515 2023 Endringsartikkel 3729

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3729
Forslagsdato 15.08.2023
Forslagsstiller Helen Helland
Klassifisering Kravendring
Bok 515 Skilt
Kapittel 5 Skilt for planoverganger på privat veg og stasjoner
Avsnitt TRV:01593
Forslagstekst Revidere krav til utførelse/plassering:

Minste avstand fra spormidt skal være 5,0 m. Skiltet skal plasseres på høyre side av veibanen. Dersom det er hensiktsmessig kan skiltet plasseres på venstre side. Horisontal avstand fra veikant skal være mellom 0,5-2,0 m Underkant skilt skal ikke være lavere en 2,0 m over veibanen og ikke høyere enn 4,0 m over veibanen.

Foreslår også endring i utformingen av skiltet for å forsterke budskapet. Se: https://trv.banenor.no/wiki/Fil:515_05_KO-800076-000_rev.004.png

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

3 Vurdering av endringen

Forslaget til kravendring er et resultat av arbeidet "Forbedringsprogram planoverganger" i 2022/2023.
Arbeidet som er gjort gjennom "Forbedringsprogram PLO" har bla. vært å vurdere dagens krav og utforming for å se om noe kunne forbedres. Intensjonen med de foreslåtte endringene i krav og utforming er at budskapet til de veifarende forbedres/forenkles slik at det blir enkelt og forståelig og gjør det lettere for veifarende å følge føringene som skiltingen gir.

3.1 R - pålitelighet

Ingen endring.

3.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Tydeligere krav til plassering kan bidra til mer presist vedlikehold.

3.4 S - sikkerhet

Endringen i utforming kan bidra til at budskapet stopp kommer mer tydelig frem for de veifarende.

3.5 L - levetid og kapasitet

Ingen endring.

3.6 Ø - økonomi

Ingen endring.

3.7 K - klima og miljø

Ingen endring.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Dagens krav og utforming:Skilt/Plassering_av_skilt_langs_sporet/Skiltoversikt#Stopp_ved_planoverganger_for_vei_og_stasjoner

Anbefaler at krav TRV:01593 endres til:

Plassering:
Skiltet skal settes på stolpe, grind, gjerde eller annet godt synlig sted så nær sporet som mulig.

Utførelse:

  1. Minste avstand fra spormidt skal være 5,0 m.
  2. Skiltet skal plasseres på høyre side av veibanen. Dersom det er hensiktsmessig kan skiltet plasseres på venstre side.
  3. Horisontal avstand fra veikant skal være mellom 0,5-2,0 m
  4. Underkant skilt skal ikke være lavere en 2,0 m over veibanen og ikke høyere enn 4,0 m over veibanen.

Endring i utforming:

Stopp ved planoverganger og plattformadkomst i plan
5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

Ok--Erik Borgersen (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 08:34 (UTC)

5.2 Prosjekter

ok --Nerbre (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 08:05 (UTC) OK--Jse (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 20:24 (UTC) ok--Magheg (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 06:39 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 19:20 (UTC)

5.4 Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 06:46 (UTC)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!