaktes på tlf 40441558!

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

Skiltet/anviseren markerer punkter langs banen hvor krav til fritt rom for sporrenser ikke er oppfylt. Se krav: TRV:00758. Skiltet benyttes av vedlikeholdspersonell i forbindelse med snørydding.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Hjelpetekst: Systemets evne til å fungere som påkrevd, betingelsene som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd, og måtene systemet kan svikte på.

Endringen sikrer en enhetlig bruk og en felles forståelse for brukerne av signalet. Dersom ikke signalets betydning er beskrevet kan vedlikeholdsmateriell og/eller jernbaneinfrastruktur bli skadet.

3.2 A - tilgjengelighet

Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.

Ikke relevant.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.

Ingen endring.

3.4 S - sikkerhet

Hjelpetekst: Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå.

Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.

Ved manglende markering av innskrenkelser i profilet kan det være risiko for skader.

3.5 L - levetid og kapasitet

Hjelpetekst: Systemets forventede levetid.

Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).

Konflikt mellom vedlikeholdsmateriell og jernbaneinfrastruktur kan få konsekvenser for punktlighet og levetid.

3.6 Ø - økonomi

Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader.

Signalet er i bruk flere steder. Ingen påvirkning.

3.7 K - klima og miljø

Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold.

Hjelpetekst: Miljøbelastninger.

Ingen påvirkning.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Signal 75C og D har i tidligere tider blitt benyttet til å markere steder hvor vingeplog må foldes inn for å ikke komme i konflikt med installasjoner langs sporet.

Dette har kun vært beskrevet i eldre lærebøker (Se: Lærebok for linjepersonalet Del 1 (Brage) http://hdl.handle.net/11250/154590

3.9 Høringskommentarer

Kommentar fra Trafikk: De tar ikke dette med i TJN. De har besluttet å heller ta inn dette i strekningsbeskrivelsen for de stekningene der signalene brukes slik. Det er ingen ting i veien for at dette er beskrevet i TRV.

4 Innstilling fra fagansvarlig

Disse signalene er benyttet på denne måten på flere baner(Bergensbanen og Ofotbanen). Denne bruken av signalet ikke er beskrevet og formalisert og har også resultert i melding om "feilmontasje" i Synergi. Ved inngåelse av vedlikeholdskontrakter med nye leverandører er det viktig at uskrevne regler blir beskrevet og publisert.

Forslag til krav:

Signal 75C og D kan benyttes til å markere der vingeplog skal felles inn eller ut.

Utførelse: Signalet skal monteres vertikalt med spiss vendt inn der hvor plogen skal felles inn.
Utførelse: Signalet skal monteres vertikalt med spiss vendt ut der hvor plogen skal felles ut.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 31. aug. 2021 kl. 14:56 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK (nerbre) OK--Jse (diskusjon) 27. aug. 2021 kl. 17:21 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 11:09 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 12:55 (CEST)

5.4 Teknologi

ok--Christopher Schive (diskusjon) 3. sep. 2021 kl. 09:45 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!