515 2023 Endringsartikkel 3437

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3437
Forslagsdato 17.10.2022
Forslagsstiller Markus Strupstad Mikkelsen
Klassifisering Kravendring
Bok 515 Skilt
Kapittel 5.4.1 Underskilt for opplysningsskilt for kjørende som skal krysse planoverganger med ringerutiner.
Avsnitt TRV:01596
Forslagstekst Tekst på underskilt er i dag utformet for at "flest" mulig skal benytte ringerutinen. Utgangspunktet bør endres slik at "færrest" mulig benytter en ringerutine. Ordlyd på underskilt kan endres til eks. være "gjelder for kjøretøy med x tygde og x lengde" slik at en kan differensiere på type krysningstid. Dette kan også være med på å skape mindre forvirring blant bilister og gående som også benytter en planovergang. Det er gjennomført risikoanalyse (RA-2022-0762) som sier at antallet ringerutiner bør begrenses for å redusere arbeidsbelastning på togleder. Dette forlaget bygger oppunder dette.
Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Jernbaneinfrastrukturforskriftens §3-6 stiller krav om at planoverganger skal være tilrettelagt for sikker passering for veifarende. Ringerutine er et sikkerhetstiltak for bruk på på alle planoverganger som ikke har nødvendig siktlengde for større kjøretøy.

3 Vurdering av endringen

Forslaget til kravendring er et resultat av arbeidet "Forbedringsprogram planoverganger" i 2022/2023.

Arbeidet som er gjort gjennom "Forbedringsprogram PLO" har bla. vært å vurdere dagens krav og utforming for å se om noe kunne forbedres. Intensjonen med forslaget til foreslåtte endringer i krav og utforming er at budskapet til de veifarende forbedres/forenkles slik at det blir enkelt og forståelig og gjør det lettere for veifarende å følge føringene som skiltingen gir.

Det foreslås at dagens skilt endres slik at makslengde for kjøretøyet angis i skiltets piktogram og at dagens underskilt for stedsangivelse bakes inn i selve skiltet. Underskiltene «Gjelder også traktor og lastebil» og «Gjelder også traktor med henger» foreslås erstattet av angitt lengde i skiltets piktogram. Angivelse av km angis med 4 desimaler isteden for tre.

Forslag til endring av plassering i kravID TRV:01596
Skiltet foreslås flyttet til venstre side av veien. Dette for å dele opp informasjonen slik at budskapet blir isolert og fremhevet. Dette er også samme plassering som vegvesenet plasserer tilsvarende skilt. Krav til plassering foreslås også mer presist for å sikre optimal synlighet/lesbarhet. Krav om skilting på begge sider av planovergangen er tilføyd. Stedsangivelse er inkludert i skiltet slik at krav om underskilt bortfaller. Underskilt erstattes av angivelse av mål.


3.1 R - pålitelighet

Hjelpetekst: Systemets evne til å fungere som påkrevd, betingelsene som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd, og måtene systemet kan svikte på. Det kreves at skiltets utførelse velges i henhold til krav om sikt på den aktuelle planovergangen.

3.2 A - tilgjengelighet

Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd. Dersom skilt er plassert i henhold til angitte krav og nødvendig vedlikehold er utført er systemet tilgjengelig.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikehold angitt i vedlikeholdsrutine må være utført. Med færre skilt på stolpen blir stolpen mindre belastet. Dette bidrar til bedre stabiliteten slik at stolpen ikke kommer så lett ut av posposisjon.

3.4 S - sikkerhet

Forslag til endret og standardisert plassering vil kunne bidra til at budskapet blir lettere å identifisere for de veifarende. Utforming av piktogram og innramming vil kunne bidra til at budskapet kommer tydeligere frem. Vi har erstattet tekst med symbol tekst før telefonnummeret og angitt mål på kjøretøy. Dette vil kunne bidra til at førere som ikke kan norsk forstår at de må ringe før passering.

3.5 L - levetid og kapasitet

Litt mindre belasting på stolpen kan bidra til økt levetiden på stolp/fundament.

3.6 Ø - økonomi

Det er mer presist angitt hvem som skal ringe før passering. Dette kan bidra til at færre ringer inn.

3.7 K - klima og miljø

Systemet har liten påvirkning på klima og miljø. Det blir litt mindre skiltplater og noen færre fester på stolpen.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

Svar fra spørreundersøkelse på tre planoverganger: Fil:Ringerutine spørreundersøkelse ID3437, 3233, 2626, 3232, 3729.pdf

4 Innstilling fra fagansvarlig

Dagens krav til utforming og plassering: Skilt/Plassering_av_skilt_langs_sporet/Skiltoversikt#Opplysningsskilt_for_lange_eller_tunge_kj.C3.B8ret.C3.B8y

Anbefaler at krav med kravID: TRV:01596 endres til:
Plassering: Skiltet skal plasseres på stolpe på venstre side av kjørebanen
Utførelse:

  1. Horisontal avstand fra veikant skal være mellom 0,5-2,0 m
  2. Underkant skilt skal ikke være lavere en 2,0 m over veibanen og ikke høyere enn 4,0 m over veibanen.
  3. Skiltet skal vinkles mot fører av kjøretøy slik at teksten er godt synlig fra føreresetet.
  4. Skiltet skal settes opp på begge sider av planovergangen.

Utforming:
Det anbefales to varianter av ringerutieskiltet. Et for kjøretøy som har over 10 sekunders kjøretid (over 6 m) og et for planovergang med kjøretøy med kjøretid over 15 sekunder (over 10 meter).
Ringerutine for kjøretid 10 sekunder Ringerutine for kjøretid 15 sekunder

Skiltet kan ha opplysningsskilt på samisk.
Tegning: KO-069135-000, KO-069136-000 og KO-069137-000

Påført i ettertid:
Krav som utgår i forbindelse med denne endringen:
TRV:01595 og TRV:07920

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

OK--Erik Borgersen (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 08:33 (UTC)

5.2 Prosjekter

ok --Nerbre (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 08:03 (UTC) IK--Jse (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 20:21 (UTC) ok--Magheg (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 06:39 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

OK. Det står at km skal angis med 4 desimaler mens det på skiltet står 3. Det e riktige må vel være 3?--Tbr (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 19:17 (UTC)

5.4 Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 11:07 (UTC)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!